Mode d'emploi | Whirlpool BWMD 742 (EU) Manuel utilisateur

Mode d'emploi | Whirlpool BWMD 742 (EU) Manuel utilisateur | Fixfr
Instrukcja obsługi
PRALKA
Spis treści
Instalacja, 2-3-4-5
PL
Polski,1
PT
Português,43
PL
FR
Français,15
AM
AM
Հայերեն,57
Қазақша,29
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Podłączenia hydrauliczne i elektryczne
Pierwszy cykl prania
Dane techniczne
Instrukcje kierowane do instalatora
KGZ
Utrzymanie i konserwacja, 6
KZ
Кыргыз,71
Odłączenie wody i prądu elektrycznego
Czyszczenie pralki
Czyszczenie szufladki na środki piorące
Konserwacja okrągłych drzwiczek i bębna
Czyszczenie pompy
Kontrola przewodu doprowadzającego wodę
Zalecenia i środki ostrożności, 7
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Utylizacja
Ręczne otwieranie okrągłych drzwiczek
BWMD 742
Opis pralki, 8-9
Panel sterowania
Wyświetlacz
W jaki sposób wykonać cykl prania, 10
Programy i funkcje, 11
Tabela programów
Funkcje prania
Środki piorące i bielizna, 12
Szufladka na środki piorące
Przygotowanie bielizny
Programy specjalne
System równoważenia ładunku
Nieprawidłowości w działaniu i sposoby
ich usuwania, 13
Serwis Techniczny, 14
1
Instalacja
PL
! Należy zachować niniejszą książeczkę, aby
móc z niej skorzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży, odstąpienia lub przeniesienia pralki w inne miejsce należy zadbać o przekazanie instrukcji wraz z maszyną, aby nowy
właściciel mógł zapoznać się z działaniem
urządzenia i z dotyczącymi go ostrzeżeniami.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi:
zawiera ona ważne informacje dotyczące
instalacji oraz właściwego i bezpiecznego
użytkowania pralki.
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Rozpakowanie
1. Rozpakować pralkę.
2. Sprawdzić, czy nie doznała ona uszkodzeń
w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia
uszkodzeń nie podłączać jej i skontaktować się
ze sprzedawcą.
3. Odkręcić 4 śruby
zabezpieczające
maszynę na czas
transportu oraz zdjąć
gumowy element z
podkładką, znajdujący
się w tylnej części
pralki (patrz rysunek).
4. Zatkać otwory przy pomocy plastikowych
zaślepek, znajdujących się w wyposażeniu
maszyny.
5. Zachować wszystkie części: w razie
konieczności przewiezienia pralki w inne
miejsce, powinny one zostać ponownie zamontowane.
! Części opakowania nie są zabawkami dla
dzieci.
Poziomowanie
1. Ustawić pralkę na płaskiej i twardej podłodze,
nie opierając jej o ściany, meble itp.
2. Jeśli podłoga nie
jest idealnie pozioma,
należy skompensować
nierówności,
odkręcając lub
dokręcając przednie
nóżki (patrz rysunek);
kąt nachylenia, zmierzony na górnym blacie
pralki nie powinien
przekraczać 2°.
2
Staranne wypoziomowanie pralki zapewnia
jej stabilność i zapobiega wibracjom, hałasowi
oraz przesuwaniu się maszyny w czasie pracy.
W razie ustawienia na dywanie lub wykładzinie
dywanowej należy tak wyregulować nóżki,
aby pod pralką pozostawała wolna przestrzeń
niezbędna dla wentylacji.
Podłączenia hydrauliczne i elektryczne
Podłączenie przewodu doprowadzającego
wodę
1. Podłączyć przewód
zasilający poprzez przykręcenie do
zaworu wody zimnej z
końcówką gwintowaną
¾ gas (patrz rysunek).
Przed podłączeniem
spuszczać wodę do
momentu, aż stanie
się ona całkowicie przezroczysta.
2. Podłączyć do
maszyny przewód
doprowadzający
wodę, przykręcając
go do odpowiedniego
otworu dopływowego,
znajdującego się w
tylnej części pralki, z
prawej strony u góry
(patrz rysunek).
3. Zwrócić uwagę, aby na przewodzie nie było
zagięć ani zwężeń.
! Ciśnienie wody w kurku powinno mieścić się
w przedziale podanym w tabeli Danych technicznych (patrz strona obok).
! Jeśli długość przewodu doprowadzającego
wodę jest niewystarczająca, należy zwrócić się
do specjalistycznego sklepu lub do autoryzowanego technika.
! Nigdy nie instalować już używanych przewodów.
! Stosować przewody znajdujące się w
wyposażeniu maszyny.
Podłączenie przewodu odpływowego
65 - 100 cm
Podłączyć przewód
o d p ł y w o w y, n i e
zginając go, do rury
ściekowej lub do otworu odpływowego w
ścianie, które powinny znajdować się na
wysokości od 65 do
100 cm od podłogi;
ewentualnie oprzeć go
na brzegu zlewu lub
wanny, przymocowując
do kranu prowadnik, znajdujący się
w wyposażeniu (patrz rysunek). Wolny
koniec przewodu
odpływowego nie powinien być zanurzony w
wodzie.
! Odradza się stosowanie przewodów
przedłużających; jeśli to konieczne, przewód
przedłużający powinien mieć taką samą
średnicę jak oryginalny, a jego długość nie
może przekraczać 150 cm.
Podłączenie elektryczne
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego należy się upewnić, czy:
• gniazdko posiada uziemienie i jest zgodne z
obowiązującymi przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie mocy maszyny, wskazane w
tabeli Danych technicznych (patrz obok);
• napięcie zasilania mieści się w wartościach
wskazanych w tabeli Danych technicznych
(patrz obok);
• gniazdko pasuje do wtyczki pralki. W przeciwnym
razie należy wymienić gniazdko lub wtyczkę.
! Nie należy instalować pralki na otwartym
powietrzu, nawet w osłoniętym miejscu, gdyż
wystawienie urządzenia na działanie deszczu
i burz jest bardzo niebezpieczne.
! Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektryczne
powinno być łatwo dostępne.
! Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników.
! Przewód nie powinien być pozginany ani
przygnieciony.
! Przewód zasilania elektrycznego może być
wymieniany wyłącznie przez autoryzowanych
techników.
Uwaga! Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad.
Pierwszy cykl prania
Po zainstalowaniu pralki, przed przystąpieniem
do jej użytkowania, należy wykonać jeden cykl
prania ze środkiem piorącym, ale bez wsadu,
nastawiając program
(60° C).
Dane techniczne
Model
Wymiary
PojemnoϾ
BWMD 742
szerokoϾ cm 59,5
wysokoϾ cm 81,5
g³êbokoœæ cm 54,5
od 1 do 7 kg
Dane pr¹du
dane techniczne umieszczone
elektrycznego s¹ na tabliczce na maszynie
Maksymalne ciœnienie 1
MPa (10 barów)
Dane sieci
minimalne 0,05
wodoci¹gowej ciœnienie
MPa (0,5 barów)
pojemnoœæ bêbna 52 litrów
SzybkoϾ
do 1400 obrotów na minutê
wirowania
(60°) (1.
Programy te- Program
naciśnięcie
przycisku);
stowe zgodnie Bawełna Standardowy 60°C.
z Regulamin
Program
(40°) (2.
1061/2010 i
naciśnięcie
przycisku);
1015/2010
Bawełna Standardowy 40°C.
Urz¹dzenie to zosta³o wyprodukowane zgodnie z
nastêpuj¹cymi przepisami
EWG:
- 2004/108/CE (o Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej)
- 2006/95/CE (o Niskim
Napiêciu)
- 2012/19/EU - WEEE
3
PL
PL
Instrukcje kierowane do instalatora
Zakładanie drewnianego panelu na drzwi i
umieszczenie urządzenia w meblu:
Jeśli po zamontowaniu panelu drewnianego
pojawi się konieczność wysłania urządzenia
w miejsce ostatecznej instalacji, zalecamy
pozostawienie go w oryginalnym opakowaniu.
W tym właśnie celu opakowanie jest wykonane
w sposób umożliwiający montaż drewnianego
panelu na urządzeniu bez potrzeby całkowitego
rozpakowania urządzenia (zob. rysunki poniżej).
Grubość panelu drewnianego zakrywającego
front urządzenia nie może być mniejsza niż
13 mm; panel można umieścić na zawiasach
zarówno z prawej, jak i lewej strony. Ze względów
praktycznych, zalecamy zachowanie tego
samego kierunku otwierania co w przypadku
okrągłych drzwiczek i zainstalowanie zawiasów
po lewej stronie.
Akcesoria do montażu drzwiczek (Rys.
1-2-3-4-5).
2 zaczepy zawiasu
Rys. 1
Rys. 2
1 magnes
Rys. 3
A
B
Tur seite
E
4
D
1 płytka do magnesu
Rys. 4
1 kołek gumowy
Rys. 5
C
2 zawiasy
4 przekładki
Rys. 4/B
- 6 wkrętów samogwintujących l = 13 mm “typu A”.
- 2 śruby metryczne z łbem wpuszczanym l =
25 mm “typu B”; do przymocowania do mebla
płytki do magnesu.
- 4 śruby metryczne l = 15 mm “typu C”; do
zamontowania na meblu zaczepów zawiasu.
- 4 śruby metryczne l = 7 mm “typu D”; do
montażu zawiasów na zaczepach.
Montaż elementów na froncie urządzenia.
- Zamontować zaczepy zawiasów na froncie
urządzenia, tak aby otwór wskazany strzałką na
rys. 1 umieszczony był w kierunku do wewnątrz,
i podkładając przekładkę (rys. 4/B); do montażu
użyć śrub typu C.
- Zamontować płytkę do magnesu po przeciwnej
stronie w górze, podkładając dwie przekładki
(rys. 4/B) i przy użyciu dwóch śrub typu B.
Użycie szablonu do wiercenia otworów.
- Aby określić położenie otworów po lewej
stronie panelu, należy ustawić szablon równo z
górnym i lewym bokiem panelu, biorąc za punkt
odniesienia linie nakreślone na krańcach.
- Aby określić położenie otworów po prawej
stronie panelu, należy ustawić szablon równo z
górnym i prawym bokiem panelu.
- Przy użyciu frezu o odpowiednich wymiarach należy
wykonać cztery gniazda, w których umieszczone
zostaną dwa zawiasy, kołek gumowy i magnes.
Montaż elementów na panelu drewnianym
(drzwiczki).
- Wprowadzić zawiasy w przygotowane gniazda
(ruchoma część zawiasu musi znajdować
się w kierunku zewnętrznej strony panelu) i
zamocować je 4 śrubami typu A.
- Wprowadzić magnes w górne gniazdo po
stronie przeciwnej do zawiasów i zamocować
go przy użyciu 2 śrub typu B.
- Wprowadzić gumowy kołek w dolne gniazdo.
Panel jest teraz gotowy do zamontowania go
na urządzeniu.
Montaż panelu na urządzeniu.
Wprowadzić wypustkę zawiasu, wskazaną
strzałką na rys. 2 w gniazdo zaczepu zawiasu,
docisnąć panel do frontu urządzenia i zamocować
oba zawiasy dwoma śrubami typu D.
Mocowanie prowadnicy cokołu.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane na skraju
zabudowy kuchennej, należy zamontować jedną
lub obie prowadnice cokołu w sposób wskazany
na rys. 8, regulując ich głębokość w zależności
od położenia cokołu i, w razie konieczności,
przymocowując do nich cokół (rys. 9). W celu
zamontowania prowadnicy cokołu, należy (rys.
8): Przymocować kątownik montażowy P śrubą
R, wsunąć prowadnicę cokołu Q w odpowiedni
otwór i, po umieszczeniu jej w żądanym miejscu,
przymocować ją do kątownika P śrubą R.
Umieszczenie urządzenia w meblu.
- Wepchnąć urządzenie w otwór, ustawiając je
równo z pozostałymi meblami (rys. 6).
- Przy użyciu nóżek regulacyjnych ustawić
żądaną wysokość urządzenia.
- Aby wyregulować położenie panelu w pionie
i w poziomie, należy użyć śrub C i D w sposób
pokazany na rys. 7.
Ważne: zamknąć dolną część frontu urządzenia
cokołem równo z podłogą.
Akcesoria na wyposażeniu do regulacji
wysokości.
W pokrywie ze styropianu
(rys. 10) znajdują się:
2 poprzeczki(G); 1 listwa (M)
wewnątrz koszyczka
znajdują się:
4 nóżki dodatkowe (H)
4 śruby (I)
4 śruby (R)
4 nakrętki (L)
Rys. 10
2 prowadnice cokołu (Q)
Regulacja wysokości urządzenia.
Wysokość maszyny można regulować (od
815 mm do 835 mm) przy użyciu 4 nóżek.
Jeśli pragnie się osiągnąć wysokość większą
niż wskazana powyżej, uzyskując do 870 mm,
należy użyć następujących akcesoriów:
2 poprzeczek (G); 4 nóżek (H); 4 śrub (I); 4
nakrętek (L), postępując w przedstawiony
sposób (rys. 11):
zdjąć 4 oryginalne nóżki, umieścić poprzeczkę
G w przedniej części urządzenia, przymocować
ją śrubami I (przykręcając je w miejscach, gdzie
wcześniej zamontowane były oryginalne nóżki),
a następnie założyć nowe nóżki H. Czynność tę
należy powtórzyć dla tylnej części urządzenia.
Regulując wysokość nóżek H można teraz
obniżyć lub unieść urządzenie na wysokość od
835 mm do 870 mm. Po osiągnięciu żądanej
wysokości, należy zablokować nakrętki L na
poprzeczce G.
W celu wyregulowania wysokości urządzenia w
przedziale od 870 mm do 900 mm, należy zamontować
listwę M, regulując nóżki H, tak aby osiągnąć żądaną
wysokość. W celu założenia listwy, należy:
poluzować trzy śruby N umieszczone w
przedniej części pokrywy Top, założyć listwę M
w sposób przedstawiony na rys. 12, następnie
zablokować śruby N.
M
G
D
57
min0
Rys. 6
Rys. 9
Rys. 8
C
600 min
820 ÷ 900
595
815
540
PL
C
Rys. 7
L
H
Rys. 11
I
Rys. 12
5
Utrzymanie i konserwacja
PL
Wyłączenie wody i prądu elektrycznego
• Zamknąć kurek dopływu wody po każdym
praniu. Zmniejsza się w ten sposób
zużycie instalacji hydraulicznej pralki oraz
niebezpieczeństwo przecieków.
• Wyjąć wtyczkę z kontaktu przed
przystąpieniem do czyszczenia pralki oraz
czynności konserwacyjnych.
Czyszczenie pralki
Czyszczenie szufladki na środki
piorące
2
Wysunąć szufladkę,
unosząc ją lekko ku
górze i wyciągając
na zewnątrz (zobacz
rysunek).
Wypłukać ją pod
bieżącą wodą.
Czynność tę należy
powtarzać stosunkowo
często.
Czyszczenie drzwiczek i bębna
• Należy zawsze pozostawiać uchylone
drzwiczki pralki, aby zapobiec tworzeniu się
przykrych zapachów.
6
Pralka wyposażona jest w pompę
samooczyszczającą, która nie wymaga
zabiegów konserwacyjnych. Może się jednak
zdarzyć, że małe przedmioty (monety, guziki)
wpadną do przedsionka ochronnego pompy,
znajdującego się w jej dolnej części.
! Upewnić się, by cykl prania był zakończony
i by wtyczka była wyjęta z gniazdka.
Aby dostać się do przedsionka pompy:
Obudowę zewnętrzną i gumowe części
pralki należy myć wilgotną ściereczką
zmoczoną w wodzie z mydłem. Nie stosować
rozpuszczalników ani ostrych i ściernych
środków czyszczących.
1
Czyszczenie pompy
1. o d k r ę c i ć
przykrywkę, obracając
ją w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara
(zobacz rysunek): fakt,
że wypłynie trochę
wody, jest zjawiskiem
normalnym;
2. dokładnie wyczyścić wnętrze;
3. ponownie przykręcić przykrywkę;
Kontrola rury doprowadzania wody
Przynajmniej raz do roku należy
skontrolować rurę doprowadzania wody.
Jeśli widoczne są na niej rysy i pęknięcia,
należy ją wymienić: w trakcie prania duże
ciśnienie może bowiem spowodować jej
nagłe rozerwanie się.
! Nigdy nie instalować rur używanych.
Zalecenia i środki
ostrożności
! Pralka została zaprojektowana i wyprodukowana
zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
Niniejsze ostrzeżenia zostały tu zamieszczone
ze względów bezpieczeństwa i należy je uważnie
przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać
dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
zmysłowych bądź umysłowych, jak również
osoby nieposiadające doświadczenia lub
znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one
pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały
pouczone na temat bezpiecznego sposobu
użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę
ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie
powinny bawić się urządzeniem. Prace
związane z czyszczeniem i konserwacją nie
mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie
są one nadzorowane.
• Urządzenie to zostało zaprojektowane wyłącznie do
użytkowania w warunkach domowych.
• Nie dotykać pralki, stojąc przy niej boso lub mając
mokre lub wilgotne ręce albo stopy.
• Nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel,
lecz trzymając za wtyczkę.
• W trakcie pracy maszyny nie otwierać szufladki na
środki piorące.
• Nie dotykać odprowadzanej wody, gdyż może ona
osiągać wysokie temperatury.
• W żadnym wypadku nie otwierać okrągłych drzwiczek
pralki na siłę: grozi to uszkodzeniem mechanizmu
zabezpieczającego drzwiczki przed przypadkowym
otwarciem.
• W razie wystąpienia usterki nie należy w żadnym
wypadku próbować dostać się do wewnętrznych części
pralki z zamiarem samodzielnego dokonania naprawy.
• Zawsze uważać, aby dzieci nie zbliżały się do
pracującej pralki.
• W czasie prania okrągłe drzwiczki pralki nagrzewają się.
• Jeśli trzeba przenieść pralkę w inne miejsce, należy to robić
bardzo ostrożnie, w dwie lub trzy osoby. Nigdy nie przenosić
pralki samodzielnie, gdyż jest ona bardzo ciężka.
• Przed włożeniem bielizny sprawdzić, czy bęben jest
pusty.
celu zoptymalizowania odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materiałów. Pozwala
to ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i pozytywnie
wpływa na ludzkie zdrowie. Przekreślony symbol „kosza” umieszczony na produkcie przypomina klientowi o
obowiązku specjalnego sortowania.
Konsumenci powinni kontaktować się z władzami lokalnymi
lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji dotyczących
postępowania z ich zużytymi urządzeniami gospodarstwa
domowego.
Ręczne otwieranie okrągłych drzwiczek
Jeśli z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej
nie jest możliwe otwarcie okrągłych drzwiczek, w celu
wyjęcia i rozwieszenia prania należy wykonać następujące
czynności:
1. wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego
2. sprawdzić, czy poziom wody wewnątrz maszyny znajduje
się poniżej poziomu otwarcia drzwiczek; w przeciwnym
wypadku usunąć nadmiar wody przez przewód odpływowy,
zbierając ją do wiaderka.
3. pociągnąć na zewnątrz klapkę wskazaną na rysunku,
aż do wyzwolenia się z zacisku plastikowego zaczepu;
następnie pociągnąć go w dół i równocześnie otworzyć
drzwiczki.
Utylizacja
• Utylizacja opakowania: stosować się do lokalnych przepisów, dzięki temu opakowanie będzie mogło zostać
ponownie wykorzystane.
• Europejska Dyrektywa 2012/19/EU - WEEE dotycząca
Zużytych Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń zakłada
zakaz pozbywania się starych urządzeń domowego użytku
jako nieposortowanych śmieci komunalnych. Zużyte
urządzenia muszą być osobno zbierane i sortowane w
7
PL
Opis pralki
PL
Panel sterowania
Przycisk
ON/OFF
Przycisk
Przycisk
WIROWANIA
BLOKADA
PRZYCISKÓW
Wyświetlacz
Przycisk
Przyciski
Szufladka na środki piorące
PRZEŁĄCZNIKA
PROGRAMÓW
MEMO
Przycisk
Przyciski
FUNKCJI
URUCHOMIENIE
OPÓŹNIONE
Szufladka na środki piorące: do dozowania środków
piorących i dodatków (patrz „Środki piorące i bielizna”).
Przycisk ON/OFF : nacisnąć krótko przycisk w celu
włączenia lub wyłączenia maszyny. Kontrolka START/PAUSE, która pulsuje powoli w kolorze zielonym wskazuje, że
maszyna jest włączona. W celu wyłączenia pralki podczas
prania konieczne jest dłuższe przytrzymanie naciśniętego
przycisku, przez około 2 sek.; krótkie lub przypadkowe naciśnięcie nie wystarczy do wyłączenia maszyny.
Wyłączenie maszyny podczas trwającego prania anuluje
program prania.
Przyciski PRZEŁĄCZNIKA PROGRAMÓW: w celu
wybrania potrzebnego programu (patrz „Tabela programów”).
Przycisk MEMO: przytrzymać naciśnięty przycisk w celu
zapisania w pamięci cyklu oraz własnych preferowanych
personalizacji. W celu przywołania cyklu zapisanego
uprzednio należy nacisnąć przycisk MEMO.
Przyciski FUNKCJI: nacisnąć przycisk w celu wybrania
potrzebnej funkcji. Na wyświetlaczu zaświeci się odpowiednia
kontrolka.
Przycisk WIROWANIA : nacisnąć w celu zmniejszenia
lub całkowitego wyłączenia wirówki – wartość ukazana
zostanie na wyświetlaczu.
Przycisk TEMPERATURY : nacisnąć w celu zmniejszenia temperatury: wartość zostaje wyświetlona na
ekranie.
8
Przycisk z
kontrolką
START/PAUSE
Przycisk
TEMPERATURY
Przycisk BLOKADA PRZYCISKÓW
: w celu
uruchomienia lub wylaczenia blokady panelu sterowania
nalezy przytrzymac nacisniety przycisk przez okolo
2 sekundy. Podswietlony symbol
wskazuje, ze
panel sterowania zostal zablokowany. W ten sposób
uniemozliwia sie dokonywanie przypadkowych zmian w
programach, zwlaszcza, jesli w domu obecne sa dzieci.
W celu wylaczenia blokady panelu sterowania nalezy
przytrzymac nacisniety przycisk przez okolo 2 sekundy.
Przycisk URUCHOMIENIE OPÓZNIONE : nacisnąc w
celu ustawienia opóźnionego uruchomienia wybranego
programu. Opóźnienie wyświetlone zostanie na ekranie.
Przycisk z kontrolką START/PAUSE: kiedy zielona kontrolka pulsuje powoli, nacisnąć przycisk w celu uruchomienia
prania. Po uruchomieniu cyklu kontrolka świeci w sposób
ciągły. W celu wybrania pauzy w praniu należy nacisnąć
ponownie przycisk, kontrolka zacznie pulsować w kolorze
pomarańczowym. Jeśli symbol
nie świeci się, można
otworzyć drzwiczki. W celu ponownego uruchomienia
prania od miejsca, w którym zostało przerwane, należy
ponownie nacisnąć przycisk.
Funkcja stand by
Pralka ta, w myśl nowych norm europejskich związanych
z oszczędnością elektryczną, posiada system auto
wyłączenia (stand by), który włącza się po 30 minutach
nie użytkowania. Ponownie lekko wcisnąć przycisk
ON/OFF i poczekać, aż pralka ponownie włączy się.
Wyświetlacz
Z
PL
B
A
X
D
C
E
Y
F
Wyświetlacz potrzebny jest w celu programowania maszyny i dostarcza wielu informacji.
W obu wierszach górnych A i B wyświetlane są: wybrany program prania, faza prania bieżącego oraz wszelkie wskazania związane ze stanem zaawansowania programu.
W wierszu C wyświetlany jest czas pozostały do końca cyklu prania bieżącego oraz, jeśli zaprogramowano URUCHOMIENIE OPÓŹNIONE, czas brakujący do uruchomienia wybranego programu.
W wierszu D wyświetlana jest maksymalna wartość szybkości wirówki, jaką maszyna może uzyskać w przypadku wybranego programu; jeśli program nie przewiduje wirowania wiersz pozostaje wygaszony.
W wierszu E wyświetlana jest maksymalna wartość temperatury, jaką można wybrać w przypadku wybranego programu,
jeśli program nie przewiduje ustawiania temperatury, wiersz pozostaje wygaszony.
Kontrolki F związane są z funkcjami i włączają się, kiedy wybrana funkcja zgodna jest z wybranym programem.
Symbol zablokowanych drzwiczek
Zapalony symbol oznacza, że okrągłe drzwiczki pralki są zablokowane, aby zapobiec przypadkowemu ich otworzeniu.
Aby uniknąć uszkodzenia pralki, należy odczekać, aż symbol ten zgaśnie, zanim przystąpi się do otwierania drzwiczek
pralki.
Uwaga: jeśli aktywna jest funkcja URUCHOMIENIE OPÓŹNIONE drzwiczek nie można otworzyć. W celu ich otwarcia
należy ustawić maszynę w pauzie poprzez naciśnięcie przycisku START/PAUSE.
! Podczas pierwszego uruchomienia wymagane będzie dokonanie wyboru języka a wyświetlacz ustawi się automatycznie
na menu wyboru języka.
W celu wybrania żądanego języka nacisnąć przyciski X i Y, dla potwierdzenia wyboru nacisnąć przycisk Z.
Aby zmienić język, należy wyłączyć urządzenie, nacisnąć równocześnie przyciski X, Y, Z, aż do usłyszenia sygnału
dźwiękowego, wyświetli się menu wyboru języka.
9
W jaki sposób wykonać cykl prania
PL
1. WŁĄCZENIE MASZYNY. Nacisnąć przycisk , na
wyświetlaczu pojawi się napis OK, kontrolka START/
PAUSE zacznie powoli pulsować w kolorze zielonym.
2. WKŁADANIE BIELIZNY. Otworzyć szklane drzwiczki.
Włożyć bieliznę uważając, aby nie przekroczyć
wielkości wsadu wskazanej w tabeli programów na
następnej stronie.
3. DOZOWANIE ŚRODKA PIORĄCEGO. Wysunąć
szufladkę i wsypać detergent do odpowiednich komór
w sposób wyjaśniony w „Środki piorące i bielizna”.
4. ZAMKNĄĆ DRZWICZKI.
5. WYBÓR PROGRAMU. Nacisnąć jeden z przycisków
PRZEŁĄCZNIKA PROGRAMÓW w celu wybrania
potrzebnego programu, nazwa programu pojawi się na
wyświetlaczu; z nim powiązana jest temperatura oraz
prędkość wirowania, które mogą zostać zmienione. Na
wyświetlaczu pojawi się czas trwania cyklu.
6. PERSONALIZACJA CYKLU PRANIA.
Przy pomocy odpowiednich przycisków:
Zmienić temperaturę i/lub wirówkę. Maszyna
wybierze automatycznie temperaturę oraz wirówkę
maksymalne przewidziane dla danego programu,
dlatego nie mogą one być zwiększane. Poprzez
naciskanie przycisku
stopniowo zmniejsza się
temperaturę aż do prania w zimnej wodzie „OFF”.
Naciskając przycisk
stopniowo zmniejsza się
wirówkę aż do jej wyłączenia „OFF”. Dodatkowe
naciśnięcie przycisków przywróci maksymalne
wartości przewidywane.
! Wyjątek: wybierając program
60° (1. naciśnięcie
przycisku) temperaturę można podnieść aż do 90°.
Ustawienie opóźnionego rozpoczęcia.
W celu ustawienia opóźnionego rozpoczęcia
wybranego programu należy naciskać odpowiedni
przycisk aż do osiągnięcia żądanego czasu
opóźnienia. Kiedy opcja ta jest aktywna, na
wyświetlaczu pojawia się symbol . W celu usunięcia
opóźnionego uruchomienia należy naciskać przycisk
aż do pojawienia się napisu “OFF”.
Zmiana charakterystyki cyklu.
• Naciskać przycisk w celu uruchomienia funkcji;
zaświeci się kontrolka odpowiadająca przyciskowi.
• Nacisnąć ponownie przycisk w celu wyłączenia
funkcji, kontrolka zgaśnie.
! Jeśli wybrana funkcja nie jest zgodna z wybranym
programem, kontrolka będzie pulsować, a funkcja nie
zostanie uruchomiona.
! Jeśli wybrana funkcja nie jest zgodna z inną,
ustawioną uprzednio, kontrolka odpowiadająca
pierwszej funkcji będzie pulsowała i uruchomiona
zostanie jedynie druga funkcja a kontrolka
uruchomionej funkcji zaświeci się.
10
! Funkcje mogą zmieniać zalecane obciążenie i/lub
czas trwania cyklu.
7. URUCHOMIENIE PROGRAMU. Nacisnąć przycisk
START/PAUSE. Odpowiednia kontrolka zaświeci się
kolorem zielonym i drzwiczki zostaną zablokowane
(symbol ZABLOKOWANYCH DRZWICZEK
świeci się). Podczas prania na wyświetlaczu pojawi
się nazwa bieżącej fazy. W celu zmiany programu
w czasie trwania cyklu należy ustawić pralkę w
pauzie naciskając przycisk START/PAUSE (kontrolka
START/PAUSE zacznie powoli pulsować w kolorze
pomarańczowym); następnie wybrać potrzebny cykl i
ponownie nacisnąć przycisk START/PAUSE.
W celu otwarcia drzwiczek w trakcie wykonywania
cyklu należy nacisnąć przycisk START/PAUSE;
jeśli symbol ZABLOKOWANYCH DRZWICZEK
jest wyłączony możliwe będzie otwarcie drzwiczek
Nacisnąć ponownie przycisk START/PAUSE, aby
uruchomić program od punktu, w którym został
przerwany.
8. KONIEC PROGRAMU. Wskazywany jest napisem
„KONIEC CYKLU” na wyświetlaczu, kiedy symbol
ZABLOKOWANYCH DRZWICZEK
wyłączy
się, możliwe będzie otwarcie drzwiczek. Otworzyć
drzwiczki, wyjąć bieliznę i wyłączyć maszynę.
! Jeśli zamierza się anulować uruchomiony juz cykl,
przytrzymać dłużej naciśnięty przycisk
przerwany i maszyna wyłączy się.
. Cykl zostanie
Programy i funkcje
Pranie
Wstępne
Pranie
Środek
zmiękczający
Wybielacz
Ładunek
max (kg)
Wilgotność
resztkowa %
Zużycie energii
kWh
Woda łącznie lt
Czas trwania
cyklu
Programy
Tabela programów
1400




4
-
-
-
*
60°
(Max. 90°)
1400

(3)



7
53
1,07 52,5 160’
40°
1400
-



7
53
0,97
75
220’
20°
1400
-



7
-
-
-
*
60°
1000




3
46
0,87
53
130’
40°
1000




3
-
-
-
*
40°
1000




3
-
-
-
*
60°
1400
-


-
3,5
53
0,81
40
60’
30°
800
-


-
3
71
0,15
35
30’
ANTYALERGICZNE
60°
1400
-


-
4
-
-
-
WOOLMARK PLATINUM (WE£NA): do we³ny, kaszmiru, itp.
40°
800
-


-
1,5
-
-
-
DELIKATNE

-
1
-
-
-
*
*
*
*
*
*
Opis programu
Temp.
max
(°C)
Prędkość
max
(obrotów na
minutę)
ODPLAMIANIE
40°
BAWEŁNA STANDARDOWY 60° (1° naciœniêcie przycisku) (1): tkaniny bia³e i
kolorowe, wytrzyma³e, mocno zabrudzone.
BAWEŁNA STANDARDOWY 40° (2° naciœniêcie przycisku) (2): tkaniny kolorowe, wytrzyma³e, lekko zabrudzone.
BAWEŁNA STANDARDOWY 20° (3° naciœniêcie przycisku): tkaniny kolorowe,
wytrzyma³e, lekko zabrudzone.
SYNTET. ODPORNE (1° naciœniêcie przycisku): tkaniny kolorowe, wytrzyma³e,
mocno zabrudzone.
SYNTET. ODPORNE (4) (1° naciœniêcie przycisku): tkaniny kolorowe, wytrzyma³e,
lekko zabrudzone.
SYNTET. DELIKATNE (2° naciœniêcie przycisku): tkaniny kolorowe, wytrzyma³e,
lekko zabrudzone.
SZYBKIE PRANIE (1° naciœniêcie przycisku): w celu szybkiego odœwie¿enia mocno zabrudzonych tkanin (niewskazany dla we³ny, jedwabiu i tkanin przeznaczonych do prania rêcznego).
MIX 30’ (2° naciœniêcie przycisku): w celu szybkiego odœwie¿enia lekko zabrudzonych
tkanin (niewskazany dla we³ny, jedwabiu i tkanin przeznaczonych do prania rêcznego).
M PAMIEÆ (My Cycle): pozwala na zmemoryzowanie ka¿dego typu prania.
Środki piorące
30°
0
-

WIROWANIE ODPORNYCH (1° naciœniêcie przycisku).
-
1400
-
-
-
-
7
-
-
-
PŁUKANIE ODPORNYCH (2° naciœniêcie przycisku).
-
1400
-
-


7
-
-
-
WYDALANIE WODY (3° naciœniêcie przycisku).
-
0
-
-
-
-
7
-
-
-
* Możliwa jest kontrola czasu trwania programów prania na wyświetlaczu.
Czas trwania cyklu wskazany na wyświetlaczu lub w instrukcji jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty czas trwania cyklu może się zmieniać w zależności od wielu
czynników, takich jak temperatura i ciśnienie wody na wlocie, temperatura otoczenia, ilość detergentu, ilość i rodzaj pranej odzieży, wyważenie ładunku, wybrane opcje dodatkowe.
1) Program sterowania zgodny z regulamin 1061/2010: ustawić program
60°C (1. naciśnięcie przycisku).
2) Program sterowania zgodny z regulamin 1061/2010: ustawić program
40°C (2. naciśnięcie przycisku).
Ten cykl jest odpowiedni do prania średnio zabrudzonej odzieży bawełnianej i jest najbardziej wydajnym cyklem pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej i wody; należy go używać
do odzieży przeznaczonej do prania w 60°C. Rzeczywista temperatura prania może się różnić od podanej.
Ten cykl jest odpowiedni do prania średnio zabrudzonej odzieży bawełnianej i jest najbardziej wydajnym cyklem pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej i wody; należy go używać
do odzieży przeznaczonej do prania w 40°C. Rzeczywista temperatura prania może się różnić od podanej.
3) W temperaturze 60 °C nie można włączyć funkcji “Pranie wstępne”.
Dla wszystkich Test Institutes:
2) Program bawełna, długi: ustawić program
40°C (2. naciśnięcie przycisku).
4) Program tkaniny syntetyczne długi: ustawić program 60°C (1. naciśnięcie przycisku) z temperaturą 40°C (nacisnąć przycisk TEMPERATURA).
Funkcje prania
! Jeśli wybrana funkcja nie jest zgodna z wybranym
programem, kontrolka będzie pulsować, a funkcja nie
zostanie uruchomiona.
! Jeśli wybrana funkcja nie jest zgodna z inną, ustawioną
uprzednio, kontrolka odpowiadająca pierwszej funkcji będzie
pulsowała i uruchomiona zostanie jedynie druga funkcja a
kontrolka uruchomionej funkcji zaświeci się.
Super Wash
Dzięki zastosowaniu większej
ilości wody podczas fazy
początkowej cyklu i zastosowa4
niu dłuższego czasu, opcja ta
gwarantuje pranie o wysokiej
skuteczności. Funkcja ta przyda1
tna jest w celu usuwania bar2
dziej opornych plam. Może być
3
używana z i bez wybielacza. Jeśli
zamierza się wykonać cykl wybielania należy wstawić dodatkowy
pojemniczek 4, na wyposażeniu,
do przegródki 1. Nie przekraczać
maksymalnej ilości wybielacza
w płynie, podanej na głównym wskaźniku (zobacz rysunek). Aby
wykonać tylko wybielanie bez kompletnego cyklu prania, należy
wlać wybielacz do dodatkowego pojemnika 4 i nastawić program
„Płukanie” oraz uruchomić opcję „Super Wash”.
MAX
Płukanie dodatkowe
Wybierając tę opcję zwiększa się skuteczność płukania i
zapewnia się maksymalne usuwanie środka piorącego. Jest
przydatne dla włókien szczególnie wrażliwych.
Łatwe prasowanie
Po wybraniu tej funkcji, pranie oraz wirówka zostaną odpowiednio
zmienione w celu ograniczenia powstawania zgnieceń. Po zakończeniu
cyklu pralka wykona powolne obroty bębna, kontrolka funkcji ŁATWE
PRASOWANIE zaświeci się, a kontrolka START/PAUSE będzie
pulsowała powoli w kolorze pomarańczowym. W celu zakończenia
cyklu należy nacisnąć przycisk START/PAUSE lub przycisk ŁATWE
PRASOWANIE. W programie Jedwab/Firany maszyna zakończy
cykl z bielizną nieodwirowaną, a kontrolka funkcji ŁATWE
PRASOWANIE będzie pulsowała. W celu odprowadzenia wody
i aby można było móc wyjąc pranie koniecznym jest naciśnięcie
przycisku START/PAUSE lub przycisku ŁATWE PRASOWANIE.
Pranie wstępne
W przypadku wyboru tej funkcji zostanie wykonane pranie
wstępne, które ułatwia usunięcie uporczywych plam.
N.B.: Należy umieścić środek piorący w odpowiedniej przegródce.
Eco wash
Funkcja Eco Wash umożliwia oszczędności pod względem
zużywanej energii, nie podgrzewając wody używanej do prania, co
niesie za sobą korzyści zarówno dla środowiska naturalnego, jak
i dla rachunku za prąd. Wzmocniona siła działania i zoptymalizowane zużycie wody gwarantują doskonałe rezultaty przy długości
cyklu takiej samej, jak w przypadku cyklu standard. Aby uzyskać
jak najlepsze rezultaty, zalecamy korzystać z płynu do prania.
11
PL
Środki piorące i bielizna
PL
Szufladka na środki piorące
Programy specjalne
Dobry rezultat prania zależy również od prawidłowego
dozowania środka piorącego: użycie jego nadmiernej
ilości nie poprawia skuteczności prania, lecz przyczynia
się do powstawania nalotów na wewnętrznych częściach
pralki i do zanieczyszczania środowiska.
Odplamianie: program
odpowiedni do prania silnie
zabrudzonej odzieży o trwałych kolorach. Program gwarantuje klasę prania wyższą od standardowej (klasa A).
Nie używać programu, gdy miesza się odzież w różnych
kolorach. Zalecamy stosowanie środka piorącego w
proszku. W przypadku szczególnie opornych plam, zalecamy wcześniej zastosowanie specjalnych dodatków.
Bawełna Standardowy 20°
: idealny do zabrudzonej bielizny bawełnianej. Dobre wyniki prania w zimnej
wodzie, porównywalne z praniem w 40°, są gwarantowane dzięki działaniu mechanicznemu, wykonywanemu
ze zmienną prędkością, której maksymalne wartości
powtarzają się w krótkich odstępach czasu.
! Środki piorące w proszku należy stosować do tkanin z
białej bawełny i do prania wstępnego oraz do prania w
temperaturze przekraczającej 60°C.
! Należy stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu środka piorącego.
! Nie stosować środków do prania ręcznego, ponieważ
tworzą one za dużo piany.
MAX
4
1
3
Wysunąć szufladkę i
umieścić w niej środek
piorący lub dodatkowy w
następujący sposób.
2
przegródka 1: Środek piorący do prania wstępnego
(w proszku)
Przed wsypaniem środka piorącego należy sprawdzić, czy
nie jest włożona dodatkowa przegródka 4.
przegródka 2: Środek piorący do prania właściwego
(w proszku lub w płynie)
Płynny środek do prania należy wlać dopiero przed samym
uruchomieniem programu.
przegródka 3: Środki dodatkowe (zmiękczające, itp.)
Środek zmiękczający nie powinien wypływać poza kratkę.
dodatkowa przegródka 4: Wybielacz
Przygotowanie bielizny
•
•
•
Podzielić bieliznę do prania według:
rodzaju tkaniny / symbolu na etykietce.
kolorów: oddzielić tkaniny kolorowe od białych.
Opróżnić kieszenie i sprawdzić guziki.
Nie przekraczać wskazanego ciężaru suchej bielizny:
patrz “Tabela programów”.
Ile waży bielizna?
1 prześcieradło 400-500 gr.
1 poszewka 150-200 gr.
1 obrus 400-500 gr.
1 szlafrok 900-1.200 gr.
1 ręcznik 150-250 gr.
12
Antyalergiczne: programu
należy używać do usuwania
głównych alergenów, takich jak pyłki, roztocza, sierść kotów
i psów.
Wełna - Woolmark Apparel Care - Green:
cykl prania „Wełna” niniejszej pralki został zatwierdzony przez Woolmark Company jako odpowiedni do prania odzieży
wełnianej i przeznaczonej do prania ręcznego, pod warunkiem, że pranie jest przeprowadzane zgodnie z instrukcjami
podanymi na etykiecie ubrania oraz ze wskazówkami dostarczonymi przez producenta pralki. (M1126)
Delikatne: używać programu
do prania bardzo
delikatnej odzieży, ozdobionej cekinami lub koralikami.
Zalecamy wywrócenie ubrań na lewą stronę i włożenie
małych części odzieży do woreczka przeznaczonego
specjalnie do prania delikatnych ubrań.
Dla osiągnięcia najlepszych efektów, zalecamy stosowanie środka piorącego w płynie do tkanin delikatnych.
Do prania jedwabiu i zasłon należy wybrać cykl
i włączyć opcję
; urządzenie zakończy cykl z
zamoczoną bielizną, a kontrolka
będzie migać.
W celu odprowadzenia wody i wyjęcia prania, należy
nacisnąć przycisk START/PAUSE lub przycisk
.
System równoważenia ładunku
Przed każdym wirowaniem, aby uniknąć nadmiernych
drgań oraz jednorodnie rozłożyć wsad, bęben wykonuje obroty z prędkością nieco większą niż podczas
prania. Jeśli pomimo kolejnych prób wsad nie zostanie
równomiernie rozłożony, maszyna wykona wirowanie
z prędkością mniejszą od przewidzianej. W przypadku nadmiernego niezrównoważenia pralka wykona
rozłożenie wsadu zamiast wirowania. Aby zapewnić lepsze rozłożenie wsadu oraz jego właściwe zrównoważenie,
zaleca się wymieszanie dużych i małych sztuk bielizny.
Nieprawidłowości w działaniu
i sposoby ich usuwania
Może się zdarzyć, że pralka nie działa. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (patrz „Serwis Techniczny”) należy
sprawdzić, czy problemu nie da się łatwo rozwiązać przy pomocy poniższego wykazu.
PL
Nieprawidłowości w działaniu:
Możliwe przyczyny / Rozwiązania:
Pralka nie włącza się.
• Wtyczka nie jest włączona do gniazdka lub jest wsunięta za słabo, tak że nie
ma styku.
• W domu nastąpiła przerwa w dostawie prądu.
Cykl prania nie rozpoczyna się.
•
•
•
•
•
Drzwiczki pralki nie są dobrze zamknięte.
Nie został wciśnięty przycisk ON/OFF.
Nie został wciśnięty przycisk START/PAUSE.
Kurek dopływu wody jest zamknięty.
Zostało nastawione opóźnienie startu (patrz “W jaki sposób wykonać cykl
prania”).
Pralka nie pobiera wody (na
wyświetlaczu pojawi się napis „BRAK
WODY, SPRAWDŹ DOPŁYW WODY”).
•
•
•
•
•
•
Przewód doprowadzający wodę nie jest podłączony do kurka.
Przewód jest zgięty.
Kurek dopływu wody jest zamknięty.
W domu nastąpiła przerwa w dostawie wody.
Ciśnienie wody nie jest wystarczające.
Nie został wciśnięty przycisk START/PAUSE.
Pralka cały czas pobiera i odprowadza wodę.
• Przewód odpływowy nie został zainstalowany na wysokości między 65 a
100 cm od podłogi (patrz „Instalacja”).
• Końcówka przewodu odpływowego jest zanurzona w wodzie (patrz „Instalacja”).
• Otwór odpływowy w ścianie nie posiada odpowietrznika.
Jeśli po sprawdzeniu tych możliwości problem nie zostanie rozwiązany, należy
zamknąć kurek dopływu wody, wyłączyć pralkę i wezwać Serwis Techniczny. Jeśli mieszkanie znajduje się na najwyższych piętrach budynku, może
wystąpić efekt syfonu, w wyniku którego pralka cały czas pobiera i odprowadza wodę. W celu wyeliminowania tej niedogodności należy zakupić specjalny
zawór, zapobiegający powstawaniu efektu syfonu.
Pralka nie odprowadza wody i nie
odwirowuje prania.
• Program nie przewiduje odprowadzania wody: w przypadku niektórych programów należy uruchomić je ręcznie (patrz „Programy i funkcje”).
• Włączona jest funkcja ŁATWE PRASOWANIE: aby zakończyć program,
należy nacisnąć przycisk START/PAUSE („Programy i funkcje”).
• Przewód odpływowy jest zgięty (patrz „Instalacja”).
• Instalacja odpływowa jest zatkana.
Pralka mocno wibruje w fazie wirowania.
• Podczas instalacji pralki bęben nie został prawidłowo odblokowany (patrz
„Instalacja”).
• Pralka nie jest właściwie wypoziomowana (patrz „Instalacja”).
• Pralka, zainstalowana pomiędzy meblami a ścianą, ma za mało miejsca
(patrz „Instalacja”).
Z pralki wycieka woda.
• Przewód doprowadzający wodę nie jest dobrze przykręcony (patrz „Instalacja”).
• Szufladka na środki piorące jest zatkana (w celu jej oczyszczenia patrz „Utrzymanie i konserwacja”).
• Przewód odpływowy nie jest dobrze zamocowany(patrz „Instalacja”).
Maszyna jest zablokowana, wyświetlacz
pulsuje i sygnalizuje kod anomalii (np.:
F-01, F-..).
• Wyłączyć maszynę i wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać około 1 minuty,
następnie włączyć ją ponownie.
Jeśli problem nie ustępuje, należy wezwać Serwis Techniczny.
Tworzy się zbyt duża ilość piany.
• Środek piorący nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu musi być umieszczony napis: „do pralek”, „do prania ręcznego i w
pralce” lub podobny).
• Użyto za dużo środka piorącego.
13
Serwis Techniczny
PL
Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym:
• Sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać samodzielnie (patrz„Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania”);
• Ponownie uruchomić program i sprawdzić, czy problem nie zniknął;
• Jeśli nie, zwrócić się do autoryzowanego Serwisu Technicznego, dzwoniąc pod numer podany w karcie gwarancyjnej.
! Nigdy nie wzywać nieautoryzowanych techników.
Należy podać:
• rodzaj nieprawidłowości;
• model maszyny (Mod.);
• numer seryjny (S/N).
Informacje te znajdują się na tabliczce umieszczonej w tylnej części pralki oraz widocznej z przodu po otwarciu drzwiczek.
14
Mode d’emploi
LAVE-LINGE
Sommaire
FR
Installation, 16-17-18-19
FR
Français
Déballage et mise à niveau
Raccordements eau et électricité
Premier cycle de lavage
Caractéristiques techniques
Instructions pour l’installateur
Entretien et soin, 20
Coupure de l’arrivée d’eau et du courant
Nettoyage du lave-linge
Nettoyage du tiroir à produits lessiviels.
Entretien du hublot et du tambour
Nettoyage de la pompe
Contrôle du tuyau d’arrivée de l’eau
Précautions et conseils, 21
Sécurité générale
Mise au rebut
Ouverture manuelle du hublot
BWMD 742
Description du lave-linge, 22-23
Bandeau de commandes
Écran
Comment faire un cycle de lavage, 24
Programmes, 25
Tableau des programmes
Fonctions de lavage
Produits lessiviels et linge, 26
Tiroir à produits lessiviels
Triage du linge
Programmes spéciaux
Système d’équilibrage de la charge
Anomalies et remèdes, 27
Assistance, 28
15
Installation
FR
! Conserver ce mode d’emploi pour pouvoir
le consulter à tout moment. En cas de vente,
de cession ou de déménagement, veiller à
ce qu’il suive toujours le lave-linge pour que
son nouveau propriétaire soit informé sur son
mode de fonctionnement et puisse profiter des
conseils correspondants.
! Lire attentivement les instructions: elles
fournissent des conseils importants sur l’installation, l’utilisation et la sécurité de l’appareil.
Déballage et mise à niveau
Déballage
1. Déballer le lave-linge.
2. Contrôler que le lave-linge n’a pas été endommagé pendant le transport. S’il est abîmé,
ne pas le raccorder et contacter le vendeur.
3. Enlever les 4 vis
de protection servant
au transport, le caoutchouc et la cale,
placés dans la partie
arrière (voir figure).
4. Boucher les trous à l’aide des bouchons
plastique fournis.
5. Conserver toutes ces pièces: il faudra les
remonter en cas de transport du lave-linge.
! Les pièces d’emballage ne sont pas des
jouets pour enfants.
Mise à niveau
1. Installer le lave-linge sur un sol plat et rigide,
sans l’appuyer contre des murs, des meubles
ou autre.
2. Si le sol n’est pas
parfaitement horizontal, visser ou dévisser
les pieds de réglage
avant (voir figure) pour
niveler l’appareil; son
angle d’inclinaison,
mesuré sur le plan
de travail, ne doit pas
dépasser 2°.
16
Une bonne mise à niveau garantit la stabilité
de l’appareil et évite qu’il y ait des vibrations,
du bruit et des déplacements en cours de
fonctionnement.
Si la machine est posée sur de la moquette ou
un tapis, régler les pieds de manière à ce qu’il
y ait suffisamment d’espace pour assurer une
bonne ventilation.
Raccordements eau et électricité
Raccordement du tuyau d’arrivée de l’eau
1. Reliez le tuyau d’alimentation en le vissant
à un robinet d’eau
froide à embout fileté
3/4 gaz (voir figure).
Faire couler l’eau
jusqu’à ce qu’elle soit
limpide et sans impuretés avant de raccorder.
2. Raccorder le tuyau
d’arrivée de l’eau au
lave-linge en le vissant à la prise d’eau
prévue, dans la partie
arrière en haut à droite (voir figure).
3. Attention à ce que le tuyau ne soit pas plié
ou écrasé.
! La pression de l’eau doit être comprise entre
les valeurs indiquées dans le tableau des Caractéristiques techniques (voir page ci-contre).
! Si la longueur du tuyau d’alimentation ne
suffit pas, s’adresser à un magasin spécialisé
ou à un technicien agréé.
! N’utiliser que des tuyaux neufs.
! Utiliser ceux qui sont fournis avec l’appareil.
Raccordement du tuyau de vidange
65 - 100 cm
! N’utiliser ni rallonges ni prises multiples.
FR
Raccorder le tuyau
d’évacuation, sans
le plier, à un conduit
d’évacuation ou à une
évacuation murale placés à une distance du
sol comprise entre 65
et 100 cm;
! Le câble ne doit être ni plié ni trop écrasé.
ou bien l’accrocher à
un évier ou à une baignoire, dans ce cas,
fixer le support en plastique fourni avec l’appareil au robinet (voir
figure). L’extrémité libre
du tuyau d’évacuation
ne doit pas être plongée dans l’eau.
Avant la première mise en service de l’appareil,
effectuer un cycle de lavage avec un produit lessiviel mais sans linge et sélectionner le programme
(60°C).
! L’utilisation d’un tuyau de rallonge est absolument déconseillée mais si on ne peut faire
autrement, il faut absolument qu’il ait le même
diamètre que le tuyau original et sa longueur ne
doit pas dépasser 150 cm.
Branchement électrique
Avant de brancher la fiche dans la prise de courant, s’assurer que:
• la prise est bien reliée à la terre et est conforme
aux réglementations en vigueur;
• la prise est bien apte à supporter la puissance maximale de l’appareil indiquée dans le
tableau des Caractéristiques techniques (voir
ci-contre);
• la tension d’alimentation est bien comprise
entre les valeurs figurant dans le tableau des
Caractéristiques techniques (voir ci-contre);
• la prise est bien compatible avec la fiche du
lave-linge. Autrement, remplacer la prise ou la
fiche.
! Le lave-linge ne doit pas être installé dehors,
même à l’abri, car il est très dangereux de le
laisser exposé à la pluie et aux orages.
! Le câble d’alimentation ne doit être remplacé
que par des techniciens agréés.
Attention! Nous déclinons toute responsabilité en cas
de non-respect des normes énumérées ci-dessus.
Premier cycle de lavage
Caractéristiques techniques
Modèle
BWMD 742
Dimensions
largeur 59,5 cm
hauteur 81,5 cm
profondeur 54,5 cm
Capacité
de 1 à 7 kg
Raccordements électriques
Raccordements
hydrauliques
Vitesse
d'essorage
Programmes
de contrôle
selon les
règlements
1061/2010
et
1015/2010.
Voir la plaque signalétique
appliquée sur la machine
pression maximale 1 MPa
(10 bar) pression minimale
0,05 MPa (0,5 bar) capacité
du tambour 52 litres
jusqu'à 1400 tours minute
programme
; (1° pression de la touche); Coton
standard 60°C.
programme
; (2° pression de la touche); Coton
standard 40°C.
Cet appareil est conforme
aux Directives Communautaires suivantes:
- 2004/108/CE (Compatibilité électromagnétique)
- 2012/19/EU - WEEE
- 2006/95/CE (Basse Tension)
! Après installation du lave-linge, la prise de
courant doit être facilement accessible.
17
FR
Instructions pour l’installateur
Application du panneau d’habillage en
bois sur la porte et montage du machine à laver à l’intérieur des éléments:
Au cas où, après le montage du panneau en
bois, il faudrait expédier la machine pour son
installation finale, nous vous conseillons de la
laisser dans son emballage d’origine. L’emballage a été justement réalisé de manière à permettre le montage du panneau en bois sur la
machine sans déballer complètement le produit
(voir figures ci-dessous).
Le panneau en bois couvrant la façade ne doit
pas avoir plus de 13 mm d’épaisseur, il peut
être articulé tant à droite qu’à gauche. Pour
plus de facilité d’emploi, nous conseillons
d’adopter le même sens d’ouverture que pour
le hublot dont les charnières sont montées sur
le côté gauche.
Accessoires montage porte (Fig.1-2-3-4-5).
N°2 Supports charnière
Fig. 1
Fig. 2
N°1 Aimant
Fig. 3
A
B
N°1 Cheville en
caoutchouc
Fig. 5
N°2 Charnière
N°1 Butoir aimant
Fig. 4
N°4 Cales
Fig. 4/B
- 6 vis autotaraudeuses l = 13 mm “type A”.
- 2 vis métriques à tête évasée l = 25 mm
“type B”; pour fixation du butoir aimant au
meuble.
- 4 vis métriques l = 15 mm “type C”; pour
montage des supports charnière au meuble.
- 4 vis métriques l = 7 mm “type D”; pour
montage des charnières aux supports.
C
Tur seite
E
18
D
Montage des pièces sur la façade de la
machine.
- Montez les supports de la charnière sur la
façade, en positionnant le trou indiqué par une
flèche dans la fig. 1 vers l’intérieur de la façade
et interposez une cale (fig. 4/B). Utilisez les vis
type C.
- Montez le butoir aimant du côté opposé en
haut et interposez deux cales (fig. 4/B). Utilisez
les deux vis type B.
Utilisation du gabarit de forage.
- Pour marquer l’emplacement des trous sur le
côté du panneau, alignez le gabarit de perçage
avec le côté supérieur gauche du panneau en
vous servant des lignes tracées aux extrémités.
- Pour marquer l’emplacement des trous sur
le côté droit du panneau, alignez le gabarit de
perçage avec le côté supérieur droit du panneau.
- Réalisez à l’aide d’une fraise appropriée les
quatre emplace-ments où devront trouver
place les deux charnières, la cheville en caoutchouc et l’aimant.
Montage des pièces sur le panneau en
bois (Porte).
- Montez les charnières aux emplacements
prévus (la partie mobile de la charnière doit se
trouver vers l’extérieur du panneau) et fixez-les
à l’aide de 4 vis type A.
- Montez l’aimant à son emplacement en haut,
à l’opposé des charnières et fixez-le au moyen
de deux vis type B.
- Montez la cheville en caoutchouc à sa place en bas.
Le panneau est à présent prêt, vous pouvez le
monter sur la machine.
Montage du panneau sur la machine.
Introduisez l’ergot de la charnière indiqué par la
flèche fig. 2 dans le logement du support charnière, poussez le panneau vers la façade de la
machine et fixez les deux charnières à l’aide
des deux vis type D.
Fixation du support de la base.
Si la machine est installée à une extrémité de
la cuisine intégrée, montez une ou les deux
glissières du socle comme illustré fig. 8 en réglant leur profondeur en fonction de la position
du socle et, au besoin, fixez-le à ces dernières
fig. 9. Pour monter le support de la base, procédez comme suit (fig. 8): Fixez l’équerre P à
l’aide de la vis R, insérez le support de la base
Q dans la fente prévue et après l’avoir dûment
positionné bloquez-le à l’aide de l’équerre
d’assemblage P et de la vis R.
Montage de la machine à l’intérieur des
éléments.
- Poussez la machine à travers l’ouverture en
l’alignant aux autres meubles (fig. 6).
- Servez-vous des pieds de réglage pour amener la machine à la hauteur désirée.
- Pour régler la position du panneau en bois à la
verticale et à l’horizontale, servez-vous des vis C et
D comme illustré fig. 7.
Important: fermez la partie inférieure de la
façade, la base touchant au sol.
540
595
FR
Fig. 8
Fig. 9
Accessoires fournis pour le réglage de la
hauteur.
Vous trouverez à l’intérieur
du couvercle en polystyrène (fig. 10): 2 traverses
(G); 1 listel (M);
et à l’intérieur du tambour :
4 pieds supplémentaires
(H); 4 vis (I); 4 vis (R);
4 écrous (L); 2 supports
pour la base (Q).
Fig. 10
Réglage de la machine en hauteur.
La machine peut être réglée en hauteur (de 815
mm à 835 mm) à l’aide de ses 4 pieds.
Si vous souhaitez l’amener à une hauteur
supérieure à celle qui est indiquée plus haut,
c’est à dire jusqu’à 870 mm, utilisez les accessoires suivants :
les 2 traverses (G); les 4 pieds (H); les 4 vis (I); les
4 écrous (L) puis procédez comme suit (fig. 11):
démontez les 4 pieds originaux, positionnez une
traverse G dans la partie avant de la machine,
fixez-la à l’aide des vis I (en les vissant dans les
trous où étaient fixés les pieds originaux) puis
montez les nouveaux pieds H.
Procédez de même dans la partie arrière de la
machine.
Vous pouvez alors régler les pieds H pour élever
ou abaisser la machine de 835 mm à 870 mm.
Après avoir atteint la hauteur désirée, bloquez
les écrous L à la traverse G.
Pour régler la machine à une hauteur comprise
entre 870 mm et 900 mm, montez le listel M et
réglez les pieds H jusqu’à la hauteur souhaitée.
Pour monter le listel, procédez comme suit:
desserrez les trois vis N situées dans la partie
avant du couvercle, montez le listel M comme
illustré fig. 12 et serrez les vis N.
M
C
600 min
G
57
min0
815
820 ÷ 900
D
Fig. 6
C
Fig. 7
L
H
Fig. 11
I
Fig. 12
19
Entretien et soin
FR
Coupure de l’arrivée d’eau et du
courant
• Fermer le robinet de l’eau après chaque
lavage. Cela réduit l’usure de l’installation
hydraulique du lave-linge et évite tout danger
de fuites.
• Débrancher la fiche de la prise de courant
lors de tout nettoyage du lave-linge et pendant tous les travaux d’entretien.
Nettoyage du lave-linge
Pour nettoyer l’extérieur et les parties en caoutchouc, utiliser un chiffon imbibé d’eau tiède et
de savon. N’utiliser ni solvants ni abrasifs.
Nettoyage du tiroir à produits lessiviels.
1
2
Soulever le tiroir et le
tirer vers soi pour le
sortir de son logement
(voir figure).
Le laver à l’eau courante; effectuer cette
opération assez souvent.
Entretien du hublot et du tambour
• Il faut toujours laisser le hublot entrouvert
pour éviter la formation de mauvaise odeurs.
Nettoyage de la pompe
Le lave-linge est équipé d’une pompe autonettoyante qui n’exige aucune opération d’entretien. Il peut toutefois arriver que de menus
objets (pièces de monnaie, boutons) tombent
dans la préchambre qui protège la pompe,
placée en bas de cette dernière.
! S’assurer que le cycle de lavage est bien
terminé et débrancher la fiche.
20
Pour accéder à cette préchambre:
1. dévisser le couvercle en le tournant
dans le sens inverse
des aiguilles d’une
montre (voir figure): il
est normal qu’un peu
d’eau s’écoule;
2. nettoyer soigneusement l’intérieur;
3. revisser le couvercle.
Contrôle du tuyau d’arrivée de
l’eau
Contrôler le tuyau d’alimentation au moins
une fois par an. Procéder à son remplacement
en cas de craquèlements et de fissures: car
les fortes pressions subies pendant le lavage
pourraient provoquer des cassures.
! N’utiliser que des tuyaux neufs.
Précautions et conseils
! Ce lave-linge a été conçu et fabriqué conformément aux normes internationales de sécurité. Ces consignes sont fournies
pour des raisons de sécurité, il faut les lire attentivement.
Sécurité générale
• Cet appareil est conçu pour un usage domestique.
•
Cet appareil peut être utilisé par les enfants à
partir de 8 ans et par les personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne disposent pas des
connaissances suffisantes, à condition qu’ils
soient encadrés ou aient été formés de façon
appropriée pour l’utilisation de l’appareil de
façon sûre et en comprenant les dangers qui
y sont liés. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l’appareil. L’entretien et le nettoyage
ne doivent pas être effectués par les enfants
sans surveillance.
• Ne jamais toucher l’appareil si l’on est pieds nus et si les
mains sont mouillées ou humides.
• Ne jamais tirer sur le câble pour débrancher la fiche de la
prise de courant.
Le symbole de la ‘’poubelle barrée’’ est apposée sur
tous les produits pour rappeler les obligations de collecte
séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à
suivre pour l’enlèvement de leur vieil appareil.
Ouverture manuelle du hublot
A défaut de pouvoir ouvrir la porte hublot à cause d’une
panne de courant pour étendre le linge, procéder comme
suit:
1. débrancher la fiche de la prise de courant.
2. s’assurer que le niveau de l’eau à l’intérieur de l’appareil
se trouve bien au-dessous de l’ouverture du hublot, si ce
n’est pas le cas vider l’eau en excès à travers le tuyau de
vidange dans un seau.
3. se servir de la languette indiquée, tirer vers soi jusqu’à
ce que le tirant en plastique se dégage de son cran d’arrêt;
tirer ensuite vers le bas et ouvrir l’hublot en même temps.
• Ne pas ouvrir le tiroir à produits lessiviels si la machine est
branchée.
• Ne pas toucher à l’eau de vidange, elle peut atteindre des
températures très élevées.
• Ne pas forcer pour ouvrir le hublot: le verrouillage de sécurité qui protège contre les ouvertures accidentelles pourrait
s’endommager.
• En cas de panne, éviter à tout prix d’accéder aux mécanismes internes pour tenter une réparation.
• Veiller à ce que les enfants ne s’approchent pas de l’appareil pendant son fonctionnement.
• Pendant le lavage, le hublot a tendance à se réchauffer.
• Deux ou trois personnes sont nécessaires pour déplacer
l’appareil avec toutes les précautions nécessaires. Ne
jamais le déplacer tout seul car il est très lourd.
• Avant d’introduire le linge, s’assurer que le tambour est
bien vide.
Mise au rebut
• Mise au rebut du matériel d’emballage: se conformer aux
réglementations locales de manière à ce que les emballages puissent être recyclés.
• La Directive Européenne 2012/19/EU - WEEE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques, exige
que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés
dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils
usagés doivent être collectés séparément afin d’optimiser
le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui
les composent et réduire l’impact sur la santé humaine et
l’environnement.
21
FR
Description du lave-linge
FR
Bandeau de commandes
Touche
Touche
ON/OFF
VERROUILLAGE
TOUCHES
Touche
ESSORAGE
Écran
Touche
Touches
Tiroir à produits lessiviels
SÉLECTEUR
PROGRAMMES
MEMO
FONCTION
Touche
DÉPART
DIFFÉRÉ
Tiroir à produits lessiviels: pour charger les produits
lessiviels et les additifs (voir “Produits lessiviels et linge”).
Tasto ON/OFF : appuyer brièvement sur la touche pour
allumer ou éteindre l’appareil. Le voyant vert START/PAUSE
clignotant lentement indique que la machine est allumée.
Pour éteindre le lave-linge en cours de lavage, appuyer sur la
touche pendant au moins 2 secondes de suite ; une pression
brève ou accidentelle n’entraîne pas l’arrêt de l’appareil. L’arrêt de l’appareil pendant un lavage annule le lavage en cours.
Touches SÉLECTEUR PROGRAMMES: pour sélectionner
le programme désiré (voir “Tableau des programmes”).
Touche MEMO: maintenir la touche enfoncée pour mémoriser un cycle et les personnalisations préférées. Pour
retourner à un cycle précédemment mémorisé, appuyer sur
la touche MEMO.
Touches FONCTION: appuyer sur la touche pour sélectionner la fonction désirée. Le voyant correspondant s’affiche à
l’écran.
Touche ESSORAGE
: appuyer sur cette touche pour
diminuer la vitesse de l’essorage ou pour le supprimer
complètement - la valeur correspondante s’affiche à l’écran.
Touche TEMPERATURE
: appuyer pour diminuer la
température : la valeur correspondante est affichée à l’écran.
22
Touches
Touche avec
voyant START/
PAUSE
Touche
TEMPÉRATURE
Touche VERROUILLAGE TOUCHES
: pour activer
le verrouillage des commandes, garder la touche enfoncée
pendant environ 2 secondes. Le symbole
allumé indique
que le bandeau de commandes est verrouillé (exception faite
de la touche ON/OFF). Ceci permet d’éviter toute modification
involontaire des programmes, surtout s’il y a des enfants à
la maison. Pour désactiver le verrouillage des commandes,
garder la touche enfoncée pendant environ 2 secondes.
Touche DÉPART DIFFÉRÉ
: appuyer sur cette touche
pour sélectionner un départ différé pour le programme choisi.
Le retard est affiché à l’écran.
Touche avec voyant START/PAUSE: quand le voyant vert
clignote lentement, appuyer sur la touche pour démarrer un
lavage. Une fois le cycle lancé, le voyant passe à l’allumage
fixe. Pour activer une pause de lavage, appuyer à nouveau sur
la touche ; le voyant passe à l’orange et se met à clignoter.
Si le symbole
n’est pas allumé, il est possible d’ouvrir le
hublot. Pour faire redémarrer le lavage exactement à l’endroit
de l’arrêt, appuyer une nouvelle fois sur la touche.
Stand-by
Ce lave-linge, conformément aux nouvelles normes en vigueur dans le domaine de l’économie d’énergie, est équipée
d’un système d’extinction automatique (veille) activé après
30 environ minutes d’inutilisation. Appuyez brièvement sur
la touche ON/OFF et attendre que la machine soit réactivée.
Écran
FR
Z
B
A
X
D
C
E
Y
F
L’écran est utile pour programmer la machine et fournit de multiples renseignements.
Les deux chaînes supérieures A et B affichent : le programme de lavage sélectionné, la phase de lavage en cours et toutes
les indications relatives au déroulement du programme.
La chaîne C affiche le temps restant à la fin du cycle de lavage en cours et si un DÉPART DIFFÉRÉ a été sélectionné, le temps restant avant le démarrage du programme sélectionné.
La chaîne D affiche la valeur maximum de la vitesse d’essorage que la machine peut effectuer en fonction du programme
sélectionné ; si le programme ne prévoit pas d’essorage, la chaîne reste éteinte.
La chaîne E affiche la valeur maximale de la température qui peut être sélectionnée en fonction du programme choisi ; si le
programme ne prévoit pas la sélection de la température, la chaîne reste éteinte.
Les voyants F correspondent aux fonctions et s’allument quand la fonction programmée est compatible avec le programme
sélectionné.
Symbole verrouillage hublot
Le symbole allumé indique que le hublot est verrouillé pour éviter toute ouverture accidentelle. Pour éviter d’abîmer l’appareil,
attendre que le symbole s’éteigne avant d’ouvrir le hublot.
N.B.: si la fonction DÉPART DIFFÉRÉ est active, le hublot reste verrouillé, pour l’ouvrir mettre la machine en pause en appuyant sur la touche START/PAUSE.
! À la première mise en service, un message s’affiche demandant de sélectionner la langue et l’écran entre automatiquement
dans le menu de sélection de la langue.
Pour choisir la langue désirée, appuyer sur les touches X et Y; pour confirmer la sélection, appuyer sur la touche Z.
Pour changer de langue, éteindre l’appareil, appuyer simultanément sur les touches X, Y et Z jusqu’au signal sonore, le
menu de sélection de la langue s’affichera à nouveau.
23
Comment faire un cycle de lavage
FR
1. METTRE L’APPAREIL SOUS TENSION. Appuyer
sur la touche , l’inscription BIENVENU s’affiche à
l’écran ; le voyant de START/PAUSE passe au vert et
clignote lentement.
2. CHARGER LE LINGE. Ouvrir la porte hublot. Charger
le linge en faisant attention à ne pas dépasser la
quantité indiquée dans le tableau des programmes de la
page suivante.
3. DOSER LE PRODUIT LESSIVIEL. Sortir le tiroir et
placer le produit lessiviel dans les bacs correspondants
comme indiqué au paragraphe “Detersifs et linge”.
4. FERMER LE HUBLOT.
5. CHOISIR LE PROGRAMME. Appuyer sur l’une
des touches du SÉLECTEUR PROGRAMMES
pour sélectionner le programme désiré ; le nom du
programme est affiché à l’écran avec attribution d’une
température et d’une vitesse d’essorage qui peuvent
être modifiées. La durée du cycle s’affiche sur l’écran.
6. PERSONNALISER LE CYCLE DE LAVAGE.
Appuyer sur les touches correspondantes :
Modifier la température et/ou la vitesse
d’essorage. L’appareil sélectionne automatiquement
la température et la vitesse d’essorage maximales
prévues pour le programme sélectionné qui ne peuvent
par conséquent pas être augmentées. Par pression
sur la touche
on peut diminuer progressivement
la température de lavage jusqu’à un lavage à froid
“OFF”. Par pression sur la touche
on peut diminuer
progressivement la vitesse d’essorage jusqu’à sa
suppression totale “OFF”. Une autre pression sur les
touches ramènera les valeurs aux maximales prévues.
! Exception: lors de la sélection du programme
(60°C) (1° pression de la touche) la température peut
être augmentée jusqu’à 90°.
Sélectionner un départ différé.
Pour programmer le départ différé d’un programme
sélectionné, appuyer sur la touche correspondante jusqu’à
ce que le retard désiré soit atteint. Quand cette option est
active, le symbole
s’affiche à l’écran. Pour annuler le
départ différé, appuyer sur la touche jusqu’à ce que
l’inscription OFF s’affiche à l’écran.
Modifier les caractéristiques du cycle.
• Appuyer sur la touche pour activer la fonction; le
voyant correspondant à la touche s’allume.
• Appuyer de nouveau sur la touche pour désactiver la
fonction ; le voyant s’éteint.
! Si la fonction sélectionnée est incompatible avec le
programme sélectionné, le voyant se met à clignoter et
la fonction n’est pas activée.
! Si la fonction sélectionnée est incompatible avec une
autre fonction précédemment sélectionnée, le voyant
24
correspondant à la première fonction se met à clignoter
et seule la deuxième fonction est activée alors que le
voyant de la fonction activée s’allume.
! Les fonctions permettent de modifier le chargement
conseillé et/ou la durée du cycle de lavage.
7. DEMARRER LE PROGRAMME. Appuyer sur la
touche START/PAUSE. Le voyant correspondant
s’allume en vert fixe et le hublot est verrouillé (symbole
HUBLOT VERROUILLÉ
allumé). Pendant le lavage,
le nom de la phase en cours s’affiche à l’écran. Pour
modifier un programme lorsqu’un cycle est en cours,
mettre le lave-linge en pause en appuyant sur la
touche START/PAUSE (le voyant START/PAUSE passe
à l’orange et clignote lentement) ; sélectionner le cycle
désiré et appuyer de nouveau sur la touche START/
PAUSE.
Pour ouvrir la porte tandis qu’un cycle est en cours,
appuyer sur la touche START/PAUSE ; si le symbole
HUBLOT VERROUILLÉ
est éteint, on peut ouvrir le
hublot. Pour faire redémarrer le programme exactement
à l’endroit de l’arrêt, appuyer une nouvelle fois sur la
touche START/PAUSE.
8. FIN DU PROGRAMME. Elle est signalée par
l’inscription “FIN DE CYCLE” qui s’affiche à l’écran;
quand le symbole HUBLOT VERROUILLÉ
s’éteint,
on peut ouvrir le hublot. Ouvrir le hublot, vider le lavelinge et éteindre l’appareil.
! Une pression prolongée sur la touche
permet
d’annuler un cycle déjà lancé. Le cycle est interrompu et la
machine s’éteint.
Programmes et fonctions
Humidité résiduelle %
Consommation
d’énergie kWh
Eau totale lt
Durée cycle
1400
Charge maxi
(Kg)
1400
Assouplissant
Anti Taches
40°
60°
Coton Standard 60° (1) (1° pression de la touche): blancs et couleurs
résistantes très sales.
(Max. 90°)
Coton Standard 40° (2) (2° pression de la touche): blancs et couleurs
40°
délicates peu sales.
Coton Standard 20° (3° pression de la touche): blancs et couleurs délicates
20°
peu sales.



4
-
-
-
*



7
53 1,07 52,5 160’
53 0,97 75 220’


(3)
Javel
Lavage
Produits lessiviels
Prelavage
Description du Programme
Vitesse maxi
(tours minute)
Temp. maxi.
(°C)
Programmes
Tableau des programmes
1400
-



7
1400
-



7
-
-
-
*
46 0,87 53 130’
Synthétique Intensif (1° pression de la touche): couleurs résistantes très sales.
60°
1000




3
Synthétique Intensif (4) (1° pression de la touche): couleurs résistantes très sales.
40°
1000




3
-
-
-
*
Synthétique Delicat (2° pression de la touche): couleurs résistantes peu sales.
Rapide (1° pression de la touche): pour rafraîchir rapidement du linge normalement
sale (ne convient pas pour la laine, la soie et le linge à laver à la main).
Mix 30' (2° pression de la touche): pour rafraîchir rapidement du linge peu
sale (ne convient pas pour la laine, la soie et le linge à laver à la main).
M Memo (My Cycle): permet de mémoriser un cycle de lavage quelconque.
Antiallergique
Woolmark Platinum (Laine): pour laine, cachemire, etc.
Délicat
40°
1000




3
-
-
-
*
60°
1400
-


-
3,5
53 0,81 40 60’
30°
800
-


-
3
71 0,15 35 30’
60°
40°
30°
1400
800
0
-






-
4
1,5
1
-
-
-
*
*
*
Essorage Rapide (1° pression de la touche).
-
1400
-
-
-
-
7
-
-
-
*
Rinçage Resistant (2° pression de la touche).
-
1400
-
-


7
-
-
-
*
Vidange (3° pression de la touche).
-
0
-
-
-
-
7
-
-
-
*
* La durée des programmes de lavage est contrôlable sur l’afficheur.
La durée du cycle indiquée sur l’écran ou dans la notice représente une estimation calculée dans des conditions standard. Le temps effectif peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que :
température et pression de l’eau en entrée, température ambiante, quantité de lessive, quantité et type de charge, équilibrage de la charge, options supplémentaires sélectionnées.
1) Programme de contrôle selon la règlements 1061/2010: sélectionner le programme
(1° pression de la touche) et une température de 60°C.
Ce cycle convient au lavage d’une charge de coton normalement sale et c’est le plus performant en termes de consommation d’eau et d’énergie, l’utiliser pour du linge lavable à 60°C.
La température effective de lavage peut différer de la température indiquée.
2) Programme de contrôle selon la règlements 1061/2010: sélectionner le programme
(2° pression de la touche) et une température de 40°C.
Ce cycle convient au lavage d’une charge de coton normalement sale et c’est le plus performant en termes de consommation d’eau et d’énergie, l’utiliser pour du linge lavable à 40°C.
La température effective de lavage peut différer de la température indiquée.
3) À 60°C la fonction “Prélavage” ne peut pas être sélectionnée.
Pour tous les instituts qui effectuent ces tests :
2) Programme coton long: sélectionner le programme
(2° pression de la touche) et une température de 40°C.
4) Programme Synthétique ainsi que: sélectionner le programme (1° pression de la touche) et une température de 40°C.
Fonctions de lavage
! Si la fonction sélectionnée est incompatible avec le
programme sélectionné, le voyant se met à clignoter et la
fonction n’est pas activée.
! Si la fonction sélectionnée est incompatible avec une autre
fonction précédemment sélectionnée, le voyant correspondant à la
première fonction se met à clignoter et seule la deuxième fonction
est activée alors que le voyant de la fonction activée s’allume.
Super Lavage
Grâce à l’utilisation d’une plus
grande quantité d’eau au cours
4
de la phase initiale du cycle et
à une durée prolongée, cette
option permet d’obtenir un
lavage très performant, est très
1
utile pour éliminer les taches
2
les plus résistantes. Possibilité
3
d’utilisation avec ou sans eau
de Javel. Pour effectuer un blanchiment aussi, il faut introduire
le bac supplémentaire 4, fourni,
dans le bac 1. Au moment de
verser l’eau de Javel, attention à ne pas dépasser le niveau
“max” indiqué sur le pivot central (voir figure). Pour n’effectuer
qu’un blanchissage sans effectuer un lavage complet, verser
l’eau de Javel dans le bac supplémentaire 4, sélectionner le programme “Rinçage”
et activer la fonction “Super Lavage” .
L’utilisation du bac supplémentaire 4 exclut le prélavage.
MAX
Super Rinçage
La sélection de cette option permet d’augmenter l’efficacité du
rinçage et d’éliminer totalement toute trace de lessive. Elle est
très utile pour les peaux particulièrement sensibles.
Repassage facile
En cas de sélection de cette fonction, le lavage et l’essorage
seront dûment modifiés pour réduire la formation de plis. À la
fin du cycle de lavage, le lave-linge fait tourner le tambour lentement; le voyant de la fonction REPASSAGE FACILE et celui de
START/PAUSE se mettent à clignoter (orange), l’inscription “FIN
DE CYCLE” s’affiche à l’écran. Pour compléter le cycle, il faut
appuyer sur la touche START/PAUSE ou sur la touche REPASSAGE FACILE. Pour vidanger l’eau et sortir le linge, appuyer sur
la touche START/PAUSE ou sur la touche REPASSAGE FACILE.
Prélavage
Cette fonction permet d’effectuer un prélavage, très utile pour
enlever les taches plus tenaces.
N.B.: Ajouter le produit lessiviel dans le bac prévu.
Eco Wash
La fonction Eco Wash permet d’économiser l’énergie puisque
l’eau utilisée pour la lessive n’est pas réchauffée : un plus pour
l’environnement et pour votre facture d’électricité. L’action renforcée et l’optimisation de la consommation de l’eau garantissent
d’excellents résultats pour une durée moyenne identique à celle
d’un cycle standard. Pour de meilleurs résultats en matière de
lavage, utilisez une lessive liquide.
25
FR
Produits lessiviels et linge
FR
Tiroir à produits lessiviels
Sortir le tiroir à produits lessiviels et verser la lessive ou
l’additif comme suit.
Coton Standard 20°
: idéal pour des charges de linge
sale en coton. Les bonnes performances, même à froid,
comparables à celles d’un lavage à 40°, sont assurées
grâce à une action mécanique qui brasse en variant la
vitesse et avec des pics répétés et rapprochés.
Antiallergique: utiliser le programme
pour éliminer les
principaux allergènes tels que pollens, acariens, poils de
chien ou de chat.
Laine - Woolmark Apparel Care - Green:
le cycle de lavage « Laine » de ce lave-linge a été approuvé
par la société Woolmark Company pour le lavage d’articles
en laine classés comme « lavables à la main », à condition
que le lavage soit effectué conformément aux instructions indiquées sur l’étiquette du vêtement et aux indications fournies par le fabricant de ce lave-linge. (M1126)
bac 1: Lessive prélavage (en poudre)
Avant d’introduire la lessive, s’assurer que le bac supplémentaire 4 n’est pas présent.
bac 2: Lessive lavage (en poudre ou liquide)
Verser la lessive liquide juste avant la mise en marche.
bac 3: Additifs (assouplissant, etc.)
L’assouplissant ne doit pas déborder de la grille.
bac supplémentaire 4: Produit javelisé
Délicat: utiliser le programme
pour le lavage d’articles
particulièrement délicats avec applications de strass ou de
paillettes. Il est recommandé de mettre le linge à l’envers
avant le lavage et d’introduire les articles plus petits dans
le sachet prévu pour le lavage des articles délicats. Pour
obtenir de meilleurs résultats, nous conseillons d’utiliser de
la lessive liquide spéciale textiles délicats. Pour le lavage
d’articles en Soie et de Rideaux, sélectionner le cycle
et activer le option
; l’appareil arrive au bout du cycle
en laissant le linge tremper, le voyant
clignote. Pour
vidanger l’eau et pouvoir sortir le linge, il faut appuyer sur la
touche START/PAUSE ou sur la touche
.
Triage du linge
Système d’équilibrage de la charge
• Trier correctement le linge d’après:
- le type de textile / le symbole sur l’étiquette.
- les couleurs: séparer le linge coloré du blanc.
• Vider les poches et contrôler les boutons.
• Ne pas dépasser les valeurs indiquées correspondant au
poids de linge sec : voir “Tableau des programmes”.
Avant tout essorage, pour éviter toute vibration excessive et répartir le linge de façon uniforme, le lave-linge fait
tourner le tambour à une vitesse légèrement supérieure
à la vitesse de lavage. Si au bout de plusieurs tentatives,
la charge n’est toujours pas correctement équilibrée,
l’appareil procède à un essorage à une vitesse inférieure
à la vitesse normalement prévue. En cas de déséquilibre
excessif, le lave-linge préfère procéder à la répartition du
linge plutôt qu’à son essorage. Pour une meilleure répartition de la charge et un bon équilibrage, nous conseillons
de mélanger de grandes et petites pièces de linge.
Un bon résultat de lavage dépend aussi d’un bon dosage
de produit lessiviel: un excès de lessive ne lave pas mieux,
il incruste l’intérieur du lave-linge et pollue l’environnement.
! Utiliser des lessives en poudre pour du linge en coton
blanc et en cas de prélavage et de lavages à une température
supérieure à 60°C.
! Respecter les indications figurant sur le paquet de lessive.
! Ne pas utiliser de lessives pour lavage à la main, elles
moussent trop.
MAX
4
1
3
2
Combien pèse le linge ?
1 drap 400-500 g
1 taie d’oreiller 150-200 g
1 nappe 400-500 g
1 peignoir 900-1200 g
1 serviette éponge 150-250 g
Programmes spéciaux
Anti Taches: ce programme
est idéal pour le lavage
de linge très sale, aux couleurs résistantes. Il assure une
classe de lavage supérieure à la classe standard (classe
A). Ce programme ne permet pas de mélanger du linge de
couleurs différentes. Nous conseillons d’utiliser de la lessive en poudre. En cas de taches tenaces, nous conseillons
un prétraitement avec des additifs spéciaux.
26
Anomalies et remèdes
Il peut arriver que le lave-linge ne fonctionne pas bien. Avant d’appeler le Service de dépannage (voir “Assistance”), contrôler
s’il ne s’agit pas par hasard d’un problème facile à résoudre à l’aide de la liste suivante.
Anomalies:
Causes / Solutions possibles:
Le lave-linge ne s’allume pas.
• La fiche n’est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée.
• Il y a une panne de courant.
Le cycle de lavage ne démarre pas.
•
•
•
•
•
Le hublot n’est pas bien fermé.
La touche ON/OFF n’a pas été enfoncée.
La touche START/PAUSE n’a pas été enfoncée.
Le robinet de l’eau n’est pas ouvert.
Un départ différé a été sélectionné (voir “Comment faire un cycle de lavage”).
Il n’y a pas d’arrivée d’eau (le message “Pas d’eau, ouvrir robinet”
s’affiche à l’écran).
•
•
•
•
•
•
Le tuyau d’arrivée de l’eau n’est pas raccordé au robinet.
Le tuyau est plié.
Le robinet de l’eau n’est pas ouvert.
Il y a une coupure d’eau.
La pression n’est pas suffisante.
La touche START/PAUSE n’a pas été enfoncée.
Le lave-linge prend l’eau et vidange
continuellement.
• Le tuyau de vidange n’est pas installé à une distance du sol comprise entre 65
et 100 cm (voir “Installation”).
• L’extrémité du tuyau de vidange est plongée dans l’eau (voir “Installation”).
• L’évacuation murale n’a pas d’évent.
Si après ces vérifications, le problème persiste, fermer le robinet de l’eau,
éteindre la machine et appeler le service Assistance. Si l’appartement est situé
en étage dans un immeuble, il peut y avoir des phénomènes de siphonnage qui
font que le lave-linge prend et évacue l’eau continuellement. Pour supprimer
cet inconvénient, on trouve dans le commerce des soupapes spéciales antisiphonnage.
Le lave-linge ne vidange pas et
n’essore pas.
• Le programme ne prévoit pas de vidange: pour certains programmes, il faut la
faire partir manuellement (“Programmes et fonctions”).
• La fonction REPASSAGE FACILE est activée: pour compléter le programme,
appuyer sur la touche START/PAUSE (“Programmes et fonctions”).
• Le tuyau de vidange est plié (voir “Installation ”).
• La conduite d’évacuation est bouchée.
Le lave-linge vibre beaucoup pendant l’essorage.
• Le tambour n’a pas été débloqué comme il faut lors de l’installation du lavelinge (voir “Installation”).
• Le lave-linge n’est pas posé à plat (voir “Installation”).
• Le lave-linge est coincé entre des meubles et le mur (voir “Installation”).
Le lave-linge a des fuites.
• Le tuyau d’arrivée de l’eau n’est pas bien vissé (voir “Installation”).
• Le tiroir à produits lessiviels est bouché (pour le nettoyer voir “Entretien et soin”).
• Le tuyau de vidange n’est pas bien fixé (voir “Installation”).
L’appareil est bloqué, l’écran clignote et affiche un code d’anomalie
(par ex. : F-01, F-…).
• Eteindre l’appareil et débrancher la fiche de la prise de courant, attendre 1
minute environ avant de rallumer.
Si l’anomalie persiste, appeler le service d’assistance.
Il y a un excès de mousse.
• Le produit de lavage utilisé n’est pas une lessive spéciale machine (il faut qu’il
y ait l’inscription “pour lave-linge”, “main et machine”, ou autre semblable).
• La quantité utilisée est excessive.
27
FR
Assistance
FR
Avant d’appeler le service après-vente:
• Vérifier si on ne peut pas résoudre l’anomalie par ses propres moyens (voir “Anomalies et Remèdes”);
• Remettre le programme en marche pour contrôler si l’inconvénient a disparu;
• Autrement, contacter le Centre d’Assistance technique agréé au numéro de téléphone indiqué sur le certificat de garantie.
! Ne jamais s’adresser à des techniciens non agréés.
Communiquer:
• le type de panne;
• le modèle de l’appareil (Mod.);
• son numéro de série (S/N).
Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique apposée à l’arrière du lave-linge et à l’avant quand on ouvre la porte hublot.
28
Пайдалану нұсқаулығы
КІР ЖУҒЫШ МАШИНА
Мазмұны
KZ
Қазақша
KZ
Орнату, 30-31-32-33
Қаптамадан алу және түзулеу
Ток пен суды қосу
Бірінші жуу циклы
Техникалық деректері
Орнатушыға арналған нұсқаулар
Күтім және пайдалану, 34
Су мен токты өшіру
Кір жуғыш машинаны тазалау
Жуғыш зат тартпасын тазалау
Құрылғының есігі мен барабанына күтім көрсету
Сорғыны тазалау
Судың кіріс түтігін тексеру
Сақтандырулар мен кеңестер, 35
Жалпы қауіпсіздік
Қоқысқа тастау
Есікті қолмен ашу
Сақтау және тасымалдау шарттары
BWMD 742
Кір жуғыш машина сипаттамасы, 36-37
Басқару тақтасы
Дисплей
Жуу циклын іске қосу, 38
Жуу циклдары мен функциялары, 39
Жуу циклдарының кестесі
Жуу функциялары
Жуғыш заттар мен кірлер, 40
Жуғыш зат тартпасы
Кірлерді дайындау
Арнайы жуу циклдары
Жүкті теңестіру жүйесі
Ақаулықтарды жою, 41
Қызмет көрсету, 42
29
Орнату
KZ
! Бұл нұсқаулықты кейін қарау үшін жоғалып
қалмайтындай бір жерге сақтап қою керек.
Кір жуғыш машина сатылса, тасымалданса
немесе көшірілсе, нұсқаулық құрылғымен
бірге болатынын қамтамасыз етіңіз,
солайша жаңа иесі оның жұмысы мен
мүмкіндіктерімен танысады.
! Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз:
оның ішінде құрылғыны қауіпсіз орнату
және қолдану туралы маңызды ақпараттар
қамтылған.
құрылғының үстіңгі жағымен салыстырып
өлшенген еңкею бұрышы 2°-тан аспауы керек.
Құрылғы дұрыс түзулеу оған тұрақтылық
береді, дірілдеу мен шамадан тыс шуылдың
болмауына көмектеседі және жұмыс істеген
кезде қозғалуына жол бермейді. Құрылғы
кілемге немесе кілемшеге қойылса, аяқтарын
оның астында вентиляция үшін жеткілікті
орын болатындай реттеу керек.
Қаптамадан алу және түзулеу
Судың кіріс түтігін жалғау
Қаптамадан алу
1. Кір жуғыш машинаны қаптамасынан
алыңыз.
2. Тасымалдау барысында кір жуғыш
машина зақымдалмағанын тексеріңіз. Ол
зақымдалған болса, сатушыға хабарласыңыз
және орнату үдерісін тоқтатыңыз.
3. Құрылғының артқы
жағында орналасқан
4
қорғаныш
б ұ р а н д а с ы н
(тасымалдау кезінде
қолданылады) және
тиісті төсемі бар
резеңке тығырықты
алып тастаңыз
(суретті қараңыз).
4. Тесіктерді бірге берілген пластикалық
тығындармен жабыңыз.
5. Барлық бөлшектерді сақтап қойыңыз:
к і р ж у ғ ы ш м а ш и н а н ы ба с қ а ж е р ге
тасымалданатын болса, олар керек болады.
! Балалардың орама материалдармен
ойнауына рұқсат етпеңіз.
! Ораушы және жеке оның элементтерi
азықпен байланысу үшiн арналмаған.
Түзулеу
1. Кір жуғыш
м а ш и н а н ы
қабырғаға, жиһазға,
шкафқа немесе
ба с қ а к ез к ел ге н
затқа сүйемей, тегіс
әрі қалыпты еденге
орнатыңыз.
2. Еден түзу болмаса,
алдыңғы аяқтарды
қатайту немесе босату арқылы құрылғыны
түзулеңіз (суретті қараңыз);
30
Ток пен суды қосу
1. Су жеткізу түтігін
суық су шүмегіне
3/4 газдық бұранда
қ о с ы л ы м ы н
пайдалана отырып
бұрап жалғаңыз
(суретті қараңыз).
Жалғамас бұрын су
тап-таза болғанша,
оны ағызып алыңыз.
2. Кіріс түтігін кір
жуғыш машинаның
артқы жағының
жоғарғы оң жағында
орналасқан тиісті
су кірісіне бұрап
жалғаңыз (суретті
қараңыз).
3. Шлангінің қатты бұралмағанына және
қысылып қалмағанына көз жеткізіңіз.
! Су қысымы Техникалық сипаттамалар
кестесінде көрсетілген мәндер шегінде болу
керек. Техникалық мәліметтер (жанындағы
бетті қара).
! Егер су құбыры шлангінің ұзындығы
жеткіліксіз болса, Авторландырылған
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
! Бұрын қолданыста болған шлангілерді
ешқашан пайдаланбаңыз.
! Машинаға қоса берілген шлангілерді
пайдаланыңыз
Ағызу түтігін жалғау
65 - 100 cm
Ағызу түтігін
майыстырмай,
еденнен 65-100 см
жоғары орналасқан
ағызу құбырына
немесе қабырғадағы
канализация
құбырына жалғаңыз;
немесе, оны ваннаға
с а л ы п , б е р і л ге н
түтікті шүмекке
бекітіңіз (суретті
қараңыз). Түтіктің
ш ет і с у а с т ы н д а
болмауы тиіс.
! Бірнеше розетк алар мен ұзартқыш
сымдарын пайдаланбаңыз.
! Сымды майыстыруға немесе оған қысым
салуға болмайды.
! Ток сымын тек өкілетті мамандар ауыстыруы
тиіс.
Ескерту! Осы ережелер сақталмаған
жағдайда, компания жауапты болмайды.
Бірінші жуу циклы
Құрылғы орнатылғаннан кейін және оны
алғаш рет пайдаланбас бұрын,
(60°
C) жуу циклын қолдана отырып, жуғыш
затпен кірлерді салмай-ақ, жуу циклын іске
қосыңыз.
Техникалық деректері
!Түтікті ұзартуға қарсымыз; бірақ басқа амалы
болмаса, ұзарту түтігінің диаметрі бастапқы
түтіктің диаметрімен бірдей болуы және оның
ұзындығы 150 см-ден аспауы керек.
Электр қосылымдары
Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, мына
жағдайларға көз жеткізіңіз:
• р о з ет к а ж е р ге т ұ й ы қ т а л ғ а н ж ә н е
қолданыстағы заңды ережелерге сәйкес
келеді;
• розетка Техникалық деректер кестесінде
көрсетілген құрылғының ең жоғарғы
қуатына төзімді (жанындағы ақпаратты
қараңыз);
• қуат көзінің кернеуі Техникалық деректер
кестесіндегі мәндер ауқымында
(жанындағы ақпаратты қараңыз);
• розетка кір жуғыш машинаның айырына
сәйкес келеді. Олай болмаса, розетканы
немесе айырды ауыстырыңыз.
! Жабық жер болса да, кір жуғыш машинаны
сыртта орнатпау қажет. Құрылғыны жаңбыр,
боран және басқа да ауа-райы жағдайларында
қалдыру аса қауіпті.
Үлгі
BWMD 742
ені 59,5 см
Өлшемдері
биіктігі 81,5 см
тереңдігі 54,5 см
Сыйымдылығы 1-7 кг
құрылғыға бекітілген
Электр
техникалық деректер
қосылымдары
тақтасын қараңыз
ең жоғары қысым 1
МПа (10 бар)
Су
ең төмен қысым 0,05
қосылымдары
МПа (0,5 бар)
барабан
сыйымдылығы 52 литр
Айналдыру
1400 айналым/мин
жылдамдығы
мәніне дейін
EN 60456
бағдарламасы
стандартына
(түйменің бірінші
сәйкес қуатты
басылуы); температура
есептеу
60°C; 7 кг жүкті
бағдарламалары қолдана отырып.
Бұл құрылғы төмендегі
ЕО директиваларына
сәйкес келеді:
- 2004/108/EC
(электромагниттік
үйлесімділік туралы)
- 2012/19/EU - WEEE
- 2006/95/EC (Төмен
кернеу)
! Кір жуғыш машина орнатылғаннан кейін
розеткаға оңай қол жеткізу мүмкін болуы тиіс.
31
KZ
KZ
Орнатушыға арналған нұсқаулар
Ағаш панельді есікке орнату және
құрылғыны шкафтарға кіргізу:
Құрылғы ағаш панелі орнатылып, түпкі орнату
үшін жөнелтілетін болса, оны түпнұсқалы
қаптамасында қалдырған жөн. Ағаш панельді
құрылғыға орнатқан кезде, қаптамасын
толығымен алмауға болатын етіліп істелген
(төмендегі суреттерді қараңыз).
Құрылғының алдын жабатын ағаш панельдің
қалыңдығы кем дегенде 13 мм болуы тиіс
және оны оң немесе сол жаққа ілуге болады.
Құрылғыны пайдаланған кезде ыңғайлы болуы
үшін, панельді құрылғының есігі ілінген жаққа
ілген дұрыс, яғни сол жаққа.
Есік орнату үшін қолданылатын керекжарақтар (1-2-3-4-5 суреттері).
№2 Ілмек тіректері
1-сурет
2-сурет
№1 Магнит
3-сурет
A
B
5-сурет
Tur seite
E
32
№1 Магнит тактайшасы
4-сурет
№1 Резеңке тығын
C
№2 Ілмектер
D
№4 Аралық қабаттар
4/В суреті
- №6 A түріндегі өзі қиятын бұрамалар, l =13 мм.
- №2 B түріндегі метрлік, батырылған
бұрамалар, l =25; магнит тақтайшаны шкафқа
бекітуге арналған.
- №4 C түріндегі метрлік бұрамалар, l =15 мм;
ілмек тіректерін шкафқа бекітуге арналған.
- №4 D түріндегі метрлік бұрамалар, l =7 мм;
ілмектерді тіректерге бекітуге арналған.
Бөліктерді құрылғының алдынғы жағына
орнату.
- Ілмек тіректерін құрылғының алдыңғы
панеліне кигізіңіз. Ол үшін 1-суретте
көрсеткімен белгіленген тесікті алдыңғы
панельдің ішкі жағына келтіріңіз. Беттер
арасына (4/B суреті) C түріндегі бұрамалар
көмегімен аралық қабат орнатыңыз.
- Тақтайша мен бет арасына B түріндегі
бұрамалармен екі аралық қабат (4/B суреті)
орнатып, қарама-қарсы жоғарғы жаққа магнит
тақтайшасын бекітіңіз.
Тесу үлгісін пайдалану
- Панельдің сол жағындағы тесіктердің орнын
табу үшін, шеткі жақтардағы сызықтарға қарап,
тесу үлгісін панельдің жоғарғы сол жағына
дәлдеңіз.
- Панельдің оң жағындағы тесіктердің орнын
табу үшін, тесу үлгісін панельдің жоғарғы оң
жағына дәлдеңіз.
- Екі ілмекке, резеңке тығынға және магнитке
арналған тесіктерді тесу үшін, өлшемі тиісті фреза
қолданыңыз.
Бөліктердің ағаш панельге (есікке) орнату.
- Ілмектерді тесіктерге кіргізіп (ілмектің қозғалатын
бөлігі панельден шығып тұруы керек), A түріндегі 4
бұрамамен бекітіңіз.
- Магнитті ілмектердің қарама-қарсы
жағындағы жоғарғы тесікке кіргізіп, B түріндегі
екі бұрамамен бекітіңіз.
- Резеңке тығынды төменгі тесікке кіргізіңіз.
Енді панельді құрылғыға орнатуға болады.
KZ
8-сурет
9-сурет
Биіктікті реттеу үшін берілген керекжарақтар.
Полистирол қақпақтың
ішінде мыналар болады
(10-сурет): 2 арқалық (G),
1 пластина (M)
құрылғының барабанында
мыналар болады:
4 қосымша аяқ (H),
4 бұрама (I),
4 бұрама (R),
4 сомын (L),
2 ернеулік бағыттауышы (Q)
Панельді құрылғыға орнату.
Ілмектің шығыңқы жерін (2-суретте көрсеткімен
белгіленген) ілмекке арналған тесікке кіргізіп,
панельді құрылғының алдыңғы жағына итеріңіз.
Екі ілмекті D түріндегі бұрамалармен бекітіңіз.
Ернеулік бағыттауышын бекіту.
Құрылғы модульді шкафтар жинағының
шетіне орнатылатын болса, астыңғы молдинг
бағыттауыштарының біреуін немесе екеуін
орнатыңыз (8-суретте көрсетілгендей).
Олардың тереңдігін астыңғы молдингтің
орнына сәйкес реттеп, қажет болса, молдингті
бағыттауыштарға бекітіңіз (9-сурет).
Ернеулік бағыттауышы былай орнатылады
(8-сурет):
P бұрышын R бұрамасымен бекітіп, Q ернеулік
бағыттауышын арнайы саңылауға кіргізіңіз де,
қажетті орынға келгеннен кейін оны P бұрышы
мен R бұрамасының көмегімен бекітіңіз.
Құрылғыны шкафқа кіргізу.
- Құрылғыны шкафтарға дәлдеп, саңылауға
кіргізіңіз (6-сурет).
- Құрылғыны тиісті биіктікке көтеру үшін,
аяқтарын реттеңіз.
- Ағаш панельді тігінен және көлденеңінен
реттеу үшін, 7-суретте көрсетілгендей C және
D бұрамаларын қолданыңыз.
Маңызды: құрылғының төменгі бөлігін жауып,
ернеулік еденге тиетініне көз жеткізіңіз.
Құрылғының биіктігін (815 мм-ден 835 мм-ге
дейін), 4 аяқты бұрап реттеуге болады.
Құрылғыны жоғарыдағы биіктіктен жоғары
орналастыру қажет болса, оны 870 мм-ге дейін
көтеру үшін келесі керек-жарақтар қажет болады:
екі арқалық (G); 4 аяқ (H); 4 бұрама (I); 4 сомын (L),
одан кейін мына әрекеттерді орындаңыз (11-сурет):
бастапқы 4 аяқты алып тастап, құрылғының
алдыңғы жағына G арқалығын қойып, оны I
бұрамаларымен бекітіңіз де (бастапқы аяқтардың
орнына бекіту арқылы), жаңа H аяқтарын салыңыз.
Құрылғының артқы жағында дәл осы әрекеттерді
қайталаңыз.
Енді H аяқтарын реттеп, құрылғыны 835 мм-ден
870 мм-ге дейін көтеруге не төмендетуге болады.
Қажетті биіктікке орнатылғаннан кейін, L
сомындарын G арқалығына бекітіп тастаңыз.
Құрылғының биіктігін 870 мм мен 900 мм
аралығына реттеу үшін M пластинасын орнатып,
H аяқтарын қажетті биіктікке реттеу керек.
Пластина былай салыңыз:
құрылғының жоғарғы қақпағының алдыңғы
жағында орналасқан үш N бұрамасын босатып,
M пластинасын 12-суретте көрсетілгендей
салыңыз да, N бұрамаларын бекітіңіз.
M
G
D
57
min0
6-сурет
Құрылғының биіктігін реттеу.
C
600 min
820 ÷ 900
595
815
540
10-сурет
L
H
C
7-сурет
11-сурет
I
12-сурет
33
Күтім көрсету және техникалық
қызмет көрсету
KZ
Су мен токты өшіру
• Әрбір жуу циклынан кейін су шүмегін
жауып отырыңыз. Бұл кір жуғыш-кептіргіш
машинаның ішіндегі гидравликалық
жүйенің тозуын шектейді және су ағып
кетудің алдын алуға көмектеседі.
• Кір жуғыш-кептіргіш машинаны тазалаған
кезде және техникалық қызмет көрсету
жұмыстарын орындаған кезде оны токтан
ажыратыңыз.
Кір жуғыш-кептіргіш машинаны
тазалау
Құрылғының сыртқы жақтары мен резеңкеден
жасалған құрамдас бөліктерін жылы сабынды
сумен суланған жұмсақ шүберекпен тазалауға
болады. Еріткіштерді немесе абразивті
заттарды қолданбаңыз.
Жуғыш зат тартпасын тазалау
1
2
Диспенсерді көтеріп,
тарту арқылы
шығарып алыңыз
(суретті қараңыз).
Оны су ағыны
астында ж уыңыз;
б ұ л ә р е к ет т і ж и і
қайталап тұру керек.
Құрылғының есігі мен барабанына
күтім көрсету
• Жағымсыз иістер пайда болмауы үшін
есікті әрқашан сәл ашып қою керек.
Сорғыны тазалау
Кір жуғыш-кептіргіш машина ешбір
техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейтін,
өзін-өзі тазалайтын сорғымен жабдықталған.
Кейде кіші заттар (тиындар немесе түймелер
сияқты) сорғының төменгі жағындағы, оны
қорғайтын алдыңғы камераға түсіп кетуі
мүмкін.
! Жуу циклы аяқталғанына көз жеткізіңіз де,
құрылғыны розеткадан ағытыңыз.
34
Алдыңғы камераға қол жеткізу үшін:
1. қақпақты сағат
тіліне қарсы
бағытта бұру
арқылы бұрап
шығарып алыңыз
(суретті қараңыз):
кішкене су ағып
кетуі мүмкін. Бұл
қалыпты жағдай;
2. ішін жақсылап тазалаңыз;
3. қақпақты орнына бұраңыз;
Судың кіріс түтігін тексеру
Кіріс түтігін кем дегенде жылына бір
рет тексеріңіз. Шатынаған болса, оны
дереу ауыстыру керек: жуу циклдарының
барысында су қысымы өте жоғары болады
және шатынаған түтік жарылып кетуі
әбден мүмкін.
! Бұрын қолданылған түтіктерді пайдаланушы
болмаңыз.
Сақтандырулар мен
кеңестер
! Бұл кір жуғыш машина халықаралық қауіпсіздік
ережелеріне сай өңделіп шығарылған. Төмендегі
ақпарат қауіпсіздік ережелерін ескерту мақсатында
берілген және оны мұқият оқып шығу қажет.
Жалпы қауіпсіздік
• Дозволяється використання цієї сушильної
машини з боку осіб (включаючи дітей
віком від 8 років і старше) з обмеженими
фізичними, сенсорними або розумовими
здібностями, а також з боку осіб без
необхідного досвіду і навичок, якщо вони
перебувають під наглядом або отримують
інструкції щодо експлуатації приладу від
особи, відповідальної за їх безпеку.
• Бұл құрылғы тек үйде пайдаланылуға арналған.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе қолыңыз немесе
аяғыңыз ылғал болғанда ұстамаңыз.
• Құрылғыны розеткадан ағытқан кезде ток кабелінен
ұстап тартпаңыз. Айырды ұстап тартыңыз.
• Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жуғыш зат
тартпасын ашпаңыз.
• Ағызылған суға тимеңіз, себебі оның температурасы
өте жоғары болуы мүмкін.
• Есікті күштеп тартпаңыз. Әйтпесе, кездейсоқ ашудан
қорғауға арналған қауіпсіздік құлпы механизмі
зақымдалуы мүмкін.
• Құрылғы бұзылып қалса, ешбір жағдайда өз бетіңізбен
жөндеу мақсатында ішкі бөліктерге тиюші болмаңыз.
• Әрқашанда балаларды құрылғыдан алыс ұстаңыз.
• Жуу циклы барысында есік қатты қызып кетуі мүмкін.
• Құрылғыны жылжыту керек болса, екі немесе үш
адамнан тұратын топпен жұмыс істеңіз және де
өте абай болыңыз. Мұны жалғыз өзіңіз орындаушы
болмаңыз, себебі құрылғы өте ауыр.
• Кірлерді кір жуғыш машинаға салмас бұрын, барабан
бос екеніне көз жеткізіңіз.
Қоқысқа тастау
• Орама материалдарын қоқысқа тастау: ораманың
қайта пайдаланылуы мүмкін болатындай жергілікті
ережелерді орындаңыз.
• Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына
қатысты 2012/19/EU-WEEE Еуропа заңнамасына сәйкес
үй құрылғылары қалыпты сортталмаған қалалық қалдық
ағымымен бірге жойылмауы тиіс. заңнамасына сәйкес
үй құрылғылары қалыпты сортталмаған қалалық
қалдық ағымымен бірге жойылмауы тиіс. Қоршаған
орта мен адам денсаулығына тиетін зиянның алдын
ала отырып, ескі құрылғылар қайта пайдалануды
және қайта өңдеуді оңтайландыру мақсатында бөлек
жиналуы керек. Өнімдегі сызылған «доңғалақты қоқыс
жәшік» сізге құрылғыны тастаған уақытта бөлек жиналуы
туралы есіңізге салады. Ескі құрылғыларды дұрыс тастау
жөнінде ақпарат алу үшін пайдаланушылар жергілікті
өкілдеріне немесе сатушыларына хабарласулары керек.
Есікті қолмен ашу
Ток өшіп қалғанға байланысты есікті ашу мүмкін
болмаса және кірлерді алғыңыз келсе, төмендегі
әрекеттерді орындаңыз:
1. айырды розеткадан ағытыңыз.
2. құрылғы ішіндегі судың деңгейі есік саңылауынан
төмен екеніне көз жеткізіңіз; олай болмаса, ағызу
түтігінің көмегімен, суретте көрсетілгендей, артық суды
шелекке ағызып алыңыз.
3. пластикалық арқалық өзінің тоқтау позициясынан
босағанша, суретте көрсетілгендей, ілмектің көмегімен
сыртқа қарай тартыңыз; төмен қарай тартып, бір уақытта
есікті ашыңыз.
Сақтау және тасымалдау шарттары
• Буып түйілген кір жуғыш машина табиғи түрде
желдетілетін, ылғалдығы 80 %-дан аспайтын жабық
жайда сақталуы тиіс.
Кір жуғыш машина ұзақ уақыт бойы қолданылмайтын
болса және жылытылатын жайда сақталса, ішіндегі
суды толығымен ағызу керек.
Тасымалдамас бұрын кір жуғыш машинаның
барабанына зақым келмеуі үшін, тасымалдау
бұрандаларын машинадағы төлкелерге бекіту керек.
Кір жуғыш машина бір орынға мықтап бекітіліп, кез
келген жабық көлікпен тік қалыпта (жұмыс істеген
кездегі қалпы) тасымалдануы тиіс. Тиеген және
түсірген кезде кір жуғыш машинаға механикалық соққы
тигізуге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.
35
KZ
Кір жуғыш машина сипаттамасы
KZ
Басқару тақтасы
БАСҚАРУ
ТАҚТАСЫН
ҚҰЛЫПТАУ
ҚОСУ/ӨШІРУ
түймесі
СЫҒУ
ЖЫЛДАМДЫҒЫ
түймесі
түймесі
ДИСПЛЕЙ
ЖАД
Жуғыш зат тартпасы
ЖУУ
ЦИКЛЫН
ТАҢДАУ
түймелері
түймесі
ФУНКЦИЯ
түймелері
КЕШІКТІРІП
БАСТАУ түймесі
ТЕМПЕРАТУРА
түймесі
Жуғыш зат тартпасы:жуғыш заттар мен жуғыш
қосындыларды енгізу үшін пайдаланылады («Жуғыш
заттар мен кірлер» тарауын қараңыз).
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі : оны құрылғыны қосу немесе
өшіру үшін аз уақыт басыңыз. БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ
индикатор шамы жасыл түспен баяу жыпылықтап тұрса,
демек құрылғы қосылған. Жуу циклы барысында кір
жуғыш машинаны өшіру үшін, түймені шамамен 2 секунд
басып ұстап тұрыңыз; егер түйме аз уақыт немесе
кездейсоқ басылса, құрылғы өшпейді. Құрылғы жуу
циклы барысында өшірілсе, бұл жуу циклы доғарылады.
ЖУУ ЦИКЛЫН ТАҢДАУ түймелері: қажетті жуу циклын
орнату үшін пайдаланылады (Жуу циклдарының
кестесін қараңыз).
ЖАД түймесі: құрылғының жадына өзіңіз қалаған
параметрлер жинағы бар циклды сақтау үшін түймені
басып ұстап тұрыңыз. Бұрын сақталған циклды шақыру
үшін ЖАД түймесін басыңыз.
ФУНКЦИЯ түймелері: қажетті функцияны таңдау үшін
түймені басыңыз. Дисплейдегі тиісті индикатор шамы
жанады.
СЫҒУ түймесі : сығу циклын азайту немесе толығымен
алып тастау үшін басыңыз – мәні дисплейде көрсетіледі.
ТЕМПЕРАТУРАтүймесі : температураны азайту үшін
басыңыз: мән дисплейде көрсетіледі.
36
Индикатор шамы
бар БАСТАУ/
ТОҚТАТА ТҰРУ
түймесі
БАСҚАРУ ТАҚТАСЫН ҚҰЛЫПТАУ түймесі : басқару
тақтасының құлпын қосу үшін түймені шамамен 2
секунд басып ұстап тұрыңыз.
таңбасы жанғанда,
басқару тақтасы құлыпталады. Яғни, жуу циклдарын
кездейсоқ түрде өзгертуден қорғауға болады, әсіресе,
үйде балалар болса. Басқару тақтасының құлпын өшіру
үшін түймені шамамен 2 секунд басып ұстап тұрыңыз.
КЕШІКТІРІП БАСТАУтүймесі
: таңдалған жуу циклы
үшін кешіктіріп бастауды орнату үшін басыңыз. Кешіктіру
уақыты дисплейде көрсетіледі.
Индикатор шамы бар БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесі:
жасыл индикатор шамы баяу жыпылықтап тұрғанда,
жуу циклын бастау үшін түймені басыңыз. Цикл
басталғаннан кейін индикатор шамы бір қалыпта жанып
тұрады. Жуу циклын тоқтата тұру үшін, түймені тағы бір
рет басыңыз; индикатор шамы қызғылт сары түспен
жыпылықтайды.
таңбасы жанса, демек есікті ашуға
болады. Жуу циклын тоқтатылған жерінен бастау үшін
түймені тағы бір рет басыңыз.
Күту режимі
Осы кір жуғыш машина, жаңа қуатты үнемдеу
ережелеріне сәйкес, ешбір әрекет байқалмаса,
шамамен 30 минуттан кейін қосылатын автоматты күту
жүйесімен жабдықталған. ҚОСУ-ӨШІРУ түймесін аз
уақыт басып, құрылғының іске қосылуын күтіңіз.
Дисплей
Z
B
A
KZ
X
D
C
E
Y
F
Дисплей құрылғыны бағдарламалаған кезде пайдалы және өте көп ақпарат береді.
Екі жоғарғы А және B жолдары таңдалған жуу циклы, жуу циклының кезеңі туралы мәліметті және жуу циклының
орындалу барысына қатысты барлық ақпаратты береді.
С жолы орындалып жатқан жуу циклының соңына дейін қалған уақытты және, КЕШІКТІРІП БАСТАУ таңдалған
болса, таңдалған жуу циклының басталуына дейін қалған уақытты көрсетеді.
D жолы ең көп сығу жылдамдығының мәнін көрсетеді (ол таңдалған жуу циклына байланысты болады); жуу
циклына сығу циклы кірмесе, жол қолданылмайды.
E жолы таңдауға болатын ең көп температура мәнін көрсетеді (ол таңдалған жуу циклына байланысты болады);
жуу циклының температурасын өзгерту мүмкін болмаса, жол қолданылмайды.
F индикатор шамдары функцияларға сәйкес келеді және орнатылған жуу циклымен сыйысымды функция
таңдалған кезде олар жанады.
Есік құлыптаулы таңбасы
Таңба жанып тұрса, ол кір жуғыш машина есігінің кездейсоқ ашылуына жол бермеу үшін оның құлыпталғанын
білдіреді Кез келген зақымдалудың алдын алу үшін құрылғы есігін ашпас бұрын таңбаның өздігінен өшуін күтіңіз.
Ескертпе: КЕШІКТІРІП БАСТАУ функциясы іске қосылған болса, есікті ашу мүмкін болмайды; оны ашу керек болса,
БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін басу арқылы құрылғыны тоқтатып қойыңыз.
! Құрылғы алғаш рет қосылғанда, сізден тілді таңдау сұралады және тілді таңдау мәзірі автоматты түрде
көрсетіледі.
Қажетті тілді таңдау үшін X және Y түймелерін басыңыз; таңдауды растау үшін Z түймесін басыңыз.
Тілді өзгерту үшін құрылғыны өшіріңіз де, дыбыс сигналы естілгенше X, Y, Z түймелерін бір уақытта басыңыз: тілді
таңдау мәзірі қайтадан көрсетіледі.
37
Жуу циклын іске қосу
KZ
1. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСЫҢЫЗ.
түймесін басыңыз;
дисплейде «ҚОШ КЕЛДІҢІЗ» мәтіні пайда болады
және БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ индикатор шамы
жасыл түспен баяу жыпылықтайды.
2. КІРЛЕРДІ САЛЫҢЫЗ. Есікті ашыңыз. Келесі
беттегі бағдарламалардың кестесінде көрсетілген
ең көп жүк мәнінен асып кетпеуге назар аударып,
кірлерді салыңыз.
3. ЖУҒЫШ ЗАТТЫ ӨЛШЕҢІЗ.Жуғыш зат тартпасын
ашып, «Жуғыш заттар мен кірлер» тарауында
айтылғанмен сәйкес жуғыш затты тиісті бөлікке
салыңыз.
4. ЕСІКТІ ЖАБЫҢЫЗ.
5. ЖУУ ЦИКЛЫН ТАҢДАҢЫЗ. Қажетті жуу циклын
таңдау үшін ЖУУ ЦИКЛЫН ТАҢДАУ түймелерінің
бірін басыңыз; жуу циклының атауы дисплейде
көрсетіледі. Әрбір жуу циклы үшін температура мен
сығу жылдамдығы орнатылған; оларды реттеуге
болады. Дисплейде циклдың мерзімі көрсетіледі.
6. ЖУУ ЦИКЛЫН ӨЗГЕРТІҢІЗ. Тиісті түймелерді
қолданыңыз:
Температура және/немесе сығу
жылдамдығын өзгерту.Құрылғы таңдалған жуу
циклы үшін орнатылған ең жоғары температура
мен сығу жылдамдығын автоматты түрде
таңдайды; сондықтан, бұл мәндерді арттыру мүмкін
емес.
түймесін басу арқылы температураны
суық сумен жуу циклының «ӨШІРУЛІ» параметріне
жеткенше төмендетуге болады.
түймесін
басу арқылы сығу жылдамдығын толығымен
өшірілгенше, біртіндеп төмендетуге болады
(«ӨШІРУЛІ» параметрі). Бұл түймелер тағыда
басылса, ең жоғарғы мәндер қалпына келеді.
Кешіктіріп бастауды орнату.
Таңдалған бағдарлама үшін кешіктіріп бастауды
орнату үшін, қажетті кешіктіру мерзіміне дейін
жеткенше тиісті түймені қайта-қайта басыңыз.
Бұл опция қосылғанда, дисплейде
таңбасы
жанады. Кешіктіріп бастау функциясын алып тастау
үшін дисплейде «ӨШІРУЛІ» мәтіні көрсетілгенше
түймені басыңыз.
Цикл параметрлерін өзгерту.
• Функцияны қосу үшін түймені басыңыз; түймеге
сәйкес келетін индикатор шамы жанады.
• Функцияны өшіру үшін түймені тағы бір рет
басыңыз; индикатор шамы сөнеді.
! Таңдалған функция бағдарламаланған жуу
циклымен үйлесімді болмаса, индикатор шамы
жыпылықтайды және функция қосылмайды.
38
! Таңдалған функция оған дейін таңдалған
функциялардың біреуімен үйлесімді болмаса,
таңдалған бірінші функцияға тиісті индикатор шамы
жыпылықтайды және екінші функция қосылады;
қосылған функцияға сәйкес келетін индикатор
шамы жанып тұрады.
! Функциялар ұсынылатын жүк мәніне және/немесе
циклдың мерзіміне әсер етуі мүмкін.
7. БАҒДАРЛАМАНЫ БАСТАУ. БАСТАУ/ТОҚТАТА
ТҰРУ түймесін басыңыз. Тиісті индикатор шамы
жасыл түспен қалыпты түрде жанып тұрады және
есік құлыпталады (ЕСІК ҚҰЛЫПТАУЛЫ
таңбасы
жанады). Жуу циклының барысында, орындалып
жатқан кезең аты дисплейде көрсетіледі.
Орындалып жатқан жуу циклын өзгерту үшін
БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесінің көмегімен кір
жуғыш машинаны тоқтатып қойыңыз (БАСТАУ/
ТОҚТАТА ТҰРУ индикатор шамы қызғылт сары
түспен баяу жыпылықтайды); одан кейін қажетті
циклды таңдап, БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін
тағы бір рет басыңыз.
Цикл орындалып жатқан кезде есікті ашу үшін
БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін басыңыз; ЕСІК
ҚҰЛЫПТАУЛЫ
таңбасы өшсе, есікті ашуға
болады. Жуу циклын тоқтатылған жерінен қайта
бастау үшін БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін тағы
бір рет басыңыз.
8. ЖУУ ЦИКЛЫНЫҢ СОҢЫ. Мұны дисплейдегі
«ЦИКЛ СОҢЫ» мәтіні білдіреді; ЕСІК
ҚҰЛЫПТАУЛЫ
таңбасы өшкенде есікті
ашуға болады. Есікті ашып, кірлерді алыңыз да,
құрылғыны өшіріңіз.
! Басталып қойған циклды доғару қажет болса,
түймесін басып ұстап тұрыңыз. Цикл тоқтатылады
және құрылғы өшеді.
Жуу циклдары мен
функциялары
Ағартқыш
Шайғыш
Макс.жүктеу (кг)



4
1400 (2)



7
1400
-



7
1400
-



7
Макс.
жылд.
(айн/
мин)
40°
60°
Стандартты мақта 60° (Түйменің бірінші басылуы) (1): қатты ластанған ақ
(Max. 90°)
заттар мен төзімді түрлі түсті кірлер.
Стандартты мақта 40° (Түйменің екінші басылуы): қатты ластанған ақ заттар
40°
мен нәзік түрлі түсті кірлер.
Стандартты мақта 20° (Түйменің үшінші басылуы): қатты ластанған ақ
20°
заттар мен нәзік түрлі түсті кірлер.
1400
Программалардың сипаттамасы
Даққа қарсы
Синтетика (Түйменің бірінші басылуы): қатты ластанған төзімді түрлі түсті кірлер.
Кір жуғыш құралдар
60°
1000




3
40°
1000




3
60°
1400
-


-
3,5
30°
800
-


-
3
60°
40°
30°
1400
800
0
-






-
4
1,5
1
Жылдам сығу (Түйменің бірінші басылуы)
-
1400
-
-
-
-
7
Шаю (Түйменің екінші басылуы)
-
1400
-
-


7
Тартып шығару (Түйменің үшінші басылуы)
-
0
-
-
-
-
7
Синтетика (Түйменің екінші басылуы): аз ластанған төзімді түрлі түсті кірлер.
Аралас 60’ (Түйменің бірінші басылуы): аз ластанған киімдерді жылдам жуып
алу үшін (жүннен немесе жібектен жасалған және қолмен жууды қажет ететін
киімдер үшін жарамайды).
Аралас 30’ (Түйменің екінші басылуы): аз ластанған киімдерді жылдам жуып
алу үшін (жүннен немесе жібектен жасалған және қолмен жууды қажет ететін
киімдер үшін жарамайды).
M Жад (My Cycle): кез келген жуу циклын сақтауға мүмкіндік береді.
Антиаллергия
Жүн: жүн, кашемир және т.б. үшін
Нәзік киімдер
Циклдің ұзақтығы
Жуу

Температура
(°C)
KZ
Программалардың ұзақтығын дисплейден тексеруге болады
Алдын ала
жуу
Программалар
Жуу циклдарының кестесі
Дисплейде немесе осы кітапшада көрсетілген циклдың мерзімі тек шамамен берілген және ол стандартты жұмыс жағдайларына сәйкес есептеледі. Нақты мерзім су температурасы
мен қысымы, қолданылған жуғыш зат мөлшері, салынған кірлердің мөлшері мен түрі, жүктің теңестірілуі және таңдалған кез келген опциялар сияқты ықпалдарға байланысты болады.
Барлық сынақ мекемелері үшін:
1) Жуу циклын EN 60456 стандартына сәйкес тексеріңіз:
60°C (Түйменің бірінші басылуы).
2) 60 °C-та "Aлдын-ала жуу" функциясын таңдау мүмкін емес.
Жуу функциялары
- Таңдалған функция бағдарламаланған жуу циклымен
үйлесімді болмаса, индикатор шамы жыпылықтайды
және функция қосылмайды.
- Та ң д а л ғ а н ф у н к ц и я о ғ а н д е й і н т а ң д а л ғ а н
функциялардың біреуімен үйлесімді болмаса, таңдалған
бірінші функцияға тиісті индикатор шамы жыпылықтайды
және екінші функция қосылады; қосылған функцияға
сәйкес келетін индикатор шамы жанып тұрады.
Супер кір жуу
Цик лдің басында көп
мөлшерде кірді және
ұзақ уақыт пайдалану
4
арқылы функция оңтайлы
к і р ж у уд ы қ а м та м а с ы з
етеді. Бұл функция қиын
1
дақтарды кетіру үшін қажет.
2
Қосымша 4-мөлшерлеуішті
3
1-мөлшерлеуішке қойыңыз.
Ағартқыш қойылғанда
с т е р ж е н н і ң о рт а с ы н д а
көрсетілген ең жоғарғы
деңгейден асырмаңыз
(сызб. қара). Тек ағарту
бағдарламасын орындау үшін ағартқышты 4-мөлшерлеуішке
құйыңыз да, «Шаю» бағдарламасын таңдаңыз және «Супер
кір жуу» қосымша функциясын таңдаңыз.
MAX
Қосымша шаю
Бұл опцияны таңдау арқылы шаюдың тиімділігі артады
және жуғыш затты оңтайлы түрде шығару орындалады.
Ол әсіресе сезімтал тері үшін пайдалы.
Оңай үтіктеу
Бұл функцияны таңдау арқылы жуу және сығу циклдары
тыртыстардың пайда болуын азайтатындай өзгертіледі.
Циклдың аяғында кір жуғыш машинаның барабаны баяу
айналады; ОҢАЙ ҮТІКТЕУ және БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ
индикатор шамдары жыпылықтайды (қызғылт сары) және
дисплейде «ЦИКЛ СОҢЫ» мәтіні көрсетіледі. Циклды
аяқтау үшін БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін немесе
«ОҢАЙ ҮТІКТЕУ» түймесін басыңыз. «Жібек» жуу циклы
аяқталғанда, кірлер құрылғы ішінде суға салынып тұрады;
ОҢАЙ ҮТІКТЕУ және БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ индикатор
шамдары жыпылықтайды (қызғылт сары) және дисплейде
«СУМЕН АЯҚТАЛУ» мәтіні көрсетіледі. Кірлерді алу
мақсатында суды ағызу үшін БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ
түймесін немесе «ОҢАЙ ҮТІКТЕУ» түймесін басыңыз.
Бұл функция таңдалса , алдын ала жуу
циклы іске қосылады; ол кетпей қоятын дақтарды кетіру
үшін пайдалы.
Ескертпе: жуғыш затты тиісті бөлікке салыңыз.
Eco wash
Қуатты үнемдеу функциясы кір жууға арналған суды
қыздырмау арқылы қуатты үнемдейді – яғни, қоршаған
ортаға және шығындарыңызды азайтуға көмектеседі.
Оның орнына, қарқынды жуу әрекеті мен суды
оңтайлы қолдану арқылы стандартты циклдың орташа
уақытымен бірдей уақытта керемет жуу нәтижесіне қол
жеткізіледі. Ең жақсы жуу нәтижесіне қол жеткізу үшін
сұйық жуғыш затты пайдаланған абзал.
39
Жуғыш заттар мен кірлер
KZ
Жуғыш зат тартпасы
Жақсы жуу нәтижесіне қол жеткізу жуғыш заттың дұрыс
мөлшеріне де байланысты болады: тым көп жуғыш зат
қосылса, жуу міндетті түрде тиімдірек болмайды және
шынында құрылғы ішінде қалдықтардың түзілуіне және
қоршаған ортаны ластауға әкелуі мүмкін.
! Қолмен жууға арналған жуғыш заттарды
қолданбаңыз, себебі олар тым көп көбік түзеді.
Жуғыш зат тартпасын
ашып, жуғыш затты
4
немесе жуғыш
қосындыны төмендегідей
салыңыз.
1
MAX
3
2
1-бөлік: Алдын-ала жууға арналған жуғыш зат (ұнтақ)
Жуғыш затты салмас бұрын, қосымша 4-бөлік
алынғанына көз жеткізіңіз.
2-бөлік: Жуу циклына арналған жуғыш зат (ұнтақ
немесе сұйықтық)
Сұйық жуғыш затты жуу циклы басталмас бұрын сәл
уақыт қалғанда құю керек.
3-бөлік: Қосындылар (кондиционерлер және т.б.)
Кондиционер белгіден асып кетпеуі керек.
қосымша 4-бөлік: Ағартқыш
Кірлерді дайындау
• Кірлерді мына жағдайларға байланысты бөліңіз:
- мата түрі/жапсырмадағы таңба
- түстер: түрлі-түсті киімдерді ақ киімдерден бөліңіз.
• Қалталарды босатып, түймелерді тексеріңіз.
• «Жуу циклдарының кестесі» атты кестедегі
мәндерден асырып жібермеңіз, онда кірлердің
құрғақ кездегі салмағы берілген.
Кірлердің салмағы қандай?
1 ақжайма 400-500 г
1 жастыққап 150-200 г
1 асжаулық 400-500 г
1 монша халаты 900-1200 г
1 орамал 150-250 г
Арнайы жуу циклдары
Даққа қарсы: Бұл бағдарлама
төзімді түстері
бар қатты ластанған киімдер үшін қолайлы. Ол
стандартты сыныптан жоғары жуу сыныбын
қамтамасыз етеді (А сыныбы). Бағдарламаны
іске қосқан кезде түстері әртүрлі киімдерді
араластырмаңыз. Ұнтақ жуғыш затты қолданған
абзал. Кетпей қоятын дақтар бар болса арнайы
қосымша заттармен алдын ала өңдеген жөн.
40
Cтандартты мақта 20° : циклы қатты кірленген
мақта жүктемелеріне тамаша қолайлы. 40°-та жууға
салыстыруға болатын төмен температураларда
қол жеткізілетін тиімді өнімділік деңгейлері
ауыспалы жылдамдықта қайталанбалы әрі жиі
жоғары жүктемемен орындалатын механикалық
әрекеттермен қамтамасыз етіледі.
Антиаллергия плюс : цикл мақта және басқа
төзімді матадан жасалған киімдер үшін зерттеліп,
тозаң, кене және мысық я ит жүні сияқты негізгі
аллергендерді кетіретіні анықталды.
Жүн - Woolmark Apparel Care - Green:
Осы құрылғының «Жүн» жуу циклы киім
жапсырмасындағы нұсқауларды және осы кір
жуғыш машина өндірушісінің нұсқауларын орындау
шартымен, The Woolmark Company тарапынан
«қолмен жуу» деп белгіленген жүн киімдерін жууға
расталған. (M1126)
Нәзік киімдер: Асыл тас немесе жарқылдақтар
тігілген өте нәзік киімдерді жуу үшін бағдарламасын
қолданыңыз. Жуудан бұрын киімдердің ішін сыртқа
қарату және кіші заттарды арнайы нәзік киімдерді
жууға арналған сөмкеге салу жөн. Ең жақсы нәтижеге
қол жеткізу үшін сұйық жуғыш затты пайдаланыңыз.
Жібек киімдерді және перделерді жуу үшін
циклын,
одан кейін
опциясын таңдаңыз; құрылғы циклды
кірлер әлі суға салынып тұрғанда аяқтайды және
индикатор шамы жыпылықтап тұрады. Кірлерді алу
мақсатында суды ағызу үшін START/PAUSE түймесін
немесе
түймесін басыңыз.
Жүкті теңестіру жүйесі
Әрбір сығу циклынан бұрын, шамадан тыс дірілдеудің
алдын алу және жүкті біркелкі түрде тарату үшін,
барабан жуу кезіндегі айналу жылдамдығын сәл
көбірек жылдамдықпен айналып тұрады. Егер
бірнеше әрекеттен кейін жүк дұрыс теңестірілмесе,
құрылғы төмендетілген сығу жылдамдығында
айналдырады. Егер жүк тым теңестірілмеген болса,
құрылғы сығу орнына тарату үдерісін орындайды.
Жүктің таралуы мен теңестірілуін жақсарту үшін кіші
және үлкен киімдерді аралас салуды ұсынамыз.
Ақаулықтарды жою
Кір жуғыш машина жұмыс істемей қалуы мүмкін. Техникалық көмек көрсету орталығына хабарласпас бұрын («Көмек»
тарауын қараңыз), төмендегі тізімді қолдана отырып ақаулықты оңай шешу мүмкін емес екендігіне көз жеткізіңіз.
KZ
Ақаулық:
Ықтимал себептері / шешімдері:
Кір жуғыш машина қосылмайды.
• Құрылғы розеткаға толығымен қосылмаған немесе түйіспейді.
• Үйде ток жоқ.
Жуу циклы басталмайды.
•
•
•
•
•
Кір жуғыш машина есігі дұрыс жабылмаған.
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі басылмаған.
БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесі басылмаған.
Су шүмегі ашылмаған.
Кешіктіріп бастау орнатылған («Жуу циклын іске қосу» тарауын қараңыз).
Кір жуғыш машина суды алмайды
(дисплейде «СУ ЖОҚ, СУ ЖЕТКІЗУ
ТҮТІГІН ТЕКСЕРІҢІЗ» мәтіні
көрсетіледі).
•
•
•
•
•
•
Судың кіріс түтігі шүмекке қосылмаған.
Түтік майыстырылған.
Су шүмегі ашылмаған.
Үйде су жоқ.
Қысым тым төмен.
БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесі басылмаған.
Кір жуғыш машина сумен толып,
оны ағызып тұра береді.
• Ағызу түтігі еденнен 65-100 см биіктікте орналастырылмаған («Орнату»
тарауын қараңыз).
• Түтіктің бос шеті су астында («Орнату» тарауын қараңыз).
• Қабырғадағы канализация жүйесі сапун құбырымен жабдықталмаған.
Осы тексерулерден кейін де проблема шешілмесе, су шүмегін жауып,
құрылғыны өшіріңіз де, Көмек беру қызметіне хабарласыңыз. Егер
ғимараттың жоғарғы қабаттарының бірінде тұратын болсаңыз, суды ағызуға
байланысты проблемалар болуы мүмкін, оның нәтижесінде кір жуғыш
машина сумен толып, оны ағызып тұра беруі мүмкін. Дүкендерде арнайы
ағызуға қарсы клапандар бар, олар бұл проблеманы шешуге көмектеседі.
Кір жуғыш машина суды ағызбайды • Жуу циклында ағызу жоқ: Кейбір жуу циклдары ағызу кезеңінің қолмен
не сықпайды.
басталуын қажет етеді («Жуу циклдары мен опциялары» тарауын қараңыз).
• ОҢАЙ ҮТІКТЕУ функциясы қосылған: Жуу циклын аяқтау үшін БАСТАУ/
ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін басыңыз («Жуу циклдары мен функциялары»
тарауын қараңыз).
• Ағызу түтігі майысқан («Орнату» тарауын қараңыз).
• Ағызу түтігі бітелген.
Кір жуғыш машина сығу циклы
барысында көп дірілдейді.
• Орнату кезінде барабанның бұғаты дұрыс алынбаған («Орнату»
тарауын қараңыз).
• Кір жуғыш машина түзу емес («Орнату» тарауын қараңыз).
• Кір жуғыш машина шкафтар мен қабырғалар арасына қойылған («Орнату»
тарауын қараңыз).
Кір жуғыш машинадан су ағады.
• Судың кіріс түтігі дұрыс бұралып мықталмаған («Орнату» тарауын
қараңыз).
• Жуғыш зат тартпасы бітелген (оны тазалау туралы нұсқауларды «Күтім
көрсету және техникалық қызмет көрсету»тарауынан қараңыз).
• Ағызу түтігі дұрыс бекітілмеген («Орнату» тарауын қараңыз).
Кір жуғыш машина құлыпталады және
дисплей жыпылықтап, қате кодын
көрсетеді (мысалы, F-01, F-..).
• Құрылғыны өшіріп, оны токтан ағытыңыз, одан кейін шамамен 1 минут
күтіңіз де, оны қайтадан қосыңыз.
Проблема шешілмесе, Техникалық көмек көрсету қызметіне
хабарласыңыз.
Тым көп көбік болады.
• Жуғыш зат кір жуғыш машинаға қолайлы емес (онда «кір жуғыш
машиналарға арналған», «қолмен жууға және кір жуғыш машинаға
арналған» немесе осыған ұқсас жазу болуы керек).
• Тым көп жуғыш зат қолданылған.
41
Қызмет көрсету
KZ
Техникалық қолдау орталығына хабарласпас бұрын:
• Ақаулықты өзіңіз шеше алатыныңызды тексеріңіз («Ақаулықтарды жою» тарауын қараңыз);
• Ақаулық шешілгенін тексеру үшін бағдарламаны қайтадан бастаңыз;
• Олай болмаса, кепілдік куәлігінде берілген телефон нөмірі бойынша өкілетті Техникалық көмек беру орталығына
хабарласыңыз.
! Тек уәкілетті мамандардан көмек сұраңыз.
Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:
• ақаулықтың түрі;
• құрылғының моделі (Мод.);
• сериялық нөмірі (С/н).
Бұл ақпаратты кір жуғыш машинаның артқы жағына бекітілген және есікті ашу арқылы құрылғының алдынан
көруге болатын техникалық деректер тақтасынан табуға болады.
42
Instruções para utilização
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
Sumário
PT
Instalação, 44-45-46-47
PT
Português
Desembalar e nivelar
Ligações hidráulicas e eléctricas
Primeiro ciclo de lavagem
Dados técnicos
Instruções para o instalador
Manutenção e cuidados, 48
Interromper a alimentação de água e de corrente eléctrica
Limpar a máquina de lavar roupa
Limpar a gaveta dos detergentes
Cuidados com a porta de vidro e o tambor
Limpar a bomba
Verificar o tubo de alimentação de água
Precauções e conselhos, 49
Segurança geral
Eliminação
Abertura manual da porta de vidro
BWMD 742
Descrição da máquina de lavar roupa, 50-51
Painel de comandos
Visor
Como efectuar um ciclo de lavagem, 52
Programas e funções, 53
Tabela dos programas
Funções de lavagem
Detergentes e roupa, 54
Gaveta dos detergentes
Preparar a roupa
Programas especiais
Sistema de balanceamento da carga
Anomalias e soluções, 55
Assistência, 56
43
Instalação
PT
! É importante guardar este manual para poder
consultá-lo a qualquer momento. Se a máquina
for vendida, cedida ou transferida, certifique-se
que este manual permaneça com a máquina
para informar o novo proprietário acerca do seu
funcionamento e das respectivas advertências.
! Leia com atenção estas instruções: há importantes informações acerca da instalação, da
utilização e da segurança.
Desembalar e nivelar
Desembalar
1. Tire a máquina de lavar roupa da embalagem.
2. Verifique se a máquina de lavar roupa sofreu
danos no transporte. Se estiver danificada não
efectue a sua ligação e contacte o revendedor.
3. Tire os 4 parafusos
de protecção para o
transporte e a borrachinha com o respectivo calço, situados na
parte traseira (veja a
figura).
4. Tampe os furos com as tampas em plástico
fornecidas.
5. Guarde todas as peças: se for necessário
transportar a máquina de lavar roupa, terão de
ser montadas outra vez.
! Embalagens não são brinquedos para as
crianças!
Nivelamento
1. Instale a máquina de lavar roupa sobre um
pavimento plano e rígido, sem encostá-la em
paredes, móveis nem outro.
2. Se o pavimento não
for perfeitamente horizontal, para compensar qualquer irregularidade, desatarraxe ou
atarraxe os pés dianteiros (veja a figura); o
ângulo de inclinação,
medido no plano de
trabalho, não deve ultrapassar 2°.
44
Um cuidadoso nivelamento dá estabilidade à
máquina e evita vibrações, ruídos e deslocamentos durante o funcionamento. Se houver
tapete ou alcatifa, regule os pés em modo que
embaixo da máquina de lavar roupa deixe um
espaço suficiente para ventilação.
Ligações hidráulicas e eléctricas
Ligação do tubo de alimentação da água
1. Realize a ligação do
tubo de alimentação
parafusando-o a uma
torneira de água fria
com bocal de rosca de
3/4 gás (veja a figura).
Antes de realizar esta
ligação, deixe a água
escorrer até estar límpida.
2. Ligue o tubo de alimentação na máquina
de lavar roupa atarraxando-o no apropriado
fornecimento da água,
na parte traseira, em
cima à direita (veja a
figura).
3. Tome cuidado para o tubo não ser dobrado
nem esmagado.
! A pressão hídrica da torneira deve ser entre
os valores da tabela dos Dados técnicos (veja
a página ao lado).
! Se o comprimento do tubo de alimentação não
for suficiente, contacte uma oficina especializada
ou um técnico autorizado.
! Nunca utilize tubos já usados.
! Utilize aqueles fornecidos com a máquina.
Ligação do tubo de descarga
65 - 100 cm
Ligue o tubo de descarga, sem dobrálo, a um conduto de
descarga ou a uma
descarga de parede
colocados entre 65 e
100 cm do chão;
em alternativa, coloque na beira de um
lavabo ou de uma
banheira, prendendo
na torneira a guia fornecida (veja a figura).
A ponta solta do tubo
de descarga não deve
permanecer emergida
na água.
! É desaconselhado empregar tubos de extensão; mas se for indispensável, a extensão deve
ter o mesmo diâmetro do tubo original e não
medir mais de 150 cm de comprimento.
Ligação eléctrica
Antes de ligar a ficha na tomada eléctrica,
certifique-se que:
• a tomada tenha uma ligação à terra e seja nos
termos da legislação;
• a tomada tenha a capacidade para suportar a
carga máxima de potência da máquina, indicada na tabela dos Dados técnicos (veja ao lado);
• a tensão de alimentação seja entre os valores indicados na tabela dos Dados técnicos (veja ao lado);
• a tomada seja compatível com a ficha da
máquina de lavar roupa. Se não for, substitua
a tomada ou a ficha.
! Esta máquina de lavar roupa não deve ser instalada ao aberto, nem mesmo abrigada, porque
é muito perigoso deixá-la exposta à chuva e às
tempestades.
! O cabo não deve ser dobrado nem apertado.
! O cabo de alimentação deve ser substituído
somente por técnicos autorizados.
Atenção! O fabricante declina toda a responsabilidade se estas regras não forem respeitadas.
Primeiro ciclo de lavagem
Depois da instalação, antes de usar, efectue
um ciclo de lavagem com detergente mas sem
roupa, defina o programa
(60°C).
Dados técnicos
Modelo
BWMD 742
Medidas
largura 59,5 cm.
altura 85 cm.
profundidade 54,5 cm.
Capacidade de 1 a 7 kg.
Ligações
eléctricas
Ligações
hídricas
Velocidade
da centrifugação
Programas
de
controlo
conforme
as Regulamentos
1061/2010 e
1015/2010
Veja a placa das características técnicas colocada na
máquina.
pressão máxima 1 MPa (10
bars) pressão mínima 0,05
MPa (0,5 bar)
capacidade do tambor 52
litros
até 1400 rotações por minuto
Programa
(1a pressão
da tecla):
Algodón Normal 60°C.
Programa
(2a pressão
da tecla):
Algodón Normal 40°C.
Esta aparelhagem é em conformidade com as seguintes
Directivas Comunitárias:
- 2004/108/CE (Compatibilidade Electromagnética)
- 2012/19/EU - WEEE
- 2006/95/CE (Baixa Tensão)
! Depois de ter instalado a máquina de lavar roupa, o acesso à tomada eléctrica deve ser fácil.
! Não empregue extensões nem fichas múltiplas.
45
PT
PT
Instruções para o instalador
Aplicação do painel de madeira à porta
e inserimento da máquina nos móveis:
Caso após a montagem do painel de madeira
for necessário transportar a máquina para a
sua instalação final, aconselhamos deixá-la na
sua embalagem original. Para esta finalidade a
embalagem foi realizada de maneira que permite a montagem do painel de madeira na máquina sem desembalá-la (ver figuras abaixo).
O painel de madeira que cobre a fachada
não deve ser de espessura inferior a 13 mm
e pode ter as dobradiças seja do lado direito
que do lado esquerdo. Por razões práticas,
para a utilização da máquina, aconselhamos a
mesma direcção de abertura da escotilha com
as dobradiças aplicadas do lado esquerdo.
Acessórios montagem portinhola (Fig. 1-2-3-4-5).
Fig. 2
Fig. 1
N° 1 Imã
Fig. 3
A
B
Tur seite
E
46
D
N° 1 Batente do imã
Fig. 4
N° 1 Peça de borracha
Fig. 5
C
N° 2 Dobradiça
N° 2 Suportes da dobradiça
N° 4 Arruelas
Fig. 4/B
- 6 parafusos auto-roscantes l = 13 mm “tipo A”.
- 2 parafusos métricos de cabeça alargada l =
25 mm “tipo B”; para a fixação do batente do
ímã ao móvel.
- 4 parafusos métricos l = 15 mm “tipo C”;
para a montagem dos suportes da dobradiça
ao móvel.
- 4 parafusos métricos l = 7 mm “tipo D”; para
a montagem das dobradiças aos suportes.
Montagem das peças na fachada da
máquina.
- Instalar os suportes charneira na face posicionando o furo indicado pela seta na fig. 1
para o interior da face, interalinhar uma arruela
de afastamento (fig. 4/B) usando parafusos do
tipo C.
- Instalar o reforço magnete na posição contrária em cima, interalinhar duas arruelas de
afastamento (fig. 4/B) usando dois parafusos
do tipo B.
Utilização do molde para os furos.
- Para traçar as posições dos furos no lado
esquerdo do painel, alinhar o gabarito ao lado
superior e esquerdo do painel fazendo referência
às linhas traçadas nas extremidades.
- Para traçar as posições dos furos no lado direito do painel, alinhar o gabarito ao lado superior e
direito do painel.
- Com uma broca de dimensões adequadas
realizar as quatro sedes que deverão alojar as
duas dobradiças, a peça de borracha e o imã.
Montagem das peças no painel de madeira (Portinhola do móvel).
- Inserir as dobradiças nos seus lugares predispostos (a parte móvel da dobradiça deve
encontrar-se para fora do painel) e fixá-las
com 4 parafusos do tipo A.
- Inserir o imã no seu alojamento no alto da
parte oposta às dobradiças e fixá-lo com dois
parafusos do tipo B.
- Inserir a peça de borracha no alojamento de
baixo.
O painel agora está pronto para ser montado
na máquina.
Montagem do painel na máquina.
Inserir o lacete da dobradiça indicado com a seta
na fig. 2 no alojamento do suporte da dobradiça,
empurrar o painel na direcção da fachada da
máquina de lavar roupa e fixar as duas dobradiças com os dois parafusos do tipo D.
Fixação da guia do rodapé.
Se a máquina for instalada numa extremidade
dos armários embutidos da cozinha, montar
uma ou ambas guias de encaixe para o rodapé
como indicado na fig. 8, para regular a profundidade em função da posição do rodapé e, se
for necessário, fixá-lo às mesmas (fig. 9).
Para montar a guia do rodapé, realize as seguintes operações (fig. 8):
Prenda o esquadro P mediante o parafuso R,
enfie a guia do rodapé Q no respectivo ilhó e,
depois de colocada no lugar desejado, prenda-a na esquadra P mediante o parafuso R.
Inserimento da máquina nos móveis.
- Empurrar a máquina na abertura, alinhá-la
aos outros móveis (fig. 6).
- Mediante os pezinhos de regulação, colocar
a máquina na altura desejada.
- Regular a posição do painel de madeira nos
sentidos vertical e horizontal, mediante os
parafusos C e D, como indicado na fig. 7.
Importante: feche a parte inferior do painel
frontal, com o rodapé encostado no soalho.
540
595
PT
Fig. 8
Fig. 9
Acessórios fornecidos para a regulação da
altura.
Alojados na tampa de
poliestireno (fig. 10)
encontram-se:
2 travessas (G); 1 ripa
(M)
dentro do cesto encontram-se:
4 pés adicionais (H),
4 parafusos (I),
4 parafusos (R),
4 porcas (L),
Fig. 10
2 guias de rodapé (Q)
Regulação da altura da máquina.
A altura da máquina pode ser regulada (desde
815 mm. até 835 mm.) mediante os 4 pés.
Se desejar levá-la a uma altura superior à acima indicada, para chegar até a 870 mm., será
necessário utilizar os seguintes acessórios:
as 2 travessas (G); os 4 pés (H); os 4 parafusos (I); as 4 porcas (L), portanto realize as
seguintes operações (fig. 11):
tire os 4 pés originais, posicione uma travessa
G na parte dianteira da máquina, prenda-a
mediante os parafusos I (atarraxe-os nos furos
onde estavam montados os pés originais) e,
em seguida, coloque os novos pés H.
Repita a mesma operação na parte traseira
da máquina. Neste ponto se regular os pés H,
a máquina poderá ser abaixada ou levantada
entre 835 mm. e 870 mm.
Quando chegar à altura desejada, prenda as
porcas L na travessa G.
Para regular a máquina em uma altura entre 870
mm. e 900 mm. é necessário montar a ripa M e
regular os pés H para chegar à altura desejada.
Para colocar a ripa realize as seguintes operações:
desaperte os três parafusos N situados na
parte dianteira da tampa Top, coloque a ripa
M da maneira indicada na
fig. 12 e, em seguida, aperte os parafusos N.
M
C
600 min
G
57
min0
815
820 ÷ 900
D
Fig. 6
C
Fig. 7
L
H
Fig. 11
I
Fig. 12
47
Manutenção e cuidados
PT
Interromper a alimentação de
água e de corrente eléctrica
• Feche a torneira da água depois de cada
lavagem. Desta maneira diminuiu-se o desgaste do sistema hidráulico da máquina
de lavar roupa e elimina-se o risco de inundação.
Para obter acesso à pré-câmara:
1. desenrosque a
tampa girando-a no
sentido anti-horário
(veja a figura). é
normal que perca um
pouco de água;
• Tire a ficha da tomada eléctrica quando for
limpar a máquina de lavar roupa e durante
os trabalhos de manutenção.
Limpar a máquina de lavar roupa
A parte externa e as peças em borracha podem ser limpas com um pano molhado com
água morna e sabão. Não empregue solventes nem abrasivos.
Limpar a gaveta dos detergentes
Para tirar a gaveta,
erga-a e puxe-a para
fora (veja a figura).
Lave-a com água
corrente; esta limpeza
deve ser efectuada
frequentemente.
1
2
Cuidados com a porta de vidro e
o tambor
• Deixe a porta sempre entreaberta para evitar
que se formem odores desagradáveis.
Limpar a bomba
Esta máquina de lavar roupa é equipada com
uma bomba com limpeza automática que não
precisa de operações de manutenção. Entretanto pode acontecer que pequenos objectos
(moedinhas, botões) caiam na pré-câmara
que protege a bomba, situada na parte inferior
da mesma.
! Certifique-se que o ciclo de lavagem tenha
terminado e tire a ficha da tomada.
48
2. limpe o interior com cuidado;
3. enrosque outra vez a tampa.
Verificar o tubo de alimentação
de água
Verifique o tubo de alimentação pelo menos
uma vez por ano. Se houver rachaduras ou
fendas, será necessário substitui-lo: durante
as lavagens as fortes pressões podem provocar repentinas quebras.
! Nunca utilize tubos já usados.
Precauções e conselhos
! Esta máquina de lavar roupa foi projectada e fabricada
em conformidade com os regulamentos internacionais de
segurança. Estas advertências são fornecidas por razões
de segurança e devem ser lidas com atenção.
Segurança geral
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
mais de 8 anos e por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com
experiência e conhecimentos insuficientes, caso
sejam supervisionadas ou caso tenham recebido instruções adequadas em relação ao uso
do aparelho de forma segura, compreendendo
os perigos associados. As crianças não devem
brincar com o aparelho. A manutenção e limpeza não devem ser efectuadas por crianças sem
supervisão.
• Este aparelho foi projectado exclusivamente para um
uso doméstico.
• Não toque na máquina com os pés descalços nem com
as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
• Não puxe o cabo eléctrico para tirar a ficha da tomada,
pegue a ficha mesmo.
• Não abra a gaveta dos detergentes enquanto a máquina
estiver a funcionar.
• Não toque a água de descarga, que poderá chegar a
temperaturas altas.
• Em nenhum caso force a porta para abri-la: poderá danificar o mecanismo de segurança que a protege contra
aberturas acidentais.
• Se houver avarias, em nenhum caso mexa nos mecanismos internos para tentar reparar.
• Verifique sempre que criança não se aproximem da
máquina a funcionar.
• Durante a lavagem a porta de vidro tende a aquecer-se.
• Se for preciso deslocá-la, são precisas pelo menos duas
ou três pessoas, com a máxima atenção. Nunca sozinho
porque a máquina é muito pesada.
• Antes de colocar a roupa verifique que o tambor esteja
vazio.
O símbolo constituído por um contentor de lixo barrado
com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos
por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades
locais ou os pontos de venda para solicitar informação
referente ao local apropriado onde devem depositar os
electrodomésticos velhos.
Abertura manual da porta de vidro
Caso não seja possível abrir a porta de vidro por falta de
energia eléctrica e quiser pendurar a roupa lavada, proceda da seguinte maneira:
1. tire a ficha da tomada de corrente.
2. verifique que o nível de água no interior da máquina seja
inferior respeito à abertura da porta de vidro; caso contrário,
tirar a água em excesso através do tubo de descarga recolhendo-a num balde.
3. utilizando a lingueta indicada na figura, puxe para o exterior
até liberar o tirante de plástico do fecho; puxá-lo sucessivamente para baixo e contemporaneamente abrir a porta.
Eliminação
• Eliminação do material de embalagem: obedeça os
regulamentos locais, de maneira que as embalagens
possam ser reutilizadas.
• A directiva Europeia 2012/19/EU - WEEE referente à
gestão de resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos, prevê que os electrodomésticos não devem ser
escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos.
Os aparelhos desactualizados devem ser recolhidos
separadamente para optimizar a taxa de recuperação
e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir
potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente.
49
PT
Descrição da máquina de lavar
roupa
PT
Painel de comandos
Tecla
BLOQUEIO
DAS
TECLAS
Tecla de ON/OFF
Tecla
CENTRIFUGAÇÃO
VISOR
Tecla
MEMO
Teclas
Teclas
Gaveta dos detergentes
SELECTOR
PROGRAMAS
FUNÇÕES
Tecla
INÍCIO
POSTERIOR
Tecla com
indicador luminoso
START/PAUSE
Tecla
TEMPERATURA
Gaveta dos detergentes: para colocar detergentes e
aditivos (veja “Detergentes e roupa”).
Tecla ON/OFF : carregue brevemente na tecla para ligar
ou desligar a máquina. O indicador luminoso START/PAUSE
que pisca lentamente com a cor verde, indica que a máquina
está ligada. Para desligar a máquina de lavar roupa durante a
lavagem, é necessário manter pressionado a tecla por mais
tempo, aproximadamente 2 segundos; uma pressão breve
ou acidental não anulará o funcionamento da máquina. O
desligar a máquina durante uma lavagem em curso anula a
própria lavagem.
Teclas SELECTOR PROGRAMAS: para seleccionar o
programa desejado (veja a “Tabela dos programas”).
Tecla MEMO: manter pressionado a tecla para memorizar
um ciclo e as próprias personalizações preferidas. Para activar um ciclo previamente memorizado, pressionar a tecla
MEMO.
Teclas FUNÇÃO: carregue na tecla para seleccionar a função
desejada. No visor acender-se-á o respectivo indicador
luminoso.
Tecla CENTRIFUGAÇÃO : pressionar para reduzir ou
excluir completamente a centrifugação - o valor é indicado
no visor.
Tecla TEMPERATURA
: pressionar para reduzir a temperatura: o valor é indicado no visor.
50
Tecla BLOQUEIO DAS TECLAS
: para activar o
bloqueio do painel de comandos, manter pressionada a tecla
durante aproximadamente 2 segundos. O símbolo
aceso
indica que o painel de comandos está bloqueado (à excepção
da tecla ON/OFF). Deste modo, impedem-se modificações
acidentais dos programas, sobretudo se houver crianças em
casa. Para desactivar o bloqueio do painel de comandos,
mantenha pressionada a tecla durante aproximadamente 2
segundos.
Tecla INÍCIO POSTERIOR
: pressionar para programar
um início atrasado do programa escolhido. O atraso é indicado no visor.
Tasto com indicador luminoso START/PAUSE: quando
o indicador luminoso verde, acender intermitentemente,
carregue na tecla para iniciar uma lavagem. Quando o ciclo
iniciar, o indicador permanecerá aceso fixo. Para colocar em
pausa a lavagem, carregar novamente no botão; o indicador
ficará intermitente com uma luz laranja. Se o símbolo
não
estiver iluminado, será possível abrir a porta de vidro. Para
fazer iniciar a lavagem do ponto em que foi interrompida,
carregar novamente na tecla.
Modalidade de Stand by
Esta máquina de lavar roupa, em conformidade com as
novas normas sobre a economia energética, dispõe de
um sistema de desligação automática (stand by) que entra
em função aproximadamente 30 minutos depois, no caso
de inutilização. Carregue brevemente no botão ON/OFF e
aguarde até a reactivação da máquina.
Visor
PT
Z
B
A
X
D
C
E
Y
F
O visor é útil para programar a máquina e fornece muitas informações.
Nas duas cadeias de caracteres superiores A e B, são visualizados o programa de lavagem seleccionado, a fase de lavagem em curso e todas as indicações relativas ao estado de avanço do programa.
Na cadeia C é visualizado o tempo restante para o fim do ciclo de lavagem em curso e caso tenha sido programado um
INÍCIO POSTERIOR, o tempo restante para o início do programa seleccionado.
Na cadeia D é visualizado o valor máximo da velocidade de centrifugação que a máquina pode efectuar conforme o programa seleccionado; se o programa não prever a centrifugação a cadeia ficará apagada.
Na cadeia E é visualizado o valor máximo da temperatura que pode ser seleccionado conforme o programa seleccionado;
se o programa não prever a configuração da temperatura, a cadeira ficará apagada.
Os indicadores luminosos F são relativos às funções e acendem-se quanto a função seleccionada for compatível com o
programa seleccionado.
Simbolo Porta bloqueada
O símbolo aceso indica que a porta está bloqueada para impedir a sua abertura. Para evitar danos é necessário aguardar
que o símbolo se apague antes de abrir a porta de vidro.
Obs.: se estiver activa a função INÍCIO POSTERIOR a porta não poderá ser aberta, para abrir, colocar a máquina em pausa
carregando na tecla START/PAUSE.
! Na primeira utilização, será pedida a selecção do idioma e o visor entrará automaticamente no menu de selecção do
idioma.
Para escolher o idioma desejado carregue nas teclas X e Y, para confirmar a escolha, carregue na tecla Z.
Se desejar modificar o idioma, desligue a máquina, pressione contemporaneamente as teclas X, Y, Z até ouvir um sinal
acústico, será visualizado novamente o menu de selecção do idioma.
51
Como efectuar um ciclo de
lavagem
PT
1. LIGAR A MÁQUINA. Carregue no botão , no visor
aparecerá a escrita BEM-VINDOS; o indicador luminoso
START/PAUSE irá piscar lentamente com a cor verde.
2. COLOCAR A ROUPA. Abrir a porta de vidro. Coloque
a roupa dentro da máquina prestando atenção para não
superar a carga máxima indicada na tabela dos programas
na página seguinte.
3. DOSAGEM DO DETERGENTE. Extrair a gaveta e deitar
o detergente nos específicos recipientes como explicado
no parágrafo “Detergentes e roupa”.
4. FECHAR A PORTA DE VIDRO.
5. ESCOLHA DE PROGRAMA. Carregue numa das
teclas do SELECTOR PROGRAMAS para seleccionar o
programa desejado; o nome do programa aparecerá no
visor; será associada uma temperatura e uma velocidade
de centrifugação que podem ser modificadas. No visor
aparecerá a duração do ciclo.
6. PERSONALIZAR O CICLO DE LAVAGEM. Utilizar as
específicas teclas:
Modificar a temperatura e/ou a centrifugação.
A máquina selecciona automaticamente a temperatura e
a centrifugação máximas para o programa seleccionado
e portanto não podem ser aumentadas. Carregando no
botão
pode-se reduzir a temperatura progressivamente
até a lavagem a frio “OFF”. Carregando no botão podese reduzir a centrifugação progressivamente até a sua
exclusão “OFF”. Uma nova pressão dos botões colocará
os valores novamente nos máximos previstos.
! Excepção: seleccionando o programa
(60°C) (1a pressão
da tecla) a temperatura pode ser aumentada até a 90º.
Programar um início posterior.
Para programar o início atrasado do programa escolhido,
carregue no botão respectivo até alcançar o tempo de
atraso desejado. Quando esta opção estiver activa, no
visor aparecerá o símbolo
. Para cancelar o início
posterior, carregue no botão até que no visor apareça a
escrita OFF.
Modificar as características do ciclo.
• Pressionar o botão para activar a função; o indicador
luminoso correspondente ao botão irá acender-se.
• Pressionar novamente o botão para desactivar a
função; o indicador luminoso apagar-se-á.
! Se a função seleccionada não for compatível com o
programa definido, o indicador luminoso ficará intermitente
e a função não será activada.
! Se a função seleccionada não for compatível com uma
outra programada anteriormente, o indicador luminoso
relativo à primeira função seleccionada irá piscar e será
activada somente a segunda, o indicador luminoso da
função activada acender-se-á.
52
! As funções podem variar a carga recomendada e/ou a
duração do ciclo.
7. INICIAR O PROGRAMA. Carregar no botão START/
PAUSE. O respectivo indicador luminoso ficará verde
e a porta de vidro irá bloquear-se (símbolo PORTA DE
VIDRO BLOQUEADA
aceso). Durante a lavagem, o
visor mostrará o nome da fase em curso. Para modificar
um programa durante a realização de um ciclo, colocar
a máquina de lavar roupa em pausa carregando na tecla
START/PAUSE (o indicador luminoso START/PAUSE irá
piscar lentamente com a cor laranja); seleccionar então
o ciclo desejado e carregar novamente no botão START/
PAUSE.
Para abrir a porta durante a realização de um ciclo,
carregar no botão START/PAUSE; se o símbolo PORTA
DE VIDRO BLOQUEADA
estiver apagado será possível
abrir a porta. Carregar novamente no botão START/
PAUSE para fazer iniciar o programa do ponto em que
foi interrompido.
8. FIM DO PROGRAMA. É indicado pela escrita “FIM DO
CICLO” no visor, quando o símbolo PORTA BLOQUEADA
apagar será possível abrir a porta. Abrir a porta, retirar
a roupa e desligar a máquina.
! Se desejar anular um ciclo já iniciado, carregue por alguns
segundos na tecla
desligar-se-á.
. O ciclo será interrompido e a máquina
Programas e funções
Velocità
max.
(rotações
por
minuto)
Amaciador
Lixívia
Carga max
(Kg)
Overgebleven
vochtigheid %
Energieverbruik kWh
Totaal water lt
Duração ciclo
Anti Mancha
Temp.
max.
(°C)
Lavagem
Descrição do Programa
PT
Prélavagem
Programas
Tabela dos programas
40°
1400




4
-
-
-
*
1400

(3)



7
53
1,07 52,5 160’
1400
-



7
53
0,97
75
220’
1400
-



7
-
-
-
*
60°
Algodão Normal 60°C (1) (1a pressão da tecla): brancos e coloridos resistentes
muito sujos.
(Max. 90°)
Algodão Normal 40°C (2) (2a pressão da tecla): brancos e coloridos delicados
40°
pouco sujos.
Algodão Normal 20°C: (3a pressão da tecla) brancos e coloridos delicados pou20°
co sujos.
Detergentes
Sintéticos Resis.Tes: (1a pressão da tecla): coloridos resistentes muito sujos.
60°
1000




3
46
0,87
53
130’
Sintéticos Resis.Tes (4): (1a pressão da tecla): coloridos resistentes pouco sujos.
40°
1000




3
-
-
-
*
Sintéticos Delicados: (2a pressão da tecla) : coloridos delicados pouco sujos.
40°
1000




3
-
-
-
*
60°
1400
-


-
3,5
53
0,81
40
60’
30°
800
-


-
3
71
0,15
35
30’
Antialérgico
60°
1400
-


-
4
-
-
-
Woolmark Platina (Lã): para lã, cashmere, etc.
40°
800
-


-
1,5
-
-
-
Delicados
Rápido (1ª pressão da tecla) : para refrescar rapidamente roupas sujas (não é
indicado para lã, seda e roupas que deve ser lavadas à mão).
Mix 30' (2ª pressão da tecla) : para refrescar rapidamente roupas levemente sujas
(não é indicado para lã, seda e roupas que deve ser lavadas à mão).
M Memo (My Cycle): possibilita guardar na memória qualquer tipo de lavagem .
30°
0
-


-
1
-
-
-
*
*
*
Centrifug. Resis.Tes (1a pressão da tecla).
-
1400
-
-
-
-
7
-
-
-
*
Exagua.Tos Resis.Tes (2a pressão da tecla).
-
1400
-
-


7
-
-
-
*
Descarga (3a pressão da tecla).
-
0
-
-
-
-
7
-
-
-
*
* É possível controlar a duração dos programas de lavagem no visor.
A duração do ciclo indicada no visor ou no manual é uma estima calculada com base nas condições padrão. O tempo efectivo poderá variar a depender de vários factores, tais como a temperatura e
a pressão da água em entrada, a temperatura ambiental, a quantidade de detergente, a quantidade e o tipo de carga, o balanceamento da carga e as opções adicionais seleccionadas.
1) Programa de controlo segundo a regulamentos 1061/2010: configurar o programa
(1a pressão da tecla) com uma temperatura de 60ºC.
Este ciclo é adapto para lavar uma carga de algodão normalmente suja e é o mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e de água, para lavar a 60ºC.
A temperatura efectiva de lavagem pode ser diferente daquela indicada.
2) Programa de controlo segundo a regulamentos 1061/2010: configurar o programa
(2a pressão da tecla) com uma temperatura de 40ºC.
Este ciclo é adapto para lavar uma carga de algodão normalmente suja e é o mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e de água, para lavar a 40ºC.
A temperatura efectiva de lavagem pode ser diferente daquela indicada.
3) À temperatura de 60 ºC, a função de “Pré-lavagem” não pode ser activada.
Para todos Test Institutes:
2) Programa longo para algodão: configurar o programa
(2a pressão da tecla) com uma temperatura de 40ºC.
4) Sintético programa junto: configurar o programa
(1a pressão da tecla) com uma temperatura de 40ºC.
Funções de lavagem
Super Lavagem
Esta opção garante uma lavagem com altas performances
4
graças ao uso de uma maior
quantidade de água na fase
inicial do ciclo e a uma maior
duração do programa, é útil
1
para eliminar as manchas mais
2
3
resistentes. Pode ser utilizada
com ou sem lixívia Se desejar
efectuar também o alvejo, coloque a gaveta adicional 4,
fornecida, na gaveta 1. Quando
deitar a água de javel, não ultrapasse o nível “máx” indicado no pino central (veja a figura). Para
efectuar somente o branqueamento sem efectuar a lavagem
completa, deitar a lixívia na gaveta adicional 4, estabelecer o
programa “Enxaguamento” e activar a opção “Super Lavagem”.
MAX
Enxaguamento Extra
Seleccionando esta opção aumenta-se a eficácia do
enxaguamento, e garante-se a máxima remoção do detergente.
É útil para quem tem a pele particularmente sensível.
Engomar fácil
Seleccionando esta função, a lavagem e a centrifugação serão
oportunamente modificadas para reduzir a formação de rugas.
No fim do ciclo, a máquina de lavar roupa efectuará rotações
lentas do tambor; o indicador luminoso da função ENGOMAR
FÁCIL e aquele de START/PAUSE ficarão intermitentes (laranja)
e no visor aparecerá a escrita “FIM DO CICLO”. Para terminar o
ciclo, carregar no botão START/PAUSE ou na tecla ENGOMAR
FÁCIL. Para descarregar a água e poder retirar a roupa é
necessário carregar no botão START/PAUSE ou no botão
ENGOMAR FÁCIL.
Pré-lavagem
Seleccionando esta função efectua-se a pré-lavagem, útil para
remover manchas resistentes.
Obs.: acrescentar o detergente no específico compartimento.
Eco wash
A função Eco Wash contribui com a economia energética não
aquecendo a água utilizada para lavar a roupa – uma vantagem
tanto para o ambiente, quanto para a factura da energia eléctrica.
Com efeito, a acção reforçada e o consumo óptimo da água
garantem excelentes resultados na mesma duração média de
um ciclo padrão. Para obter os melhores resultados de lavagem,
aconselha-se o uso de detergente líquido.
53
Detergentes e roupa
PT
Gaveta dos detergentes
Programas especiais
O bom resultado da lavagem depende também do emprego da dose certa de detergente: com excessos não se
lava de maneira mais eficaz, mas contribui-se para formar
crostas nas peças internas da máquina de lavar roupa e
poluir o meio ambiente.
Anti Mancha: o programa
é adequado à lavagem de
peças muito sujas com cores resistentes. O programa
garante uma classe de lavagem superior à classe padrão
(classe A). Não misture roupas de cor diferente com este
programa. Aconselhamos a utilização de detergente em
pó. Para manchas resistentes recomenda-se pré-tratamento com aditivos específicos.
Algodón Normal 20 °C ideal para cargas de algodão
sujas. Os bons desempenhos mesmo a frio, comparáveis
a uma lavagem a 40º, são garantidos por uma acção
mecânica que trabalha com alterações de velocidade em
picos repetidos e aproximados.
Antialérgico: utilizar o programa
para remover as
principais causas de alergia, como pólen, ácaros, pelos de
gato e cão.
Lã - Woolmark Apparel Care - Green:
o ciclo de lavagem “Lã” desta máquina de lavar roupa
foi aprovado pela Woolmark Company para a lavagem
de vestuário em lã classificado como “lavável à mão”,
desde que a lavagem seja executada de acordo com
as instruções indicadas na etiqueta da peça e com as
indicações fornecidas pelo fabricante da máquina de lavar
roupa. (M1126)
! Gebruik waspoeder voor witte katoenen was, voor de
voorwas en voor het wassen op temperaturen van meer
dan 60°C.
! Volg de aanwijzingen op de wasmiddelverpakking.
! Não use detergentes para lavagem à mão, porque formam espuma demais.
MAX
4
1
3
Tire a gaveta dos detergentes e deite o detergente
ou o aditivo da seguinte
maneira:
2
Gaveta 1: Detergente para pré-lavagem (em pó)
Antes de deitar detergente verifique se está colocada a
gaveta adicional 4.
gaveta 2: Detergente para lavagem (em pó ou
líquido)
O detergente líquido deve ser deitado somente depois da
máquina ter arrancado.
gaveta 3: Aditivos (amaciador etc.)
O aditivo amaciador não deve ultrapassar a grade.
gaveta adicional 4: Água de Javel
Preparar a roupa
• Divida a roupa em função:
- do tipo de tecido / do símbolo na etiqueta.
- das cores: separe as peças coloridas das brancas.
• Esvazie as algibeiras e verifique se há botões soltos.
• Não ultrapasse os valores indicados na “Tabela dos
Programas” que se referem ao peso da roupa enxuta.
Quanto pesa a roupa?
1 lençol 400 - 500 g.
1 fronha 150 - 200 g.
1 toalha de mesa 400 - 500 g.
1 roupão 900 - 1200 g.
1 toalha de rosto 150 - 250 g.
54
Delicados: utilize o programa
para a lavagem de
peças muito delicadas, que possuem aplicações como
aplicações ou brilhantes.
Recomenda-se virar do avesso as roupas antes de laválas e colocar as peças pequenas no saquinho específico
para a lavagem das peças delicadas. Para obter melhores
resultados, recomenda-se o uso de detergente líquido
para peças delicadas.
Para a lavagem de peças de Seda e Cortinas, seleccionar
o ciclo
e activar a opção
; a máquina terminará o
ciclo com a roupa de molho e o indicador luminoso
irá piscar. Para descarregar a água e poder retirar a roupa
é necessário carregar no botão START/PAUSE ou no
botão
.
Sistema de balanceamento da carga
Antes de cada centrigfugação, para evitar vibrações
excessivas e para distribuir a carga em modo uniforme, o
tambor efectua algumas rotações a uma velocidade levemente superior àquela de lavagem. Se no fim de repetidas tentativas a carga ainda não estiver correctamente
balanceada, a máquina efectuará a centrifugação com
uma velocidade inferior àquela prevista. No caso de um
excessivo desbalanceamento, a máquina de lavar roupa
efectuará a distribuição ao invés da centrifugação. Para favorecer uma melhor distribuição da carga e o seu correcto
balanceamento, aconselha-se misturar peças grandes
com peças pequenas.
Anomalias e soluções
Pode acontecer que a máquina de lavar roupa não funcione. Antes de telefonar para a Assistência Técnica (veja “Assistência”), verifique se não se trata de um problema fácil de resolver com ajuda da seguinte lista.
Anomalias:
Possíveis causas / Solução:
A máquina de lavar roupa não liga.
• A ficha não está colocada na tomada eléctrica, ou não o suficiente para haver
contacto.
• Em casa não há corrente.
O ciclo de lavagem não inicia.
•
•
•
•
•
A porta de vidro não está bem fechada.
O botão ON/OFF não foi pressionado.
O botão START/PAUSE não foi pressionado.
A torneira da água não está aberta.
Foi programado um início posterior (veja as “Como efectuar um ciclo de lavagem”).
A máquina de lavar roupa não carrega a água (no visor aparecerá a
escrita “FALTA ÁGUA, ABRIR TORNEIRA”).
•
•
•
•
•
•
O tubo de alimentação de água não está ligado na torneira.
O tubo está dobrado.
A torneira da água não está aberta.
Está a faltar água em casa.
Não há suficiente pressão.
O botão START/PAUSE não foi pressionado.
A máquina de lavar roupa carrega e
descarrega água continuamente.
• O tubo de descarga não está instalado entre 65 e 100 cm de altura do chão (veja “Instalação”).
• A ponta do tubo de descarga está imersa na água (veja “Instalação”).
• Da descarga na parede não foi sangrado o ar.
Se depois destas verificações o problema não for resolvido, feche a torneira da água,
desligue a máquina de lavar roupa e chame a assistência técnica. Se a morada
encontrar-se nos últimos andares de um edifício, é possível que aconteçam fenómenos de sifão por causa dos quais a máquina de lavar roupa carrega e descarrega
água continuamente. Para eliminar este inconveniente, há a disposição no comércio
apropriadas válvulas contra o efeito sifão.
A máquina de lavar roupa não
descarrega ou nem realiza centrifugação.
• No programa não há descarga: com alguns programas será necessário iniciar
a descarga manualmente.
• Está activa a função ENGOMAR FÁCIL: para completar o programa mete na
tecla START/PAUSE (veja as “Programas e funções”).
• O tubo de descarga está dobrado (veja “Instalação”).
• A conduta de descarga está entupida.
A máquina de lavar roupa vibra
muito durante a centrifugação.
• O tambor, no momento da instalação, não foi liberado correctamente (veja
“Instalação”).
• A máquina não está nivelada (veja “Instalação”).
• A máquina está apertada entre móveis e parede (veja “Instalação”).
Da máquina de lavar roupa está a
perder água.
• O tubo de alimentação da água não está bem enroscado (veja “Instalação”).
• O gaveta dos detergentes está entupida (para limpá-la veja “Manutenção e
cuidados”).
• O tubo de descarga não está fixado correctamente (veja “Instalação”).
A máquina está bloqueada, o visor pisca e sinaliza um código de anomalia
(por ex.: F-01, F-..).
• Desligue a máquina e tire a ficha da tomada, aguarde aproximadamente 1
minuto e volte a ligá-la.
Se a anomalia persistir, contacte a Assistência Técnica.
Está a formar-se demasiada espuma. • O detergente não é específico para máquina de lavar roupa (deve haver a escrita
“para máquina de lavar”, “à mão e para máquina de lavar” ou similares).
• A dose foi excessiva.
55
PT
Assistência
PT
Antes de contactar a Assistência Técnica:
• Verifique se consegue resolver a anomalia sozinho (veja “Anomalias e soluções”);
• Reinicie o programa para verificar se o inconveniente foi resolvido;
• Em caso negativo, contacte a o Centro de Assistência técnica autorizada no número de telefone indicado no certificado de
garantia.
! Nunca recorra a técnicos não autorizados.
Comunique:
• o tipo de anomalia;
• o modelo da máquina (Mod.);
• o número de série (S/N).
Estas informações encontram-se na placa colocada na parte traseira da máquina de lavar roupa e na parte anterior abrindo
a porta de vidro.
56
Տեղակայման և շահագործման
ձեռնարկ
ԼՎԱՑՔԻ ՄԵՔԵՆԱ
Ցանկ
AM
Հայերեն,
AM
Տեղադրում, 58-59-60-61
Փաթեթավորման հեռացում և
հավասարակշռեցում
Միացումը ջրատարին և էլեկտրական ցանցին
Լվացքի առաջին փուլը
Տեխնիկական տվյալներ
Տեղակայման ձեռնարկ
Լվացքի մեքենայի նկարագիրը և ծրագրի
գործարկման կարգը, 62-63
Կառավարման վահանակ
Էկրան
Լվացման փուլերի իրականացման կարգը, 64
Ծրագրեր և գործառույթներ, 65
Ծրագրերի աղյուսակ
Լվացման լրացուցիչ գործառույթներ
BWMD 742
Լվացող նյութեր և սպիտակեղենի տիպերը, 66
Լվացող նյութերի բաշխիչ
Սպիտակեղենի նախապատրաստում
Հատուկ ծրագրեր
Սպիտակեղենի հավասարակշռեցման
համակարգ
Զգուշացում և Խորհրդատվություն, 67
Անվտանգության ընդհանուր դրույթներ
Օգտահանություն
Տեղափոխման և պահպանման պայմանները
Օգտահանություն Դռնակի հարկադրված բացում
Տեխնիկական սպասարկում և խնամք, 68
Ջրի և էլեկտրականության անջատում
Լվացքի մեքենայի խնամքը
Լվացող նյութերի բաշխիչի խնամքը
Դռնակի և թմբուկի խնամքը
Մղիչի խնամքը
Ջրամուտքի խողովակի ստուգում
Անսարքությունները և դրանց վերացման
մեթոդները, 69
Սերվիսային ծառայություն, 70
57
Տեղադրում
AM
! Պահպանել տվյալ ձեռնարկը: Այն պետք է հետագայում
վաճառքի, փոխանակման կամ տեղափոխման ժամանակ
ուղեկցի լվացքի մեքենային, որպեսզի նոր օգտագործողը
կարաղանա ծանոթանալ դրա սպասարկման և
գործարկման կանոններին:
! Ուշադիր կարդացեք հրահանգները` այն պարունակում
է լվացքի մեքենայի տեղադրման, շահագործման և
անվտանգության վերաբերյալ կարևոր տեղեկություններ:
Փաթեթավորման հեռացում և հավասարակշռեցում
Փաթեթի հեռացում
1. Հեռացրեք մեքենայի փաթեթավորումը:
2. Համոզվեք, որ տեղափոխման ընթացքում սարքը չի
վնասվել: Վնասվածքների հայտնաբերման դեպքում՝ մի
միացրեք մեքենան՝ կապնվեք մատակարարի հետ:
3. Հեռացռեք մեքենայի
ետնամասում գտնվող
թվով 4 պտուտակները,
որոնք պահպանում են
մեքենան տեղափոխման
ընթացքում և պահանգները
(տես նկ.)
4. Փակեք անցքերը կցված պլաստիկ խցաններով:
5. Պահպանեք բոլոր բաղադրիչները, դրանք անհրաժեշտ
կլինեն լվացքի մեքենայի հետագա տեղափոխման
ժամանակ:
! Թույլ մի տվեք երեխաներին խաղալ փաթեթավորման
նյութերով:
Հավասարակշռեցում
1. Տեղադրեք մեքենան հարթ և ամուր հատակին այնպես,
որ այն չդիպչի պատերին, կահույքին և այլ առարկաներին:
2. Հավասարակշռեցրեք
մեքենան
առջևի
կարգավորվող ոտիկները
պտտելու միջոցով (տես
նկ): Դրա համար սկզբում
թույլացրեք հակամանեկը,
հավասարակշռեցումը
ավարտելուց հետո, ձգեք
հակամանեկը:
Մեքենան տեղադրելուց
հետո, հարթացույցի
օգնությամբ ստուգեք մեքենայի իրանի վերին կափարիչի
հորիզոնականությունը, շեղումը չպետք է գերազանցի 2°:
Սարքավորման ճիշտ հավասարակշռեցումը թույլ
է տալիս խուսափել աղմուկից, վիբրացիաներից և
տեղաշարժերից մեքենայի աշխատանքի ընթացքում:
Եթե լվացքի մեքենան տեղակայված է խալով պատված
հատակին համոզվեք, որ նրա իրանը բարձր է
խալու ծածկույթից: Հակառակ դեպքում մեքենայի
58
օդափոխությունը կխանգարվի կամ կընդատվի:
Միացումը ջրատարին և էլեկտրական ցանցին
Ջրամուտքի խողովակի միացման կարգը
1 .
Մ ի ա ց ն ե լ
մատակարարման
գուլպաներ հրավիրում
է նրան, որ սառը ջրի
թակել հետ 3/4 գազի
խնդրում բերանը: (տես
նկ.): Միացնելուց առաջ
բացեք ծորակը և թույլ տվեք
աղտոտված ջուրը հոսի:
2. Միացրեք ջրամուտքի
խողովակը լվացքի
մեքենային, ձգելով այն
մեքենայի ետևի վերին
աջ մասում գտնվող
ջրընդունիչի վրա (տես նկ.)
3. Համոզվեք, որ խողովակը ոլորված և սեղմված չէ:
! Անհրաժեշտ է, որ ջրի ճնշումը լինի Տեխնիկական
բնութագրերի աղյուսակում բերված արժեքների
սահմաններում (տես էջ 59):
! Եթե ջրամուտքի խողովակի երկարությունը չբավարարի
դիմեք Արտոնագրրված սպաարկման կենտրոն:
! Երբեք մի օգտագործեք օգտագործված / հնամաշ
խողովակներ:
Ջրահեռացման խողովակի միացումը
Կախեք ջրահեռացման
խողովակը, առանց այն
ծալելու, ջրահեռացման
խողովակին կամ պատի
վրա կոյուղու հատուկ
65 - 100 cm
ելքում, որը պետք է
գտնվի գետնից 65-100 սմ.
բարձրության վրա,
կամ կախեք
ջրահեռացման խողովակի
ծայրը լվացարանի,
լոգարանի կողքից և
ուղղորդի միջոցով (մտնում
է մատակարարման
կոմպլեկտի մեջ),
ամրացրեք է ծորակին
(տես նկ): Խողովակի
ազատ ծայրը չպետք է
գտնվի ջրի մեջ
! Խորհուրդ չի տրվում ջրահեռացման խողովակի
երկարացուցչի կիրառումը: Անհրաժեշտության դեպքում
թույլատրվում է դրա ավելացումը նույն տրամագծի
խողովակով ոչ ավել, քան 150 սմ. երկարության:
Միացումը էլեկտրական ցանցին
Նախքան խրոցը միացնելը ցանցային վարդակին
անհրաժեշտ է ստուգել հետևյալը՝
• ցանցային վարդակը պետք է լինի հողանցված և
համապատասխանի չափորոշիչներին
• ցանցային վարդակը պետք է հաշվարկված լինի լվացքի
մեքենայի առավելագույն հզորության համար, որը բերված է
Տեխնիկական տվյալներ աղյուսակում (տես կողքի աղյուսակը):
• էլեկտրասնուցման լարումը պետք է համապատասխանի
Տեխնիկական տվյալներ աղյուսակում բերված տվյալներին
(տես կողքի աղյուսակը):
• ցանցային վարդակը պետք է համադրելի լինի մեքենայի
խրոցին: Հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է փոխարինել
վարդակը կամ խրոց:
! Արգելվում է լվածքի մեքենայի տեղադրումը փակ
տարածքից դուրս՝ անգամծածկի տակ, քանի որ
արտակարգ վտանգավոր է մե՝ենան անձրևի և ամպրոպի
ազդեցությանը ենթարկելը:
! Լվացքի մեքենան պետք է այնպես տեղադրվի, որպեսզի
ապահովվի վարդակի ազատ մատչեյիությունը:
! Մի օգտագործեք եռաբաշխիչ և երկարացման լարերով
վարդակներ:
! Սարքի ցանցային լարը չպետք է լինի ծալված կամ
սեղմված:
! Մալուխի փոխարինումը պետք է իրականացվի միայն
իրավասու սերվիսային կենտրոնների կողմից:
Ուշադրություն! Ֆիրման պատասխանատվություն
չի կրում վերը նկարագրված կանոնների խախտման
դեպքում:
Լվացքի առաջին փուլը Լվացման առաջին
փուլ`իրականացրեք այն տեղադրումից հետո, 1 ծրագրով:
Տեխնիկական տվյալներ
Մակնիշ
BWMD 742
Արտադրող երկիր
ԻՏԱԼԻԱ
Գաբարիտային չափեր
լայնք` 59.5 սմ
բարձրություն` 81,5 սմ
խորություն` 54,5 սմ
Տարողունակություն
1-իցմինչև 7 կգլվացմանփուլիհամար
Լարման անվանական
արժեքը կամ լարման
միջակայքը
220-240 V ~
Էլեկտրականհոսանքի
տեսակիպայմանական
նշանակումըկամ
փոփոխականհոսանքի
անվանական
հաճախականությունը
50 Hz
Առավելագույն
հզորություն
1850 W
Էլեկտրական հոսանքի
խոցելիությունից
պաշտպանության
դասը
պաշտպանության դասը I
Ջրատարի միացումը
առավելագույն ճնշումը 1ՄՊա(10 բար)
նվազագույն ճնշումը 0,05 ՄՊա(0.5 բար)
թմբուկիտարողություն 52լիտր
Քամելու արագությունը
մինչև 1400 պտույտրոպեյում
Կառավարմանծրագրերը
EN 60456 հրահանգի
համապատասխան
Լվացում`ծրագիր` ; (կոճակի 1
հպում) ջերմաստիճան` 60°C ;բեռնում` 7
կգ սպիտակեղեն
Տվյալ ապրանքատեսակը
համապատասխանում է
ԵվրոպականՀանրությանհետևյալհրահ
անգներին`
- 2004/108/CE (էլեկտրամագնիսականհա
մատեղելիություն);
- 2006/95/CE (Ցածրլարում);
- 2012/19/EU (WEEE)
Տվյալ տխնիկայի
արտադրման
ամսաթիվը կարելի է
ստանալ սերիական
համարից, որը
գտնվում է շտրիխծածկագրի տակ
(S/N XXXXXXXXX),
հետևյալ կերպ
- S/N ծածկագրի 1-ին թիվը
համապատասխանում է
տարեթվիվերջիննիշին;
- S/N ծածկագրի 2-րդ և 3-րդ թվերը`
ամսվա հերթական
համարին;
- S/N ծածկագրի4-րդև5-րդթվերը` օրվան
Պինդ մասնիկների և խոնավության թափանցումից պաշտպանության
աստիճանը, որը ապահովվում է պաշտպանական ծածկույթով,
բացառությամբ խոնավությունից պաշտպանությունչունեցողցածրլարման
սարքավորումների` IPX4
Էներգախնայողության դաս
A
59
AM
AM
Տեղակայման ձեռնարկ
Փայտյա վահանակի տեղակայումը դռնակի վրա և մեքենաի
ներկառուցումը խոհանոցային կահույքի սեկցիայի մեջ:
Այնդեպքում երբ լվացքի մեքենան պետք է տեղափոխվի
վերջնական տեղադրման համար, այն բանից հետո, երբ
փայտյա վահանակը արդեն կախված է, մենք առաջարկում
ենք թողնել մեքենան իր գործարանային փաթեթավորմամբ:
Փաթեթի կառուցվածքը թույլ է տալիս կախել փայտյա
վահանակը մեքենայի վրա, առանց վերջինիս լիովին
փաթեթից հանելը (Տես գործիչներին ստորեւ):: Փայտյա
վահանակը, որը փակում է մեքենայի ճակատային մասը և
պետք է ունենա հաստություն ոչ պակաս քան 13մմ., կարող
է կախվել ինչպես աջից, այնպես էլ ձախից: Մեքենայի
պրակտիկ շահագործման նպատակով խորհուրդ է տրվում
վահանակը կախել ձախից, որպեսզի բացվի մեքենայի
դռնակի հետ նույն ուղղությամբ:
Դռան վահանակի տեղակայման
պարագաները
2
1
Ծղխնու շրջանակ (2 հատ)
Ծղխնի (2 հատ)
3
Մագնիս
(1 հատ)
4
Մագնիսի թերթաթիթեղ
(1 հատ)
Մագնիսային փական
5
A
4/B
B
Ռետինե սահմանափակիչ (1
հատ)
C
D
Փականի միջադիր (1
հատ)
- ակոսավոր պտուտակներ՝ տեսակ A երկ. - 13մմ.՝
6 հատ
- մետրիկ պտուտակներ գաղտնի գլխիկով՝ տեսակ
B երկ. - 25մմ. (կահույքի իրանին մագնիսային
թերթաթիթեղը ամրացնելու համար)՝ 2 հատ
- մետրիկ պտուտակներ՝ տեսակ C երկ. - 15մմ.
(կահույքի իրանին ծղխնու շրջանակները
ամրացնելու համար)՝ 4 հատ
- մետրիկ պտուտակներ՝ տեսակ D երկ.- 4մմ. (ծղնին
շրջանակին ամրացնելու համար)՝ 4 հատ
Տարրերի ամրացումը մեքենայի ճակատային
մասին
Tur seite
E
- Ծղխնու շրջանակները ամրացրեք C տեսակի պտուտակներով
այնպես, որ 8-1 նկարում պատկերված անցքը ուղղված լինի
դեպի մեքենայի ճակատային մասի ներսի կողմը:
- Մագնիսային փականի հակադարձ մասը, տեղադրեք
հակառակ կողմը վերևում՝ օգտագործելով B տեսակի
պտուտակները:
- 8-4B նկարում պատկերված միջադիրը տեղադրեք մեքենայի
ճակատային մասի և մագնիսային փականի հակադարձ մասի
միջև:
60
մասը պետք է տեղադրվի ճակատային կողմով վահանակի
ուղղությամբ) և ամրացրեք դրանք 4 A տեսակի պտուտակներով:
- Տեղադրեք մագնիսային փականը (նկ. 8-3) ծղխնիների
հակադարձ կողմի վերևի անցքի մեջ և ամրացրեք դրանք 2 B
տեսակի պտուտակներով:
- Տեղադրեք ռետինե սահմանափակիչը ներքևի անցքի մեջ:
Այժմ վահանակը (դուռը) պատրաստ է մեքենայի վրա
տեղադրելու համար:
Փայտյա վահանակի (դռան) տեղադրումը
մեքենայի վրա
Տեղադրեք ծղխնու ծայրը (նկ. 8-2 նշված է սլաքով) ծղխնու
անցքի մեջ և տեղաշարժեք վահանակի վրա մեքենայի
ճակատային կողմի ուղղությամբ: Ամրացրեք երկու
ծղխնիները D տեսակի պտուտակներով:
Շրիշակի ուղղորդների ամրացումը (ներքևի
դեկորատիվ վահանակ)
Եթե մեքենան տեղակայված է կահույքի վերջին սեկցիայում
շրիշակի (ներքևի դեկորատիվային վահանակի) համար
իրականացվում է մեկ կամ երկու ուղղորդների տեղակայում՝
ինչպես ցուցադրված է նկար 9-ում: Կարգավորեք դրանք ըստ
շրիշակի խորության և, անհրաժեշտության դեպքում
ամրացրեք շրիշակը ուղղորդներին (նկ. 10):
9
10
Ողղորդի տեղակայումը (նկ. 9)՝
- Ամրացրեք P անկյունակը R պտուտակով, տեղակայեք Q ուղղորդը
հատուկ անցքի մեջ, տեղակայեք այն ցանկալի դիրքով, և ամրացրեք
P անկյունակի և R պտուտակի միջոցով:
Լվացքի մեքենայի ներկառուցումը խոհանոցային
կահույքի մեջ:
- Տեղադրեք մեքենան խոռոչի մեջ, հավասարեցնելով այն
կահույքի հետ (նկ. 11):
- Կարգավորեք մեքենայի ոտիկերը, որպեսզի բարձրացնեք
անհրաժեշտ բարձրության:
- Կարգավորեք փայտյա վահանակի դիրքը հորիզոնական և
ուղահայաց ուղղություններով, օգտագործելով C և D
պտուտակները, ինչպես ցուցադրված է նկ. 12:
595
AM
C
600 min
D
820 ÷ 900
540
C
57
Տարրերի ամրացումը փայտյա վահանակի վրա
(դռան)
- Տեղադրեք ծղխնիները անցքերի մեջ (ծղխնու շարժական
Կարևոր է՝ շրիշակը պետք է փակի մեքենայի ներքևի
ճակատային մասը մինչև հատակ:
min0
- Որպեսզի նշագրեք անցքերի դիրքերը վահանակի ձախ
մասում, հավասարեցրեք ձևանմուշը դրա վերին ձախ եզրով,
համեմատվելով ձևանմուշի վերահսկիչ գծերով:
- Որպեսզի նշագրեք անցքերի դիրքերը վահանակի աջ
մասում, հավասարեցրեք ձևանմուշը դրա վերին աջ եզրով:
- Գայլիկոնեք անցքերը երկու ծղխնիների, ռետինե
սահմանափակիչի և մագնիտային թականի համար,
օգտագործելով համապատասխան տրամագծի գայլիկոն:
815
Ձևանմուշի օգտագործումը
12
11
Լվացքի մեքենայի բարձրության կարգավորման
Պոլիստիրոլից կափարիչի տակ (նկ 13) գտնվում են՝
2 լայնակի մակադրակ (G);
1 շերտաձողիկ (M):
Մեքենայի թմբուկի մեջ՝
4 լրացուցիչ ոտիկներ (H);
4 պտուտակ (I);
4 պտուտակ (R);
4 մանեկ (L);
2 շրիշակի ուղղորդ (ներքևի
ճակատային վահանակի)(Q)
13
Լվացքի մեքենայի բարձրության կարգավորումը
4 ոտիկները պտտելով լվացքի մեքենայի բարձրությունը
կարող է
կարգավորվել սկսած 815մմ մինչև 835 մմ:
Եթե անհրաժեշտ է տեղադրել մեքենան ավելի
բարձր (մինչև 870 մմ), անհրաժեշտէ օգտագործել 2
մակադրակները (G), 4 լրացուցիչ ոտիկները (H), 4
պտուտակները (I), 4 պտուտակրը (R), 4 մանեկները
(L) (տես նկ. 14) Կատարեք հետևյալը՝ պտտելով հանեք
առկա 4 ոտիկները, տեղադրեք G լայնակաի մակադրակը
սարքավորման առջևի մասում և ամրացրեք այն I
պտուտակներով (ձգելով դրանք այն անցքերի մեջ, որտեղ
ամրացված էին ոտիկները): Այնուհետև ամրացրեք
լրացուցիչ ոտիկները H: Կրկնեք նշված քայլերը
սարքավորման հետևի մասի
համար:
Կարգավորելով ցանկալի բարձրությունը, L մանեկները
ֆիքսեք G լայնակաի մակադրակի վրա: Մեքենան 870-900
մմ բարձրությամբ տեղադրելու համար անհրաժեշտ է
տեղադրել M շերտաձողիկը, կարգավորելով H ոտիկները
անհրաժեշտ բարձրությամբ: M շերտաձողիկը տեղադրելու
համար թուլացրեք մեքենայի մեքենայի վերևի կափարիչի
առջևի մասի 3 պտուտակները N:
Տեղադրեք M շերտաձողիկը՝ ինչպես ցուցադրված է նկ. 15ում, և ձգեք N պտուտակները:
M
G
L
H
I
14
15
61
Լվացքի մեքենայի նկարագիրը և
ծրագրի գործարկման կարգը
AM
Կառավարման վահանակ
ՄԻԱՑՈՒՄ/
ԱՆՋԱՏՈՒՄ
կոճակ
ԿՈՃԱԿՆԵՐԻ
ԲԼՈԿԱՎՈՐՈՒՄ
կոճակներ
ՔԱՄՈՒՄ
կոճակ
Էկրան
MEMO
կոճակ
Լվացող նյութերի բաշխիչ
Ծրագրերի
ընտրության
կոճակներ
Լվացող նյութերի բաշխիչ` լվացքի փոշու և
փափկեցուցիչների բեռնման համար (տես «Լվացող
նյութեր և սպիտակեղենի տեսակներ»):
ՄԻԱՑՈՒՄ/ ԱՆՋԱՏՈՒՄ կոճակ
: արագ սեղմեք
կոճակին մեքենան միացնելու կամ անջատելու համար:
Կանաչ գույնով հազվադեպ թարթող ՄԵԿՆԱՐԿ /
ԴԱԴԱՐ ցուցիչը նշանակում է, որ մեքենան միացված է:
Լվացման ընթացքում լվացքի մեքենան անջատելու համար
անհրաժեշտ է մոտ 2 վայրկյան սեղմած պահել
կոճակը: Թույլ կամ պատահական դիպչելը կոճակին չի
հանգեցնի վերջինիս անջատման: Լվացման ընթացքում
մեքենայի անջատելու դեպքում ընթացող փուլը
չեղյալացվում է:
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ընտրության կարգավորիչ՝ ծառայում
է ծրագրերի ընտրության համար (տես «Ծրագրերի
աղյուսակ»):
MEMO կոճակ` սեղմած պահեք կոճակը փուլի
պահպանման և Ձեր կողմից անհատականացված
ծրագրերի պահպանաման համար:
Հավելյալ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ ցուցիչներով կոճակներ՝
ծառայում են առկա լրացուցիչ գործառույթների
ընտրության համար:
Ընտրված լրացուցիչ գործառույթի ցուցիչը մնում է միացած:
ՔԱՄՈՒՄ կոճակ : Քամելու արագության նվազեցման
և/կամ բացառման համար սեղմեք կոճակը`արժեքը
արտացոլվում է էկրանին:
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ կոճակ
: `սեղմեք կոճակը
ջերմաստիճանը նվազեցնելու համար` արժեքը
արտացոլվում է էկրանին:
62
ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ
ՄԵԿՆԱՐԿ
կոճակ
ՀԱՎԵԼՅԱԼ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
կոճակներ
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ
կոճակ
ՄԵԿՆԱՐԿ/
ԴԱԴԱՐ
կոճակ ցուցիչով
ԿՈՃԱԿՆԵՐԻ ԲԼՈԿԱՎՈՐՄԱՆ ցուցիչ
:
Կառավարման վահանակի բլոկավորումը միացնելու
համար անհրաժեշտ է կոճակը սեղմած պահել մոտ
2 վայրկյան: Միացված գրառումը
էկրանի վրա
նշանակում է, որ կառավարման վահանակը բլոկավորված
է: Այսպիսով հնարավոր չէ հանկարծակի փոփոխել
ծրագիրը, հատկապես եթե տանը երեխաներ կան:
Կառավարման վահանակի բլոկավորումը անջատելու
համար կոճակը կրկին սեղմած պահեք մոտ 2 վայրկյան:
ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ՄԵԿՆԱՐԿ կոճակ
: սեղմեք
ընրված ծրագրի մեկնարկի հետաձգման ժամանակը
ծրագրավորելու համար:
Հետաձգման ժամանակը արտացոլվում է էկրանին:
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ ցուցիչով կոճակ` երբ ցուցիչը թարթում
է կանաչ լույսով, սեղմեք կոճակը լվացման փուլի մեկնարկի
համար: Ընթացիկ փուլի ժամանակավոր կասեցման համար
կրկին սեղմեք այդ կոճակը: Համապատասխան ցուցիչը
կթարթի նարնջագույն լույսով: Եթե
ցուցիչը հանգչեց,
կարելի է բացել դռնակը: Փուլի կասեցման պահից
վերսկսման համար կրկին սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ:
Սպասողական ռեժիմ
Տվյալ լվացքի մեքենան համապատասխանում է
էլեկտրաէներգիայի տնտեսման նոր նորմատիվների
պահանջներին, կոմպլեկտավորված է ավտոմատ
անջատման համակարգով (էներգիայի պահպանման
ռեժիմ), որը միանում է մեքենայի պարապուրդի 30 րոպեն
լրանալիս: Մեկ անգամ սեղմեք ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ
կոճակը և սպասեք մինչև մեքենան կրկին միանա:
Էկրան
Z
B
AM
A
X
D
C
E
Y
F
Էկրանը ծառայում է մեքենայի ծրագրավորման համար և բազմաթիվ տեղեկություններ է տարամադրում օգտագործողին
Վերևի երկու A և B տողերում արտացոլվում են ընտրված ծրագիրը, առկա լվացման ընթացիկ փուլը և ծրագրի կատարման
բոլոր տեղեկությունները:
C տողում արտացոլվում է փուլերի ավարտին մնացած ժամանակը և, ՄԵԿՆԱՐԿԻ ՀԵՏԱՁԳՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑԻՉԻ
ակտիվացման դեպքում ցուցադրվում է մինչև նշված ծրագրի մեկնարկին մնացած ժամանակը:
D տողում արտացոլվում է քամելու արագության առավելագույն արժեքը, որը մեքենան կարող է կատարել ընտրված
ծրագրից կախված, եթե ընտրված ծրագիրը չի նախատեսում քամում՝ այս տողը չի միանում:
E տողում արտացոլվում է ջերմաստիճանի առավելագույն արժեքը, որը կարելի է ընտրել ընտրված ծրագրից կախված, եթե
ընտրված ծրագիրը չի նախատեսում ջերմաստիճանի փոփոխում՝ այս տողը չի միանում:
F ցուցիչները վերաբերվում են գործառույթներին և միանում են, երբ ընտրված գործառույթը հանդիսանում է համատեղելի
տրված ծրագրին:
Բլոկավորված դռնակ պայմանանշան
Պայմանանաշանի միացումը նշանակում է, որ դռնակը բլոկավորված է դրա հանկարծակի բացումից խուսափելու համար:
Վնասվածքներից խուսափելու համար դռնակը բացելուց առաջ, անհրաժեշտ է սպասել մինչև պայմանանշանը կմարի:
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ՝ եթե միացված է ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ՄԵԿՆԱՐԿ գործառույթը, դռնակը հնարավոր չէ բացել: Դրա համար պետք է
փոփոխել մեքենան ժամանակավոր դադարի ռեժիմ ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակի օգնությամբ:
! Մեքենայի առաջին միացման ժամանակ պահանջվելու է ընտրել լեզուն, և էկրանը ավտոմատ կցուցադրի լեզվի ընտրության
կարգաբերման էջը:
Անհրաժեշտ լեզվի ընտրության համար սեղմեք X և Y կոճակները, ընտրությունը հավաստելու համար սեղմեք Z կոճակը:
Եթե անհրաժեշտ է փոփոխել լեզուն, անջատեք մեքենան, միաժամանակ սեղմեք X, Y, Z կոճակները, սպասեք մինչև ձայնային
ազդանշանը և կբացվի լեզվի ընտրության կարգաբերման էջը:
63
Լվացման փուլերի իրականացման
կարգը
AM
1. ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ. Սեղմեք , կոճակը:
Էկրանին կարտացոլվի “ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ”
գրառումը: ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ ցուցիչը հազվադեպ
կթարթի կանաչ լույսով
2. ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆԻ ԲԵՌՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ. Բացեք
մեքենայի դռնակը,: Բեռնեք սպիտակեղենը թմբուկի
մեջ չգերազանցելով հաջորդ էջում բերված ծրագրերի
աղյուսակում նշված թույլատրելի առավելագույն
քաշը.
3. ԼՎԱՑՈՂ ՆՅՈՒԹԻ ՉԱՓԱԲԱՇԽՈՒՄԸ. Հանեք
չափաբաշխիչը և տեղադրեք լվացող նյութը հատուկ
խցիկի մեջ, ինչպես նկարագրված է «Լվացքի
մեքենայի նկարագիրը» բաժնում:
4. ՓԱԿԵՔ ԴՌՆԱԿԸ
5. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ: Սեղմեք ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ կոճակներից մեկը անհրաժեշտ
ծրագիրի ընտրության համար:Ծրագրի անվանումը
կարտացոլվի էկրանին;Խրագրի հետ ցույց է տրվում
ջերմաստիճանի և քամելու արագության արժեքները,
որոնք հնարավոր է փոփոխել: Էկրանին ցույց է
տրվում տվյալ փուլի տևողությունը:
6. ԼՎԱՑՄԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՓՈՒԼԵՐ. Սեղմեք
համապատասխան կոճակները:
Ջերմաստիճանի և քամելու արագության
փոփոխության կարգը:
Մեքենան ավտոմատ կերպով բեռնում է ընտրված
ծրագրի համար նախատեսված առավելագույն
ջերմաստիճանի և քամելու արագության արժեքները,
որոնք հնարավոր է փոփոխել
կոճակի
օգնությամբ կարելի է աստիճանաբար նվազեցնել
ջերմաստիճանը ընդհուպ մինչև լվացումը սառը
ջրում` «OFF»:
կոճակի օգնությամբ
կարելի է աստիճանաբար նվազեցնել քամելու
արագությունը ընդհուպ մինչև դրա բացառումը
`«OFF»: Այդ կոճակների կրկին սեղմմամբ
կվերադարձվեն առավելագույն թույլատրելի
արժեքները:
Բացառություն՝
(60°C) ծրագրի ընտրության
դեպքում (կոճակի 1 հպում) ջերմաստիճանը կարելի
է ավելացնել մինչև 90° C:
Հետաձգված մեկնարկի ծրագրավորումը:
Ընտրված ծրագրի հետաձգված մեկնարկի
ծրագրավորելու համար սեղմեք համապատասխան
կոճակը, մինչև հետաձգման անհրաժեշտ
արժեքի ստանալը: Երբ միացված է հետաձգման
փուլը, էկրանին միանում է . պայմանանշանը:
Փուլի հետաձգումը չեղյալացնելու համար սեղմած
պահեք կոճակը մինչև էկրանին “OFF” գրառման
հաըտնվելը:
64
Փուլի պարամետրերի փոփոխություն
• Սեղմեք կոճակը լրացուցիչ գործառույթի միացման
համար, էկրանին կմիանա համապատասխան
լուսացուցիչը:
• Կրկին սեղմեք կոճակը գործառույթը անջատելու
համար, ցուցիչը կմարի:
! Եթե ընտրված լրացուցիչ գործառույթը
անհամատեղելի է ընտրված ծրագրի հետ, ապա
կմիանա համապատասխան ցուցիչը և գործառույթը չի
միանա:
! Եթե ընտրված գործառույթը անհամատեղելի է ավելի
վաղ ընտրված լրացուցիչ գործառույթի հետ, ապա
առաջինը բեռնված գործառույթի ցուցիչը կթարթի,
բայց կմիանա վերջին բեռնված հավելյալ գործառույթը,
միացված գործառույթի ցուցիչը կմիանա:
! Հավելյալ գործառույթները կարող են փոփոխել
մեքենայի ցանկալի բեռնումը և կամ փուլի
տևողությունը;.
7. 7.ԾՐԱԳՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԸ. Սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/
ԴԱԴԱՐ կոճակը:
համապատասխան ցուցիչը կմիանա կանաչ լույսով
և մեքենայի դռնակը կառգելափակվի (կմիանա
ԴՌՆԱԿԸ ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՎԱԾ Է
ցուցիչը):
Լվացման ընթացքում էկրանին արտացոլվում է
ընթացող թուլի անվանումը: Ընթացիկ ծրագրի
փոփոխության համար փոխարկեք մեքենան դադարի
ռեժիմ` սեղմելով ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակը
(ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ ցուցիչը հազվադեպ թարթում է
նարնջագույն լույսով): Այնուհետև ընտրեք
անհրաժեշտ փուլը և կրկին սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/
ԴԱԴԱՐ կոճակը:Եթե անհրաժեշտ է փուլի
մեկնարկից հետո բացել դռնակը, սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/
ԴԱԴԱՐ կոճակը: Երբ « ԴՌՆԱԿԸ ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՎԱԾ
Է
, ցուցիչը մարեց, կարելի է բացել դռնակը:
Կրկին սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակը ծրագիրը
դադարի պահից վերագործարկելու համար:
8. ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏԸ. Ազդարարվում է «ՓՈՒԼԻ
ԱՎԱՐՏ» գրառման միացումով. Դռնակը կարելի է
բացել երբ« ԴՌՆԱԿԸ ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՎԱԾ Է »
, ցուցիչը կմարի : Բացեք դռնակը, դուրս բերեք
սպիտակեղենը և անջատեք մեքենան:
! Արդեն գործարկված փուլի չեղյալացնելու համար
. կոճակը սեղմած պահեք մի քանի վայրկյան: Փուլը
կընդհատվի և մեքենան կանջատվի:
Ծրագրեր և գործառույթներ
ԲԱՄԲԱԿ ՍՏԱՆԴԱՐՏ 60 (1)(կոճակի 1 հպում)` խիստ
աղտոտված սպիտակ և կայուն գունավոր սպիտակեղեն
ԲԱՄԲԱԿ ՍՏԱՆԴԱՐՏ . 40° (կոճակի 2 հպում)` խիստ
աղտոտված սպիտակ և գունավոր նուրբ սպիտակեղեն
ԲԱՄԲԱԿ ՍՏԱՆԴԱՐՏ . 20° (կոճակի 3 հպում) ՝ միջին
աղտոտված սպիտակ և գունավոր նուրբ սպիտակեղեն
ՍԻՆԹԵՏԻԿ ԻՆՏԵՆՍԻՎ (կոճակի 1 հպում) ՝ խիստ
աղտոտված կայուն գունավոր սպիտակեղեն
ՍԻՆԹԵՏԻԿ ՆՈՒՐԲ ՝ (կոճակի 2 հպում) ՝ թեթև աղտոտված
կայուն գունավոր սպիտակեղեն
БԱՐԱԳ ԼՎԱՑՈՒՄ 60' ’(կոճակի 1 հպում) թեթև աղտոտված
սպիտակեղենի արագ թարմացում (բացառությամբ բրդյա,
մետակսե և ձեռքի լվացում պահանջող իրերի).
ԱՐԱԳ ԼՎԱՑՈՒՄ 30’’(կոճակի 2 հպում) թեթև աղտոտված
սպիտակեղենի արագ թարմացում (բացառությամբ բրդյա,
մետակսե և ձեռքի լվացում պահանջող իրերի)
1400




4
1400
(2)



7
40°
1400
-



7
20°
1400
-



7
60°
1000




3
40°
1000




3
60°
1400
-


-
3,5
30°
800
-


-
3
Սպի
տակեց
ուցիչ
40°
60°
(Max. 90°)
Առավ.
բեռնում
(կգ)
M ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ` (My Cycle) թույլ է տալիս մեքենայի հիշողության մեջ բեռնել լվացման ցանկացած ծրագիր.
ՀԱԿԱԱԼԵՐԳԻԱ
60°
1400
-


-
4
ԲՈՒՐԴ ՊԼԱՏԻՆՈՒՄ ԽՆԱՄՔ` բուրդ, քաշմիր և այլն
40°
800
-


-
1,5
ՆՈՒՐԲ ԼՎԱՑՈՒՄ
30°
0
-


-
1
ՈՒԺԳԻՆ ՔԱՄՈՒՄ (կոճակի 1 հպում)
-
1400
-
-
-
-
7
ՈՂՈՂՈՒՄ (կոճակի 2 հպում)
-
1400
-
-


7
ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (կոճակի 3 հպում)
-
0
-
-
-
-
7
Փուլ
ի
տևող
ու
թյուն
Լվացման ծրագրի տևողությունը կարելի է ստուգել էկրանի վրա
արտացոլվող
գրառումներով
ԼԱՔԱՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
Առավ.
արագու
թյուն
(պտ/
րոպե)
Առավել.
ջերմ.(
0C)
Լվա
ցում
Ողո
ղիչ
Ծրագրի նկարագիր
AM
Լվացող նյութեր
Նախն.
լվացում
Ծրագիր
Ծրագրերի աղյուսակ
Էկրանին ցուցադրված կամ ձեռնարկներում նշված փուլի տևողությունը հանդիսանում է ստանդար տպայմաններում հաշվարկված մեծություն: Փաստացի տևողությունը կարող է տատանվել բազմաթիվ
գործոններից կախված` մուտք գործող ջրի ջերմաստիճանն և ճնշումը, սենյակի ջերմաստիճանը, լվացող նյութի քանակը, բեռնված սպիտակեղենի քանակը և տեսակը, սպիտակեղենի հավասարակշռեցումը,
ընտրված լրացուցիչ գործառույթները:
1.Կառավարման ծրագրեր՝ EN 60456 Հրահանգին համապատասխան գործարկեք ծրագիրը (կոճակի 1 հպում) բամբակյա իրերի համար 60°C ջերմաստիճանով
2. 60°C ջերմաստիճանում հնարավոր չէ բեռնել «Նախնական լվացում» գործառույթը:
Լվացման լրացուցիչ գործառույթներ
! Եթե ընտրված լրացուցիչ գործառույթը անհամատեղելի է ընտրված
ծրագրի հետ, ապա ցուցիչը կթարթի և գործառույթը չի միանա:
! Եթե ընտրված գործառույթը անհամատեղելի է ավելի վաղ
ընտրված լրացուցիչ գործառույթի հետ, ապա կթարթի առաջին
ընտրված գործառույթի ցուցիչը և կմիանա միայն երկրորդ ընտրված
լրացուցիչ գործառույթը, միացված գործառույթի ցուցիչը կմիանա
առանց թարթելու:.
Սուպերլվացում՝
Շնորհիվ փուլի սկզբում մեծ
ծավալով ջրի օգտագործման
և եռկար տևողության այս
4
գործառույթը ապահովում
է օպտիմալ լվացում: Այս
գործառույթը ծառայում
1
է առավել բարդ լաքաների
2
հեռացման համար: Կարող
3
է օգտագործվել ինչպես
սպիտակեցնող նյութով
այնպես էլ առանց դրա: Եթե
պահանջվում է իրականացնել
նաև սպիտակեցում, կցված
հավելյալ չափաբաշխիչը 4 տեղադրեք 1 խցիկի մեջ:
Սպիտակեցնող նյութը լցնելիս չգերազանցեք կենտրոնում
գտնվող ձողիվրա նշված առավելագույն մակարդակը «max»
(տես նկարը): Միայն սպիտակեցում առանց լրիվ լվացման
փուլի իրականացնելու համար լցրեք սպիտակեցնող նյութը
հավելյալ չափաբաշխիչ 4, ընտրեք «Ողողում» ծրագիրը և
միացրեք «Սուպերլվացում» հավելյալ գործառույթը
MAX
Հավելյալ ողողում՝
Այս գործառույթի ընտրությունը բարձրացնում է ողողման
էֆեկտիվությունը,ապահովելով լվացող նյութի մնացորդների
մաքսիմալ հեռացում: Այս գործառույթը հատկապես հարմար
է լվացող նյութերի հանդեպ զգայուն մաշկ ունեցող մարդկանց
համար:
Թեթև արդուկում՝
Այս գործառույթի ընտրության ժամանակ լվացումը և
քամումը այնպես են փոխվում, որպեսզի կրճատվի ծալքերի
առաջացումը: Փուլի ավարտին մեքենան կատարում
է թմբուկի դանդաղ պտույտներ, «Թեթև արդուկում» և
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ ցուցիչները թարթում են: Փուլը
ավարտելու համար սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ
կոճակը կամ «Թեթև արդուկում» կոճակը:
Նախնական լվացում
Տվյալ գործռույթի ընտրման դեպքում կատարվում է
նախնական լվացում, որը նպաստում է առավել
դժվարանցանելի լաքաների վերացմանը:
Քանուցում` բեռնեք լվացքի փոշին հատուկ խցիկի մեջ:
Էկո Լվացում
Էկո Լվացում գործառույթը թույլ է տալիս տնտեսել
էլեկտրաէներգիան լվացման համար ջրի տաքացման
անհրաժեշտության բացակայության հաշվին՝ անգնահատելի
առավելության ինչպես շրջակա միջավայրի, այնպես
էլ էլէկտրաէներգիայի հաշիվների համար: Առավել
ազդեցությունը և ջրի օպտիմալ օգտագործումը
երաշխավորում են գերազանց արդյունքը ստանդարտ
փուլի միևնույն տևողության ընթացքում: Առավել էֆեկտիվ
լվացման համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել հեղուկ
լվացող նյութ:
65
Լվացող նյութեր և
սպիտակեղենի տիպերը
AM
Լվացող նյութերի բաշխիչ
Լվացման լավ արդյունքը կախված է նաև լվացող
նյութերի չափաքանակից` լվացող նյութի չափազանց
քանակը չի երաշխավորում ավելի արդյունավետ
լվացք, այլ հակառակը հանգեցնում է մեքենայի ներսում
նստվածքների առաջացմանը և շրջակա միջավայրի
աղտոտմանը:
! Մի օգտագորեք ձեռքով լվացման
համար նախատեսված լվացողնյութեր,
քանիորդրանքչափազանցշատփրփուրեն
առաջացնում:
Դուրս բեռեք բաշխիչը
և լցրեք դրա մեջ լվացող
4
նյութը կամ հավելումը
հետևյալ կերպ:
MAX
1
3
2
Խցիկ 1: նախնական լվացքի նյութեր (փոշի)
Լվացքի փոշին լցնելուց առաջ համոզվեք, որ
սպիտակեցնող
նյութի խցիկը 4 տեղադրված չէ վերջինիս մեջ:
Խցիկ 2 : լվացող նյութեր (փոշի կամ հեղուկ)
Լվացող նյութերը պետք է բեռնել լվացքի մեքենա
անմիջապես մեքենայի մեկնարկից առաջ:
Խցիկ 3: Հավելումներ (ողողիչ և այլ)
Մի լիցքավորեք ողողիչը խցիկի վանդակից բարձր
Հավելյալ արկղիկ 4: սպիտակեցուցիչ
Սպիտակեղենի նախապատրաստում
• Տարանջատեք սպիտակեղենը ըստ հետևյալ
հատկանիշերի՝
- գործվածքի տեսակը / նշվում է պիտակի վրա
- գույնը՝ տարանջատեք գունավոր իրերը
սպիտակներից:
• Ստուգեք կոճակները և հանեք գրպաններից բոլոր
իրերը:
• Մի գերազանցեք թմբուկի առավելագույն
բեռնվածությունը, որը նշված է չոր սպիտակեղենի
համար:
Որքա՞ն է սպիտակեղենի քաշը
1 սավան 400-500գր
1 բարձի երես 150-200գր
1 սփռոց 400-500գր
1 խալաթ 900-1200գր
1 սրբիչ 150-250գր
Հատուկ ծրագրեր
Լաքաների հեռացում՝
Լաքաների հեռացում՝
ծրագիրը խիստ աղտոտված սպիտակեղենի լվացման
համար է: Ծրագիրը ապահովում է ստանդարտից բարձր
լվացման մակարդակ (մակարդակ A): Մի օգտվեք այս
ծրագրից տարբեր գույների սպիտակեղեն լվանալիս:
66
Խորհուրդ է տրվում օգտագործել փոշի լվացող նյութ:
Դժվար անցանելի լաքաների համար խորհուրդ է
տրվում մշակել դրանք հատուկ հավելումներով:
ԲԱՄԲԱԿ ՍՏԱՆԴԱՐՏ . 20°: X / բ լվացքատան ռեժիմ
իդեալական է լվացք գ / b սպիտակեղեն միջինը
աղտոտման. Գերազանց արդյունքներ են նաեւ ձեռք
բերել լվացքի սառը ջրով, համեմատելի է լվացքի 40 °,
ապահովված մեխանիկական գործողության տարբեր
արագությամբ բազմիցս հաճախակի գագաթները.
ՀԱԿԱԱԼԵՐԳԻԱ: Օգտագործեք ծրագիրը հանել
խոշոր allergens, ինչպիսիք են pollen, scabies լումա, շան
կամ կատվի մազերով.
ԲՈՒՐԴ՝ Woolmark Apparel Care-Green. Տվյալ մեքենայի
լվացման «Բուրդ» փուլը ստացել է «միայն ձեռքով
լվացման» համար դասակարգված իրերի լվացման
Woolmark կազմակերպության հաստատումը առ այն,
որ լվացումը իրականացվում է պիտակի վրա նշված
հրահանգներին և կենցաղային սարքի արտադրողի
կողմից ներկայացված հրահանգներին համապատասխան:
(M1126)
ՆՈՒՐԲ ԼՎԱՑՈՒՄ՝ օգտագործեք
дծրագիրը գեր
նուրբ, փայլիկներով և քարերով սպիտակեղենի
լվացման համար: Խորհուրդ է տրվում լվացումից առաջ
իրերը շրջել հակառակ կողմ և մանր սպիտսկեղենը
տեղադրել նուրբ սպիտակեղենի համար նախատեսված
հատուկ պարկի մեջ:
Վարագույրների կամ մետաքսե իրերի լվացման համար
ընտրեք
փուլը, և հավելյալ
; գործառույթը;
մեքենան ավարտում է փուլը առանց ջրահեռացման:
Ջրահեռացման և սպիտակեղենի դուրս բերման համար
անհրաժեշտ է սեղմել ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կամ
կոճակը: Արդյունքների օպտիմալացման համար
խորհուրդ է տրվում օգտագործել նուրբ իրերի լվացման
համար նախատեսված հեղուկ լվացող նյութեր:
.
Սպիտակեղենի հավասարակշռեցման համակարգ
Յուրաքանչյուր քամումից առաջ, ավելորդ
տատանումներից խուսափելու համար և թմբուկում
սպիտակեղենի հավասարաչափ բաշխման համար
մեքենան կատարում է պտույտներ լվացման փուլի
արագությունից քիչ ավելի արագ: Եթե մի քանի փորձից
հետո սպիտակեղենը ճիշտ չհավասարակշռվեց,
մեքենան կատարում է քամում նախատեսվածից ավելի
ցածր արագությամբ:
Զգուշացում և
Խորհրդատվություն
! Լվացքի մեքենան նախագծված և արտադրված է
անվտանգության միջազգային նորմերին համապատասխան:
Ուշադիր կարդացեք այս զգուշացումները, որոնք կազմված
են ձեր իսկ անվտանգության նկատառումներից ելնելով
Անվտանգության ընդհանուր դրույթներ
• Մեքենայի օգտագործումից հետո անպայման
անջատեք այն էլեկտրական ցանցից և փակեք
ջրամատակարարման ծորակը:
• Լվացքի մեքենան նախատեսված չի նվազ մտավոր,
ֆիզիկական կամ զգայարանական կարողություններով
օժտված կամ գիտելիքների և կյանքի փորձի
բացակայության տեր անձանց, եթե նրանք չեն գտնվում
հսսկողության տակ և կամ տեղեկացված չեն սարքի
օգտագործման մասին իրենց անվտանգությունը
ապահովող անձի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն
հսկողության տակ լվացքի մեքենայի հետ խաղալու
հնարավուրությունը բացառելու նպատակով:
• Լվացքի մեքենան պետք է օգտագործվի միայն
մեծահասակների կողմից, որոնք կօգտվեն տվյալ
ձեռնարկի խորհրդատվությունից:
• Մի դիպչեք մեքենային, եթե ձեր ձեռքերը կամ ոտքերը
խոնավ են, մի օգտվեք մեքենայից ոտաբոբիկ:
• Մի դիպչեք մեքենային, եթե ձեր ձեռքերը կամ ոտքերը
խոնավ են, մի օգտվեք մեքենայից ոտաբոբիկ:
• Մի բացեք լվացող նյութերի բաշխիչը մեքենայի
աշխատանքի ընթացքում:
• Մի դիպչեք հեռացվող ջրին`նրա ջերմաստիճանը կարող
է շատ բարձր լինել:
• Կատեգոռիկ արգելվում է դռնակը ուժով բացել`դա
կարող է հանգեցնել դռնակի պատահական բացվելուց
պահպանող մեխանիզմի վնասմանը:
• Անսարքության դեպքում ոչ մի պարագայում մի դիպչեք
մեքենայի ներսի մասերին`փորձելով սարքել այն:
• Հետեվեք, որ երեխաները չմոտենան աշխատող
մեքենային:
• Լվացքի ընթացքում մեքենայի դռնակը կարող է
տաքանալ
• Անհրաժեշտության դեպքում տեղաշարժեք մեքենան
երկու կամ երեք հոգով չափազանց զգուշությամբ:
Երբևիցե մի տեղափոխեք մեքենան միայնակ, քանզի այն
շատ ծանր է:
• Լվացքի մեքենայի մեջ սպիտակեղենի բեռնումից առաջ
համոզվեք, որ թմբուկը դատառկ է:
• Լվացքի մեքենան նախատեսված չի նվազ մտավոր,
ֆիզիկական կամ զգայարանական կարողություններով
օժտված կամ գիտելիքների և կյանքի փորձի
բացակայության տեր անձանց, եթե նրանք չեն գտնվում
հսսկողության տակ և կամ տեղեկացված չեն սարքի
օգտագործման մասին իրենց անվտանգությունը
ապահովող անձի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն
հսկողության տակ լվացքի մեքենայի հետ խաղալու
հնարավուրությունը բացառելու նպատակով:
Շարքից դուրս եկած սարգերը պետք է առանձին
հավաքվեն վերջիններիս օգտահանման
օպտիմիզացիայի, ինչպեսնաև շրջակա միջավայրի
և առողջության անվտանգության նկատառումներից
ելնելով:
Բոլոր սարգերի վրա փակցված ջնջվածաղբաման
պայմանանշանը ծառայում է որպես հիշեցում
դրանց առանձին օգտահանման մասին:
Սարգերի օգտահանման մասին ավելի
մանրամասն տեղեկությաններ ստանալու համար
օգտատերերը կարող են դիմել հատուկ պետական
կազմակերպություններ:
AM
Տեղափոխման և պահպանման
պայմանները
• Փաթեթավորած լվացքի մեքենան անհրաժեշտ
է պահպանել 80%- ից ոչ ավել հարաբերական
խոնավության բնական օդափոխությամբ փակ
տարածքներում:
Եթե մեքենան երկար ժամանակ չի օգտագործվելու և
պահպանվելու է չջեռուցվող տարացքում, անհրաժեշտ է
մեքենայից ամբողջությամբ հեռացնել ջուրը:
Մեքենայի տեղափոխելուց առաջ անհրաժեշտ է
տեղադրել
տեղափոխման պտուտակները իրենց միջադիրներով,
որպեսզի բացառվի լվացքի մեքենայի բաքի վնասումը:
Մեքենան անհրաժեշտ է տեղափոխել ուղահայաց
դիրքում ապահով ամրացնելով այն փակ ծածկով
տրանսպորտային միջոցով:
Արգելվում է լվացքի մեքենան ենթարկել հարվածիչ
բեռնավորման բեռնափոխադրման աշխատանքների
ընթացքում:
Օգտահանություն Դռնակի հարկադրված
բացում
Դռնակի հարկադիր բացում Եթե էլեկտրաէներգիայի
անջատման պատճառով անհնար է
բացել մեքենայի դռնակը, որպեսզի դուրս բերել
սպիտակեղենը, գործեք հետևյալ կերպ՝
1. Հանեք մեքենայի խրոցը ցանցի վարդակից
2.Ստուգեք, որպեսզի ջրի մակարդակը մեքենայում լինի
դռնակի անցքից ցածր: Հակառակ դեպքում թափեք
ջրի ավելցուկը ջրահեռացման խողովակով դույլի
մեջ:
3.Դուրս քաշեք նկարում ցուցադրված լեզվակը մինչև
պլաստիկ պտուտակի ազատումը: Այնուհետև ձգեք
այն դեպի ներքև մինչև լսեք շխկոց և միաժամանակ
բացեք դռնակը:
Օգտահանություն
• Փաթեթավորման նյութերի վերացում`պահպանեք
փաթեթավորման նյութերի վերացման գործող
պահանջները:
• Համաձայն 2012/19/EU Եվրոպական Հրահանգի
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարգավորումների
օգտահանման վերաբերյալ սարգավորումները չպետք է
դեն նետվեն քաղաքային աղբի հետ միասին:
67
Տեխնիկական սպասարկում և
խնամք
AM
Ջրի և էլեկտրականության անջատում
Մղիչի խնամքը
• Փակեք ջրամատակարարման ծորակը
յուրաքանչյուր լվացքից հետո: Այդպիսով
կպակասի է մեքենայի ջրատար համակարգի
մաշվածությունը և վերացվում է ջրի արտահոսքի
հնարավորությունը:
• Պարտադիր հանեք խրոցը վարդակից մեքենան
լվանալուց և տեխնիկական սպասարկումից առաջ:
Լվացքի մեքենան ունի ինքնամաքրվող մղիչ, որը չի
պահանջում տեխնիկական սպասարկում: Սակայն
մանր իրերը (մետաղադրամներ, կոճակներ) կարող են
ընկնել մղիչի ներգևում տեղակայված մղիչը
պաշտպանող պատյանի ետևը:
Լվացքի մեքենայի խնամքը
Մեքենայի արտաքին և ռետինե մասերը մաքրեք
փափուկ գործվածքով և տաք օճառաջրով: Մի
օգտագործեք լուծիչներ կամ հղկիչ մաքրող նյութեր:
Լվացող նյութերի բաշխիչի խնամքը
Հանեք բաշխիչը երկու
կողմից սեղմելով այն և
դուրս քաշելով (տես նկ.)
Լվացրեք բաշխիչը տաք
ջրով: Այս գործառույթը
անհրաժեշտ է կատարել
պարբերաբար:
1
2
Դռնակի և թմբուկի խնամքը
• Մեքեմայի յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո
դռնակը թողեք կիսաբաց՝ թմբուկում տհաճ հոտերի
առաջացումից խուսափելու համար:
! Համոզվեք, որլվացմանփուլըավարտված է, և
անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից
Պատյանին հասնելու համար՝
1. Հանեք կափարիչը
պտտելով այն
ժամացույցի սլաքին
հակառակ (տես նկ.)՝
ջրի թեթև արտահոսքը
նորմալ երևույթ է:
2. Մանրակրկիտ մաքրեք պատյանը ներսից:
3. Տեղադրեք առջևի վահանակը
Ջրամուտքի խողովակի ստուգում
Ստուգեք խողովակը ոչ պակաս քան տարին մեկ
անգամ: Ջրի արտահոսքի ցանկացած նշանների կամ
վնասվածքների դեպքում անհապաղ փոխարինեք
խողովակը: Մեքենայի աշխատանքի ժամանակ բարձր
ճնշման տակ գտնվող խողովակըկարողէհանկարծակի
պոկվել:
! Երբեք մի օգտվեք օգտագործված խողովակներից:
68
Անսարքությունները և դրանց
վերացման մեթոդները
Լվացքի անբավարարարդյունքիկամանսարքություններիառաջացմանդեպքումմինչԱրտոնագրրվածսպաարկմանկեն
տրոնդիմելը կարդացեքայսբաժինը: Շատդեպքերումդուքինքներդկկարողանաքլուծելառաջացածխնդիրները:
Անսարքություններ`
Հնարավոր պատճառներ/Վերացման մեթոդներ
Լվացման փուլը չի մեկնարկում
• Վատ է փակված մեքենայի դռնակը
• Սեղմված չէ ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ կոճակը .
• Սեղմված չէՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐկոճակը
• Ջրի մատուցման խողովակը փակ է
• Ծրագրավորած է փուլի գործարկման հետաձգում
Լվացքի մեքենան ջրով չի լցվում
(լվացման առաջին փուլի ցուցիչը
հաճախ թարթում է )
• Ջրամատակարարման խողովակը միացված չի ծորակին
• Խողովակը սեղմված է
• Փակ է ջրի մատակարարման ծորակը
• Տանը ջուր չկա
• Ջրմուղի ճնշումը բավականաչափ չէ
• Սեղմված չի եղել ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐկոճակը
Լվացքի մեքենան անընդհատ լցնում և
դատարկում է ջուրը
• Ջրահեռացման խողովակը գտնվում է գետնի մակևրեվույթից 65 ցածր կամ
100 սմ բարճր(տես Տեղադրում).
• Ջրահեռացման խողովակի ծայրը գտնվում է ջրի մեջ (տես Տեղադրում).
• Ջրահեռացումը չունի օդահան:
Եթե վերը նշված ստուգումներից հետո անսարգությունը չի հեռաացվում,
անհրաժեշտ է փակել ջրամատակարարման խողովակը, անջատել լվացքի
մեքենան ևդիմել Արտոնագրրվածսպաարկմանկենտրոն:
Եթե ձեր բնակարանը գտնվում է ի բարճր հարկերում , ի նկատի ունեցեք, որ
դրա պատճառով կարող է առաջանալ«սիֆոնային էֆֆեկտ»`մեքենան
անընդհատ լցնում և դատարկում է ջուրը: Դրանից խուսափելու համար
անհրաժեշտ է տեղադրել հատուկ փական (հակասիֆոն)
Լվացքի մեքենան չի իրականացնում
ջրահեռացում և քամում ժրագրերը
• Ընտրված ծրագիրը չի նախատեսում ջրի հեռացում, որոշ ծրագրերի
համար անհրաժեշտ է իրականացնել հավելյալ ջրահեռացում (տես
Ծրագրեր և հավելյալ գործառույթներ)
• Ակտիվացրած է ԹԵԹև ԱՐԴՈՒԿ գործառույթը : Ծրագիրը ավարտելու
համար սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակը (տես Անհատականացված
կարդավորումներ)
• Ջրահեռացմանխողովակըծալվածէ(տես.Տեղադրում).
• Աղտոտված է կոյուղին
Ուժեղ վիբրացիա քամելու ժամաանակ
• Լվացքի մեքենայի տեղադրման ժամանակ թմբուկը սխալ է
հակաբլոկավորված (տես Տեղադրում).
• Լվացքի մեքենան վատ է հավասարակշռված (տես Տեղադրում).
• Մեքենանդիպչումէպատինկամկահույքին(տես Տեղադրում).
Ջրի արտահոսք լվացքի մեքենայից
• Վատ է ամրեցված մատակարողխողովակը (տես Տեղադրում).
• Լվացող նյութերի բաշխիչը աղբոտված է: Բաշխիչի մաքրումը տես
Տեխնիկական սպասարկում և խնամք
• Վատ է ամրեցրած ջրահեռացման խողովակը (տես Տեղադրում).
Հավելյալ ֆունկցիաների ցուցիչը
ևՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ ցուցիչը արագ
թարթում է, էկրանին ցույց է տալիս
շեղման կոդը (օկ. F-01, F-..).
• Անջատեք մեքենան, հանեք խրոցը վարդակի միջից, սպասեք 1 րոպե,
այնուհետև նորից միացրեք մեքենան: Եթե անսարքությունը չի վերանում,
դիմեք Արտոնագրրված սպաարկման կենտրոն
Փրփուրի չափազանց քանակի
առաջացում
• Լվացող նյութը նախատեսված չի լվացքի մեքենայի համար (փաթեթի վրա
պետք է նշված լինի «լվացքի մեքենայի համար» կամ «ձեռքի և մեքենայի
լվացքի համար»).
• Լվացող նյութի քանակի չափազանցում
Լվացքի մեքենան չի միանում.
• Խրոցը ագուցած չէ վարդակին կամ վատ է ագուցած, ինչը խափանում է
կոնտակտը:
• Բնակարանում անջատված է էլ.հոսանքը
69
AM
Սերվիսային ծառայություն
AM
Մենք հոգում ենք մեր գնորդների համար և ջանում ենք որպեսզի ծառայությունների մատուցումը լինի առավել
որակյալ: Մենք անընդհատ կատարելագործվում ենք, որպեսզի Ձեր շփումը տեխնիկայի հետ լինի պարզ և հաճելի:
Տեխնիկայի խնամքը
Երկարաձգեք շահագործման ժամկետը և նվազեցրեք վթարի հավանականությունը
Օգտվեք տեխնիկայի խնամքի համար նախատեսված Indesit Professional պրոֆեսիոնալ նյութերով Ձեր կենցաղային
տեխնիկայի առավել պարզ, էֆեկտիվ և հեշտ խնամքի համար
Indesit Professional արտադրանքը արտադրվում է Իտալիայում պահպաննելով Եվրոպական բարձր ստանդարտները
որակի, էկոլոգիայի և օգտագործման անվտանգության ոլորտներում և ստեղծված հաշվի առնելով են տեխնիկ
արտադրողի բազմամյա փորձը: Մանրամասները` www.hotpoint-ariston.com կայքի “Service” բաժնում և հարցրեք Ձեր
քաղաքի խանութներում:
Արտոնագրված սերվիսային կենտրոններ
Մեր սպառողներին մոտ գտնվելու համար, մենք ստեղծել ենք ծառայությունների մատուցման լայն ցանց, որի
յուրահատկությունն է սերվիսային վարպետների բարձր պատրաստվածությանը, արհեստավարժությանը և
արդարությանը: Այսօր ցանցը ներառում է ավելի քան 350 սերվիս կենտրոններ Ռուսաստանի և ԱՊՀ տարածքում:
Դրանց կոնտակտային տվյալները կարող եք գտնել սերվիսային արտոնագրում և www.hotpoint-ariston.com կայքի
“Service” բաժնում
Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է դիմել սերվիս կոնտրոն`
Ուշադրություն! Պահանջեք որպեսզի վերանորոգման ժամանակ օգտագործվեն օրիգինալ պահեստամասեր;
Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն դիմելուց առաջ
• Համոզվեք, որ ինքնուրույն ի վիճակի չեք վերացնել անսարքությունը (տես էջ 13):
• Կրկին վերագործարկեք ծրագիրը մեքենայի սարքինությունը ստուգելու համար:
• Հակառակ դեպքում դիմեք Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն` երաշխավորության փաստաթղթում նշված
հեռախոսահամարով:
! Մի օգտվեք Արտադրողի կողմից չլիազորված անձանծ ծառայություններից:
Պահանջեք որպեսզի վերանորոգման ժամանակ օգտագործվեն օրիգինալ պահեստամասեր;
Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն դիմելուց հայտնեք`
• անսարքության տիպը
• երաշխավորության փաստաթղթի համարը (սերոիսային գրքույք, սերոիսային սերտիֆիկատ և այլ)
• Լվացքի մեքենայի ետևի վահանակին փակցված մեքենայի մոդելը (MOD) և սերիական համարը (S/N):
Այլ օգտակար տեղեկատվությունը և նորությունները Դուք կարող եք գտնել www.hotpoint-ariston.com կայքի “Service”
բաժնում:
70
Пайдалануу боюнча нускама
Кир жуугуч машина
Мазмуну
KGZ
Кыргыз
KGZ
Орнотуу 72-73-74-75
Таңгагын чечүү жана тегиздөө
Суу түтүк жана электр тармагына туташтыруу
Кир жуунун биринчи циклы
Техникалык маалыматтар
Монтаж боюнча инструкциялар
Кир жуугуч машинаны сүрөттөө, 76-77
Башкаруу панели
Дисплей
Кир жуу циклын аткаруу тартиби, 78
Программалар жана функциялар, 79
Программалардын таблицасы
Кир жуунун кошумча функциялары
BWMD 742
Жуугуч каражаттар жана кирдин түрлөрү, 80
Жуугуч каражаттарды бөлүштүргүч
Атайын программалар
Кылдат жууну талап кылган буюмдар
Кирди тең салмактоо тутуму
Сактык жана сунуштар, 81
Коопсуздук боюнча жалпы талаптар
Утилизациялоо
Сактоо жана ташуу шарттары
Люкту авариялык ачуу
Техникалык тейлөө жана кам көрүү, 82
Сууну жана электр тогун өчүрүү
Кир жуугуч машинага кам көрүү
Жуугуч каражаттарды бөлүштүргүчкө кам көрүү
Люкка жана барабанга кам көрүү
Соркыскычка кам көрүү
Суу түтүк ийкем түтүгүн текшерүү
Бузуктарды издөө жана аларды жоюу
методдору, 83
Сервистик тейлөө, 84
71
Орнотуу
KGZ
! Бул колдонмону сактап коюңуз. Ал жабдууну сатуу,
берүү же жаңы батирге көчүү учурунда, жабдуунун
жаңы ээси анын иштөөсүнүн жана тейлөөнүн
эрежелери менен тааныша алуусу үчүн, кир жуугуч
машина менен бирге комплектте болушу керек.
! Колдонмону жакшылап окуңуз: анда кир жуугуч
машинаны орнотуу жана коопсуз пайдалануу боюнча
маанилүү маалыматтар камтылган.
Таңгагын чечүү жана тегиздөө
Таңгагын чечүү
1. Кир жуугуч машинанын таңгагын чечиңиз.
2. Жабдуу ташуу убагында бузулбаганын текшериңиз.
Бузулууларды аныктаганда – машинаны иштетпеңиз –
дароо жеткирүүчү менен байланышыңыз.
3. Машинаны ташуу
жана керүү процессинде
коргоочу, машинанын
арткы бөлүгүндө
жайгашкан 4 бураманы
чыгарыңыз (схеманы
кара.).
4. Тешиктерди сунушталуучу пластик тыгын менен
жабыңыз.
5. Бардык деталдарын сактаңыз: алар кир жуугуч
машинаны киийнки жолу ташууда Сизге керек болот.
Эгерде кир жуугуч машина килем төшөлгөн полдо
турса, анын негизи килемден жогору турганын
текшериңиз. Болбосо желдетүү кыйындайт же таптакыр
мүмкүн болбой калат.
Суу түтүк жана электр тармагына
туташтыруу
Суу куюучу ийкем түтүгүн туташтыруу
1. А төшөмүн суу куюучу
ийкем түтүгүнүн учуна
коюңуз жана аны 3/4 дюйм
сай тешиги менен муздак
суу түтүгүнүн чыгуусуна
бурап бекитиңиз (сүрөттү
кара.).
Туташтыруу алдында суу
түтүк кранын ачыңыз жана
кир сууну агызыңыз.
2. Суу куюучу ийкем
түтүгүн кир жуугуч
машинанын оң
жагындагы арткы жогорку
бөлүгүндө жайгашкан
суу кабылдагычка бурап,
кир жуугуч машинага
туташтырыңыз (сүрөттү
кара.).
! Балдардын таңгактоо материалдары менен ойноосуна
жол бербеңиз.
3. Ийкем түтүк оролуп калбаганын жана кысылбаганын
текшериңиз.
Тегиздөө
1. Кир жуугуч машинаны тегиз жана бекем полго
ал дубалга, эмерекке жана башка предметтерге
тийбегендей орнотуңуз.
2. Машинаны орунга
орноткондон кийин
алдыңкы буттарын
айлантуу аркылуу
анын туруктуу абалын
жөндөңүз (сүрөттү
кара.). Бул үчүн алгач
контргайканы бошотуңуз,
жөнгө салууну
аяктагандан кийин
контргайканы бураңыз.
Машинаны орунга орноткондон кийин деңгээл боюнча
корпустун жогорку капкагынын горизонталдуулугун
текшериңиз, горизонталдын жантаюусу 2° көп
болбошу керек.
Жабдууну туура тегиздөө машина иштеп жаткан
убактагы чурулдоодон, вибрациядан жана жылуудан
алыс болууга жардам берет.
! Суунун басымы Техникалык мүнөздөмөлөрдүн
таблицасында көрсөтүлгөн маанилердин чегинде
болушу керек (73-бетти кара).
72
! Эгерде суу түтүк ийкем түтүгүнүн узундугу
жетишсиз болсо, Авторлоштурулган тейлөө борборуна
кайрылыңыз.
! Эч качан пайдалануудан чыккан ийкем түтүктү
пайдаланбаңыз.
Суу төгүүчү ийкем түтүктү туташтыруу
Суу төгүүчү ийкем түтүктү
ийбей туруп, полдон 65-100
см бийиктикте жайгашкан
суу төгүүчү кубур түтүккө
каарта же дубалдагы суу
төккүчкө туташтырыңыз,
65 - 100 cm
же ийкем түтүктүн учун
кранга багыттагычты
бекитип, раковинанын же
ваннанын четине илиңиз
(схеманы кара). Суу төгүүчү
ийкем түтүктүн бош учу
сууга салынбашы керек.
! Узартылган ийкем түтүктү
колдонуу сунушталбайт.
Узартуу зарыл болгондо
анын диаметри түп нуска
ийкем түтүктүкүндөй
болушу керек жана жана анын узундугу 150 смдан
ашпашы керек.
Электр тармагына туташтыруу
Буюмду розеткага туташтыруу алдында төмөндөгүлөрдү
текшерүү керек:
• эки полюстуу розетканын жердетилген байланыштары
жердетилип жана нормативдерге ылайык келиши керек;
• электр тармагынын розеткасы Техникалык дайындар
таблицасында көрсөтүлгөн, кир жуугуч машинанын
максималдуу кубаттуулугуна эсептелиши керек
(капталдагы таблицаны кара.)
• электр тармагынын чыңалуусу Техникалык дайындар
таблицасында көрсөтүлгөн, маанилерге шайкеш келиши
керек (капталдагы таблицаны кара.)
• электр розетка кир жуугуч машинанын штепселдик
айрысы менен сыйышуусу керек. Болбосо тармактык
розетканы алмаштыруу керек.
! Кир жуугуч машинаны бастырманын алдына болсо
дагы, көчөгө орнотууга болбойт, анткени аны жаандын
жана чагылгандын таасирине кабылтуу коркунучтуу
болуп саналат.
! Кир жуугуч машина тармактык розеткага жетүү
мүмкүндүгү бош болгондой жайгашуусу керек.
! Узарткычтарды жана үчтүктөрдү пайдаланбаңыз.
! Буюмдун тармактык кабели бүгүлбөшү же кысылбашы
керек.
! Тармактык кабелди алмаштырууну ыйгарым укуктуу
сервис борборлору гана ишке ашыра алышат.
Көңүл буруңуз! Фирма жогоруда сүрөттөлгөн эрежелерди
сактабоо учурунда өзүнөн бардык жоопкерчиликти алат.
Кир жуунун биринчи циклы
Орнотууну аяктагандан кийин, пайдалануунун алдында кир
жуучу порошок менен, бирок кир кийим жок, “1-программа
боюнча кир жуунун бир циклын жүргүзүү керек.
Техникалык маалыматтар
Модели
BWMD 742
Өндүрүүчү өлкө
Италия
Габариттик
өлчөмдөр
туурасы 59,5 см.
бийиктиги 81,5 см.
тереңдиги 54,5 см.
Сыйымдуулугу
Кир жуу циклы үчүн 1ден 7 кг чейин кир
Электр
азыктандыруунун
чыңалуусунун
номиналдык
мааниси же
чыңалуунун
диапазону
Электр тогунун
түрүнүн шарттуу
белгиси же өзгөрмө
токтун номиналдуу
жыштыгы
220-240 V ~
50 Hz
максималдуу
кубаттуулук
1850 W
Электр тогуна
урунуудан коргоо
классы
I коргоо классы
Суу түтүк
туташуусу
максималдуу басым 1 МПа (10 бар)
минималдуу басым 0,05 МПа (0,5 бар)
барабандын сыйымдуулугу 52 литр
Сыгуунун
ылдамдыгы
Мүнөтүнө 1400 айланууга чейин
EN 50229
Директивасына
ылайык башкаруу
программасы
программа; температура 60°C; жүктөм
7 кг кир.
(баскычты 1 жолу басуу):
Бул буюм Европа Коомдоштугунун
төмөндөгү Директиваларына шайкеш келет:
- 2004/108/СЕ (Электр магниттик
шайкештик);
- 2006/95/CE (Төмөнкү чыңалуу)
- 2012/19/EU (WEEE)
Бул техникага карата шайкештик
сертификаттары боюнча маалымат
алуу же шайкештик сертификатынын
көчүрмөлөрүн алуу зарыл болгон учурда,
Сиз [email protected] электрондук
почта дареги аркылуу суроо-талабыңызды
жөнөт аласыз..
Бул техниканы
өндүрүү датасын
төмөндөгүдөй
түрдө, штрих-код
астында жайгашкан
серия номеринен
алууга болот (S/N
XXXXXXXXX)
- S/N 1-саны жылдын акыркы санына
туура келет,
- S/N 2 жана 3-саны – ирет номери
боюнча жылдын айына.
- S/N 4 жана 5-сандары – күн.
Нымдан коргоого ээ болбогон, төмөнкү вольттуу жабдуудан
тышкары, коргоочу кабык менен камсыздалуучу, катуу
бөлүкчөлөрдүн жана нымдын түшүүсүнөн коргоо деңгээли: IPX4
Энергияны керектөө
классы
A
73
KGZ
KGZ
Монтаж боюнча инструкциялар
Жыгач панель эшикчени коюу жана машинаны
Кухнянын мебельдын модульго бекитүү
Кокустан, кир жуугуч машина биротоло бүткөн
транспорттоо үчүн ташуу керек болот жыгач
панель илип орнотуу болды кийин, биз машинаны
оригиналдуу упаковкада алып калуу сунуш
кылабыз. Упаковканын конструкциясы жыгач
панель машинкада илип орнотуу уруксат берету,
акыркы упаковкада толугу менен алуу эмес
(Төмөнкү сандарын карагыла). Жыгач панель, нече
машинканын алды жагы далдалат, 13 мм азыраак
калың керек болот жана оңдон же солдон илип
орнотуу алат
Машинанын ыңгайлуу пайдалануу максаты менен
биз панель солдон илип орнотуу рекомендация
кылабыз, ал ошонун өзү жагында ачылуу да
машинканын эшикче.
Дверь панельге монтаж үчүн аксасуар
2
1
Илмектин кичинекей
рама (2 даана)
Илмек (2 даана)
3
4
Магнит
(1даана)
Магниттик кичине
жалпак нерсе (1 даана)
Магниттик чык этме тээктин арасында
5
A
B
Резинге ограничитель
(1 даана)
4/B
чык этме тээктинарасына
салынуучу (төшөлүүчү)
катмар. (1 даана)
- Өзсайлуу винттар тип А 13 мм узуну– 6 даана;
- метрдик винттар жашырын башы менен тип В 25 мм узуну
(магниттик кичине жалпак нерсе мебельдын кутусунда
бекитүү үчүн) – 2 даана.,
- метрдик винттар тип С 15 мм узуну (Илмектин кичинекей
рама мебельдын кутусунда бекитүү үчүн) – 4 даана.,
- метрдик винттар тип D 7 мм узуну (илмектер кичинекей
рамада бекитүү үчүн) – 4 шт.
Элементтеринин бекитүү машинканын алды жагы
C
Tur seite
E
74
D
- тип С винттар менен илмектин кичинекей рамкалар
бекитсиз ошентип, тешик, стрелка менен белги салган сүр.
8-1, машинанын алды жагында ички жагында кездөп кармоо
болгон
- Маңдайлаш жагында коюсуз өөдө жагында магниттик
чык этме тээктин жооп иретиндеги жагы, тип В эки винттар
пайдалансыз.
- 8-4В сүрөгүндө көрсөткөн салууну, жабдуулардын алды
жагында жана магниттик чык этме тээктин жооп иретиндеги
жыгы арасында орундаштырсыз.
Зарыл: плинтус машинканын төмөнкү алды жагы бөлүктү
полдо чейин калкалоо керек
595
10
Кыймылды багытточунун бекитүү (сүр. 9):
- Р бурчу R винт менен бекитсиз, Q кыймылды багыттоочуну
атайы тешиктерге коюсуз, аны турган орунда сиз каалайсыз
жайлаштырсыз жана Р бурчу жана R винт жардам менен бекитсиз.
Кир жуугуч машинканын бийиктиги жөнгө салуу үчүн
ылайыкталар
Машинаны кухня мебельдын корпусга жайлаштыруу
- Машинаны нишага коюсуз, аны мебель менен түптүз
кылып тегиздөсүз,(сүр. 11).
- Машинанын буттары жөнгө салыңыз, анын ылайыктуу
бийиктиги алуу үчүн.
- Жыгач панельдин турган орун горизонталдуу жана
вертикалдуу багыттарда жөнгө салыңыз C жана D винттар
пайдалансыз, сүр. 12. көргөзгөн эле.
C
12
11
- Илмектер тешиктерде коюсуз (илмектин кыймылдама
бөлүк алды жагы панельден бир нерсеге карай коюу болот
керек) жана анын 4 винттар А тип менен бекитсиз.
- Магнетик чык этме тээк коюсуз(сүр. 8-3) үстүңкү
тешиктерде жагында, илмектерден маңдайлаш, жана аны
2 виттар тип В менен коюсуз.
- Резинге ограничитель төмөнкү тешиктерде коюсуз. Азыр
панель (эшикче) машинкага коюу даярдалган.
9
D
57
Элементтер жыгач панельде(эшикчеде)
бекитүү
Жыгач панель (эшикче) машинкага бекитүү
Илмектин учу коюсуз (стрелка менен белги салган сүр.
8-2) илмек үчүн тешиктерде жана панельге машинканын
алды жагында жылдырсыз. 2 илмектер винттар тип D
менен коюсуз.
Плинтустук кыймылды багыттоочунун бекитүү
Эгер машина мебельдук модульдон аягында бекитет,
плинтус үчүн (төмөнкү декоративдик панельдын) бир же
эки кыймылды багыттоочунун тең монтаж чагарат, сүр.
9-да болсо да көрсөттү. Аларды плинтустук терендикте
жөнгө салыңыз жана эрксизден плинтус кыймылды
багытточуда бекитсиз (сүр. 10).
C
600 min
820 ÷ 900
540
min0
- Тешиктердин турган орун орундаштыруу панельдин сол
жагында үчүн, калыпты түптүз кылып тегиздөсүз анын үстүңкү
сол чети менен, калыптын контролдук сызыктар менен
салыштыруу.
- Тешиктердин турган орун орундаштыруу панелдин оң жагында
үчүн, калыпты анын үстүңкү оң чети менен тегиздөсүз.
- Эки илмектин үчүн тешиктер бурап тешүсүз,
резинге ограничитель жана магниттик кулпусу үчүн, ыңгайлуу
көлөмү бургуну пайдалансыз.
815
Калыптын пайлалануу
Полистиролдон капкак
астында
(сүр. 13)
турат:
2 туурасынан кеткен
накладкалар (G);
1 планка (М).
Внутри барабана машины:
4 кошумча буттар(Н);
4
винттар (I);
4
винттар (R);
4
гайкалар(L);
2
13 кыймылды багыттоочу
Плинтус үчүн (төмөнкү
декоративдик панельдын) (Q).
Кир жуугуч машинканын бийиктиги жөнгө салуу
4-чү буттардын айланышы кир жуугуч машинанын
бийиктиги 815 - тин 835 мм чейин жөнгө салуу болот
керек.
Эгер кир жуугуч машинаны көп бийиктиги коюу керек
( 870 мм чейин), 2 накладкалар пайдалануу керек (G); 4
кошумча буттар (Н); 4 винттар (I); 4 гайкалар (L) (сүр. 14
кара).
Кийинки аткарусуз:
4 болгон буттар бурап чыгарсыз, туурасынан кетке
G накладканы жабдуулардын алдыңкы жагында
орундаштырсыз жана аны I винттар менен бекитсиз
( алар бурап киргизүсүз тешиктеде, жерде буттар
бекиткен). Андан кийин Н кошумча буттар бурап
киргизүсүз. Көрсөтүлгөн кадам жабдуулардын арткы
жагында үчүн кайта иштеп чыгарсыз. Азыр кир жуугуч
машинанын бийиктиги оңдоп жөнгө салыңыз, 835 –тин
870 мм чейин Н кошумча буттар жардам менен.
Керектүү бийиктиги коюу, L гайкалар туурасынан кетке
G накладканда биротоло тактосуз Машинаны 870–900
мм бийиктеге орнотуу үчүн, М планканы коюу орундоо,
Н буттар зарыл бийиктиги жөнгө салыңыз. М планканы
коюу үчүн 3 винттар N начарлатыңыз, машинанын
үстүңкү капкагы алдыңкы бөлүгүндө коюлган, М
планканы коюсуз, сүр. 15 көрсөткөн N винттар бурап
бекитсиз.
M
G
L
H
I
14
15
75
KGZ
Кир жуугуч машинаны сүрөттөө
KGZ
Башкаруу панели
БАСКЫЧТАРДЫ
ТОСМОЛОО
баскычы
ON/OFF баскычы
СЫГУУ
баскычы
Дисплей
ПРОГРАММАЛАРДЫ
ТАНДОО баскычтары
Жуугуч Заттар үчүн чөнөкчө
Жуугуч заттар үчүн чөнөкчөлөр: жуугуч заттарды
жана кошулмаларды жүктөө үчүн (“Жуугуч заттар
жана кир кийимдин түрлөрү” кара.).
ON/OFF индикатору менен баскыч : машинаны
күйгүзүү же өчүрүү үчүн баскычты бир жолу басыңыз.
Жашыл индикатор машина күйгөнүн көрсөтөт. Кир
жуугуч машинаны кир жуу процессинде өчүрүү
үчүн баскычты болжол менен 3 секунд басып
туруу керек. Кыска жана капыстан басып алуу
машинаны токтотууга алып келбейт. Машинаны кир
жуу процессинде өчүрүү учурунда учурдагы цикл
токтотулат.
ПРОГРАММАЛАРДЫ ТАНДОО баскычы: керектүү
программаларды тандоо үчүн кызмат кылат
(“Программалардын таблицасын” кара).
МЕМО баскычы: циклды жана сиз
персоналдаштырылган программаларды сактоо үчүн
бул баскычты басып кармап туруңуз. Мурда сакталган
чакыруу үчүн МЕМО баскычын басыңыз.
КОШУМЧА ФУНКЦИЯЛАР баскычы: болгон кошумча
функцияларды тандоо үчүн басыңыз. Дисплейде
тийиштүү индикатор күйөт.
СЫГУУ баскычы : сыгуунун ылдамдыгын кыскартуу
же толук жокко чыгаруу үчүн бул баскычты басыңыз –
мааниси дисплейде көрсөтүлөт.
ТЕМПЕРАТУРА баскычы : температуранын
маанисин азайтуу үчүн бул баскычты басыңыз:
мааниси дисплейге чыгарылат.
76
МЕМО
баскычы
ИШТЕТҮҮНҮ
КИЙИНКИГЕ
КАЛТЫРУУ баскычы
КОШУМЧА ФУНКЦИЯЛАР баскычы
ТЕМПЕРАТУРА
баскычы
START/PAUSE
индикатор менен
баскыч
БАСКЫЧТАРДЫ ТОСМОЛОО
: башкаруу
консолун тосмолоону күйгүзүү үчүн баскычты
болжол менен 2 секунд аралыгында басып кармап
туруңуз. Күйгүзүлгөн
символу башкаруу консолу
тосмолонгонун түшүндүрөт. Мындай жол менен
программа капыстан, өзгөчө үйдө балдар болгондо
өзгөртүлүшү мүмкүн эмес. Башкаруу консолун
тосмолоону өчүрүү үчүн баскычты болжол менен 2
секунд аралыгында басып кармап туруңуз.
КАРМОО МЕНЕН ИШТЕТҮҮ баскычы
: тSTART/
PAUSE индикатор менен баскычы: жашыл индикатор
сейрек бүлбүлдөгөндө, кир жуу циклын иштетүү
үчүн баскычты басыңыз. Циклды иштеткенден кийин
индикатор бүлбүлдөбөй калат. Кир жууну токтотуу үчүн
кайрадан баскычты басыңыз, индикатору кызгыл сары
түс менен бүлбүлдөйт. Эгерде
символу күйбөсө,
люкту ачууга болот. Кир жууну ал токтотулган жерден
улап кетүү үчүн, кайрадан бул баскычты басыңыз.
Күтүү режими
Бул кир жуугуч машина электр энергиясын үнөмдөө
боюнча жаңы нормативдердин талаптарына жооп
берет, машина 30 мүнөт тургандан кийин күйө турган,
автоматтык түрдө өчүү тутуму (энергияны сактоо
режими) менен себилденген. ON/OFF баскычын бир
жолу басыңыз жана машина кайра күйгөнчө күтө
туруңуз.
Дисплей
Z
B
KGZ
A
X
D
C
E
Y
F
Дисплеймашинаны программалоо үчүн кызмат кылат жана пайдалануучуга көптөгөн маалыматтарды берет.
Жогору жактагы А жана В саптарында кир жуунун тандалган программасы, кир жуунун учурдагы фазасы жана
программаны аткаруу жөнүндө бардык маалыматтар көрсөтүлөт.
С сабында кир жуунун учурдагы циклынын аягына чейин калган убакыт жана эгерде ИШТЕТҮҮНҮ КАРМОО
тапшырылса, тандалган программаны иштетүүгө чейин калган убакыт көрсөтүлөт.
D сабында машина тандалган программана жараша аткара ала турган, сыгуу ылдамдыгынын максималдуу
мааниси көрсөтүлөт; эгерде тандалган программа сыгууну карабаса, бул сап күйбөйт.
Е сабында тандалган программага жараша тандоого боло турган температуранын максималдуу мааниси
көрсөтүлөт; эгерде тандалган программа температураны тескөөнү карабаса, бул сап күйбөйт.
F индикаторлору функцияларга тиешелүү жана тандалган функция тапшырылган программа менен шайкеш
келгенде күйөт.
Тосмолонгон люк символу
Күйгөн символ люкту тосмолоону түшүндүрөт. Люкту ачуунун алдында бузулуулардан алыс болуу үчүн, символ
өчкөнгө чейин күтө туруу керек.
ЭСКЕРТҮҮ: Эгерде КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРЫЛГАН ИШТЕТҮҮ функциясы күйгүзүлсө, люкту ачууга болбойт. Бул үчүн
машинаны START/PAUSE баскычынын жардамы менен тыныгуу режимине которуу керек.
! Машинаны биринчи жолу күйгүзүүдө тилди тандоо талап кылынат жана дисплей автоматтык түрдө тилди тандоо
менюсунун бетин көрсөтөт.
Керектүү тилди тандоо үчүн X жана Y баскычтарын басыңыз, тандоону ырастоо үчүн Z баскычын басыңыз.
Эгерде тилди алмаштыруу талап кылынса, машинаны өчүрүңүз, X, Y, Z баскычтарын бир убакта басыңыз үн
сигналына чейин күтө туруңуз, тилди тандоо менюсу ачылат.
77
Кир жуу циклын аткаруу тартиби
KGZ
1. .МАШИНАНЫ КҮЙГҮЗҮҮ ТАРТИБИ , баскычын
басыңыз, дисплейде КОШ КЕЛИҢИЗ жазуусу
пайда болот. START/PAUSE индикатору жашыл
түс менен сейрек бүлбүлдөйт.
2. КИРДИ ЖҮКТӨӨ ТАРТИБИ. Машинанын люгун
ачыңыз. Кийинки беттеги программалардын
таблицасында көрсөтүлгөн, максималдуу уруксат
берилген салмактан ашырбай, барабанга кир
кийимди жүктөңүз.
3. ЖУУГУЧ КАРАЖАТТЫ ДОЗАЛОО. Бөлүштүргүчтү
чыгарыңыз жана “Жуугч заттар жана кирдин
түрлөрү” бөлүмүндө сүрөттөлгөндөй, жуугуч затты
атайын чөнөкчөлөргө салыңыз.
4. ЛЮКТУ ЖАБЫҢЫЗ.
5. ПРОГРАММАНЫ ТАНДОО. Керектүү программаны
тандоо үчүн ПРОГРАММАЛАРДЫ ТАНДОО
баскычтарынын бирин басыңыз. Программанын
аталышы дисплейде пайда болот. Программа
менен бирге температура жана сыгуунун
ылдамдыгы көрсөтүлөт, алар өзгөртүлүшү мүмкүн.
Дисплейде бул циклдын узактыгы көрсөтүлөт.
6. КИР ЖУУ ЦИКЛЫН ПЕРСОНАЛДАШТЫРУУ.
Тийиштүү баскычтарды басыңыз:
Температураны жана/же сыгуу
ылдамдыгын өзгөртүү тартиби. Машина
автоматтык түрдө тандалган программа үчүн
каралган максималдуу температураны жана
сыгуу ылдамдыгын белгилейт, бул маанилер
көбөйтүлбөйт
баскычынын жардамы менен
температураны “OFF” муздак сууда жууганга чейин
акырындык менен азайтууга болот
баскычынын
жардамы менен сыгуу ылдамдыгын аны “OFF”
жокко чыгарууга чейин акырындык менен азайтууга
болот. Бул баскычтарга дагы бир жолу басууда
максималдуу уруксат берилген маанилер кайтып
келет.
! Артыкчылык
(60°C) программасын тандоодо
(баскычты 1 жолу басуу) температура 90° чейин
көбөйтүлүшү мүмкүн.
Кийинкиге калтырылган иштетүүнү
программалоо.
Тандалган программаны иштетүүнү кийинкиге
калтырууну программалоо үчүн кийинкиге
калтыруунун керектүү маанисин алганга чейин
тийиштүү баскычты басыңыз. Кийинкиге калтыруу
функциясы күйгүзүлгөндө, дисплейде
. символу
күйөт. Кийинкиге калтырылган иштетүүнү токтотуу
үчүн баскычты дисплейде OFF жазуусу пайда
болгонго чейин басыңыз.
Циклдын параметрлерин өзгөртүңүз.
• Функцияны күйгүзүү үчүн баскычты басыңыз;
тийиштүү баскычтын индикатору күйөт.
78
• Функцияны өчүрүү үчүн баскычты кайра басыңыз;
индикатор өчөт.
! Эгерде тандалган функция тапшырылган программа менен шайкеш келбесе, тийиштүү индикатор бүлбүлдөйт жана мындай функция
күйгүзүлбөйт.
! Эгерде тандалган функция башка, мурда
тапшырылган кошумча функция менен шайкеш
келбесе, биринчи тандалган функциянын
индикатору бүлбүлдөйт жана экинчи кошумча
функция гана күйөт, күйгүзүлгөн функциянын
индикатору күйөт.
! Кошумча функциялар машинанын сунушталган
жүктөмүн жана/же циклдын узактыгын өзгөртө
алат.
7. ПРОГРАММАНЫ ИШТЕТҮҮ. START/PAUSE
баскычын басыңыз. Тийиштүү индикатор күйөт
жана машинанын люгу тосмолонот (ЛЮК
ТОСМОЛОНДУ символу күйөт).
Кир жуу
фазаларынын символу кир жуунун учурдагы
фазасын визуалдаштыруу үчүн программаны
аткарууга жараша күйөт. Учурдагы программаны
өзгөртүү үчүн, START/PAUSE баскычын басып,
циклды токтотуңуз, андан кийин керектүү циклды
тандаңыз жана кайра START/PAUSE баскычын
басыңыз. Циклды аткаруу процессинде люкту
ачуу үчүн START/PAUSE баскычын басыңыз;
эгерде ЛЮК ТОСМОЛОНДУ
индикатору өчсө,
люкту ачууга болот. Программа токтогон учурдан
тартып аны улантуу үчүн кайрадан START/PAUSE
баскычын басыңыз.
8. ПРОГРАММАНЫ АЯКТОО. Дисплейде “ЦИКЛДЫН
СОҢУ” билдирүүсү менен көрсөтүлөт. ЛЮК
ТОСМОЛОНДУ
символу өчкөндөн кийин, люкту
ачууга болот. Люкту ачыңыз, кирди чыгарыңыз
жана машинаны өчүрүңүз.
! Учурда иштетилген циклды токтотуу үчүн
.
баскычын бир нече секунд басыңыз. Цикл токтойт
жана машина өчөт.
Программалар жана
функциялар
Чайкагыч
1400
Макс.
жүктөө
(кг)




4
ПАХТА СТАНДАРТ. 60° (1) (баскычты 1 жолу басуу): абдан кирдеген ак
60°
жана бекем түстүү кийим.
(Max. 90°) 1400 (2) 
ПАХТА СТАНДАРТ. 40° (баскычты 2 жолу басуу): абдан кирдеген ак жана
40°
1400

кылдат түстүү кийим
ПАХТА СТАНДАРТ. 20° (баскычты 3 жолу басуу): абдан кирдеген ак жана
20°
1400

кылдат түстүү кийим
СИНТЕТИКА ИНТЕНСИВ: (баскычты 1 жолу басуу): абдан кирдеген бекем
60°
1000


түстүү кийим.
СИНТЕТИКА КЫЛДАТ (баскычты 2 жолу басуу): азыраак кирдеген бекем
40°
1000


түстүү кийим.
ЫКЧАМ ЖУУ 60” (баскычты 1 жолу басуу): Азыраак кирдеген кийимди тез
60°
1400

сергитүү үчүн (жүн, жибек жана кол менен жуула турган кийим үчүн эмес)
ЫКЧАМ ЖУУ 30” (баскычты 2 жолу басуу): Азыраак кирдеген кийимди тез
30°
800

сергитүү үчүн (жүн, жибек жана кол менен жуула турган кийим үчүн эмес)
ЭСТУТУМ (My Cycle): Машинанын эстутумуна кир жуунун каалаган программасын киргизүүнү шарттайт.


7


7


7


3


3

-
3,5

-
3

-
4
АНТИ-АЛЛЕРГИЯ
60°
1400
ЖҮН КАМ КӨРҮҮ ПЛАТИНУМ: жүн, кашемир ж.б. үчүн
40°
800
-


-
1,5
КЫЛДАТ ЖУУ
30°
0
-


-
1
КАТУУ СЫГУУ (баскычты 1 жолу басуу)
-
1400
-
-
-
-
7
ПАХТАНЫ ЧАЙКОО (баскычты 2 жолу басуу)
-
1400
-
-


7
ТӨГҮҮ (баскычты 3 жолу басуу)
-
0
-
-
-
-
7
-

Циклдын
узактыгы
Кир жуу программасынын узактыгын дисплей боюнча
текшерүүгө болот.
M
40°
Агарткыч
ТАК КЕТИРҮҮ
Макс.
Темп. (С)
KGZ
Жуугуч заттар
Жуу
Программаны сүрөттөө
Макс.
ылдамдык
(мүнөтүн
айлануу)
Алдын ала
жуу
Символ
Программалардын таблицасы
Дисплейде көрсөтүлгөн же нускамаларда көрсөтүлгөн циклдын узактыгы стандарттуу шарттардын негизинде жасалган эсептөө болуп саналат. Иш жүзүндөгү узактык берүүдөгү суунун
температурасы жана басымы, бөлмөнүн температурасы, жуучу каражаттын өлчөмү, жүктөлгөн кирдин өлчөмү жана түрү, кирди тең салмактоо, тандалган кошумча функциялар сыяктуу
көптөгөн факторлорго жараша өзгөрөт.
1) Башкаруу программасы EN 60456 ченемине ылайык келет: 60°C температурасы менен пахта кийими үчүн
2) 60°C температурада “алдын ала жуу” функциясын күйгүзүүгө болбойт.
Кир жуунун кошумча функциялары
! Эгерде тандалган кошумча функция тандалган программа
менен шайкеш келбесе, тийиштүү индикатор бүлбүлдөйт
жана функция күйгүзүлбөйт.
! Эгерде тандалган функция башка, мурда тапшырылган
кошумча функция менен шайкеш келбесе, биринчи
тандалган функциянын индикатору бүлбүлдөйт жана
экинчи кошумча функция гана күйгүзүлөт, күйгүзүлгөн
функциянын индикатору бүлбүлдөбөй күйөт.
Супержуу
Циклдын башталышында көп
өлчөмдө сууну пайдалануунун
4
жана узактыгынын аркасында
бул функция оптималдуу
ж у у н у к а м с ы зд а й т. Бул
функция сиңген тактарды
1
2
кетирүү үчүн кызмат кылат.
3
Агарткыч менен, ошондой эле
ансыз дагы пайдаланылышы
мүмкүн. Эгерде агартуу дагы
талап кылынса, 1-чөнөкчөгө
тиркелүүчү кошумча
4-дозаторду салыңыз.
Агарткычты куюуда борбордогу стерженде көрсөтүлгөн
“макс.” деңгээлден ашырбаңыз (схеманы кара). Кир жуунун
толук циклы жок агартууну гана аткаруу үчүн кошумча
4-дозаторго агарткычты куюңуз, “Чайкоо” программасын
тандаңыз жана “Супержуу” кошумча функциясын күйгүзүңүз
MAX
(баскычты 1 жолу басуу) программасын тапшырыңыз.
Кошумча чайкоо
Бул функцияны тандоодо жуугуч заттын калдыктарын
максималдуу кетирүүнү камсыздоо менен, чайкоонун
натыйжалуулугу жогорулайт. Бул функция териси
жуугуч заттарга сезгич адамдар үчүн өзгөчө ыңгайлуу.
Жеңил үтүктөө
Бул функцияны тандоодо кир жуу жана сыгуу циклдары
кирдин бырышуусун кыскартуу үчүн өзгөрөт. Циклды
аяктагандан кийин машина барабанды жай айлантат
ЖЕҢИЛ ҮТҮКТӨӨ функциясынын индикатору күйөт жана
START/PAUSE индикатору кызгыл сары түс менен сейрек
бүлбүлдөйт.
Циклды аяктоо үчүн START/PAUSE баскычын же ЖЕҢИЛ
ҮТҮКТӨӨ баскычын басыңыз. Сууну төгүү жана кирди
алуу үчүн START/PAUSE баскычын же ЖЕҢИЛ ҮТҮКТӨӨ
баскычын басуу керек.
Алдын ала жуу
Бул функцияны тандоодо сиңип калган тактарды кетирүүнү
шарттаган, алдын ала жуу жүргүзүлөт.
ЭСКЕРТҮҮ: Кир жуугуч порошокту атайын чөнөкчөгө
салыңыз.
Eco wash
Eco wash функциясы кир жуу үчүн сууну жылытуунун
зарылчылыгы жоктугунун эсебинен энергияны үнөмдөөнү
шарттайт – бул курчап турган чөйрө үчүн дагы, ошондой эле
электр энергиясынын эсеби үчүн дагы баа жеткис артыкчылык.
Чындыгында, күчөтүлгөн аракет жана сууну оптималдуу
керектөө стандарттуу циклдын ошол эле узактыгында мыкты
жыйынтыкты кепилдейт. Натыйжалуу жуу үчүн суюк жуугуч
каражатты пайдалануу сунушталат.
79
Жуугуч каражаттар
жана кирдин түрлөрү
KGZ
Жуугуч каражаттарды бөлүштүргүч
Кир жуунун жакшы жыйынтыгы жуугуч заттарды туура
дозалоодон дагы көз каранды болот: ашыкча жуугуч
заттар натыйжалуу жууну кепилдебейт, тескерисинче,
кир жуугуч машинанын ичинде кеберлердин пайда
болушун жана курчап турган чөйрөнүн булганышын
шарттайт.
! Колго жууганга арналган жуугуч каражаттарды
пайдаланбаңыз, анткени алар өтө көп көбүк чыгарат.
Бөлүштүргүчтү
чыгарыңыз жана ага
4
жуугуч каражатты
же кошулмаларды
төмөндөгүдөй тартипте
1
2
салыңыз.
3
MAX
1-бөлүк: алдын ала жуу үчүн жуугуч каражат
(порошок)
Кир жуучу порошокту салуу алдында агартуу үчүн
4-бөлүк анда орнотулбаганын текшериңиз.
2-бөлүк: кир жуу үчүн жуугуч каражат (порошок же
суюк)
Кир жуу үчүн жуугуч каражат түздөн-түз машинаны
иштетүү алдында куюлат.
3- бөлүк: кошулмалар (чайкагыч ж.б.)
Чайкагычты бөлүктүн торунан жогору куйбаңыз.
Кошумча 4-бөлүк: агарткыч.
Кирди даярдоо
• Кирди төмөндөгү белгилери боюнча бөлүңүз:
- кездеменин түрү / этикеткадагы белги.
- түс: түстүү кирди ак кирден бөлүңүз.
• Чөнтөктөн бардык предметтерди чыгарыңыз жана
топчуну текшериңиз.
• Кургак кирдин салмагын көрсөтүүчү,
“Программалардын таблицасында” көрсөтүлгөн
мааниден ашырбаңыз.
Кир канча салмакта болот?
1 шейшеп 400-500 гр.
1 жаздык тыш 150-200 гр.
1 дастаркон 400-500 гр.
1 халат 900-1200 гр.
1 сүлгү 150-250 гр.
Атайын программалар
ТАК КЕТИРҮҮ:
абдан кир кийимди жуу үчүн
программа. Программа стандарттуудан жогору кир жуу
деңгээлин камсыздайт (А деңгээли). Ар кандай түстөгү
кийимди жууганда бул программаны пайдаланбаңыз.
Кир жуучу порошокту пайдалануу сунушталат. Сиңип
калган тактар үчүн аларды атайын кошулмалары
менен тазалоо сунушталат
80
ПАХТА СТАНДАРТ 20°: Стандарттуу программа
орточо кирдеген пахта кийимди жуу үчүн ылайыктуу.
40° температурада жууганга салыштырмалуу,
муздак сууда жууганда дагы мыкты жыйынтыктар
алынат, кайталануучу жогорку чек менен ар
кандай ылдамдыктагы механикалык аракет менен
камсыздалат.
АНТИ-АЛЛЕРГИЯ: чаңча, котур кенеси, итин же
мышыктын жүнү сыяктуу негизги аллергендерди
кетирүү үчүн
программаны пайдаланыңыз.
ЖҮН - Woolmark Apparel Care - Green: Бул кир
жуугуч машинанын “Жүн” кир жуу циклы кир жуу
буюмдун этикеткасында жана ушул кир жуугуч
машинанын жеткирүүчүсүнүн нускамасында
көрсөтүлгөн нускамаларга ылайык аткарылган
шартта, “кол менен жуу” жиктемесине ээ болгон,
жүн буюмдарды жуу үчүн Woolmark компаниясынын
ырастоосун алган. (М1126)
КЫЛДАТ ЖУУ: Страздары же жалтырактары
бар кылдат кийимди жуу үчүн
программаны
пайдаланыңыз.
Жуу алдында кийимди ичинен аңтаруу жана майда
кийимди кылдат кийимди жуу үчүн атайын мүшөккө
салуу сунушталат.
Жыйынтыктарды оптималдаштыруу үчүн кылдат
кийим үчүн суюк жуугуч затты пайдалануу сунушталат
Жибек буюмдарды же парданы жуу үчүн
циклды
пайдаланыңыз жана
; кошумча функциясын
күйгүзүңүз; машина циклды сууну төгүүсүз аяктайт
жана
индикатору бүлбүлдөйт. Сууну төгүү жана
кирди чыгаруу үчүн START/PAUSE баскычын же
.
Кирди тең салмактоо тутуму
Ар бир сыгуунун алдында ашыкча вибрациядан алыс
болуу үчүн жана барабанда кирди тегиз бөлүштүрүү
үчүн машина кир жуунун ылдамдыгынан бир аз
жогору ылдамдык менен айлантат. Эгерде бир
нече аракеттен кийин кир туура тең салмактанбаса,
машина каралгандан азыраак ылдамдыкта сыгат.
Сактык жана сунуштар
! Кир жуугуч машина коопсуздук боюнча эл аралык
нормативдерге ылайык долбоорлонгон жана
даярдалган. Сиздин коопсуздугуңуз максатында
түзүлгөн ушул эскертүүлөрдү көңүл коюп окуу керек.
Коопсуздукка карата жалпы талаптар
• Машинаны пайдалангандан кийин аны сөзсүз
өзгөрмө токтун тармагынан өчүрүңүз жана суу
түтүк кранын жабыңыз.
• Кир жуугуч машинаны дене бойлук, сенсордук,
акыл-эс жөндөмдүүлүктөрү төмөн адамдардын
(балдардын) же аларда жашоо тажрыйбасы
же билими жок болгондо, эгерде алар алардын
коопсуздугу үчүн жооптуу адам тарабынан көзөмөл
астында болбосо же приборду пайдалануу
жөнүндө нускама албаса, алардын пайдалануусуна
уруксат бербеңиз. Балдардын машина менен
ойноосуна жол бербеңиз.
• Кир жуугуч машинаны бул техникалык колдонмодо
берилген нускамаларды сактаган чоң адамдар гана
пайдаланышы керек.
• Буюмга нымдуу кол менен, жылаңайлак же нымдуу
кийим менен тийбеңиз.
• Буюмду электр розеткасынан ажыратуу үчүн
тармактык кабелден тартпаңыз, айрыны кол менен
кармаңыз.
• Кир жуу процессинде порошокту бөлүштүргүчтү
ачпаңыз.
• Төгүлүүчү суу менен байланышуудан алыс болуңуз,
анткени ал абдан ысык болушу мүмкүн.
• Люкту күч менен ачууга таптакыр тыюу салынат:
бул машинанын капыстан ачуудан коргоочу, коргоо
механизминин бузулушуна алып келиши мүмкүн.
• Бузук учурда буюмду өз алдынча оңдоо максатында
анын ички механизмдерин ачууга тыюу салынат.
• Балдардын иштеп жаткан кир жуугуч машинага
тийүүсүнө жол бербеңиз.
• Кир жуу процессинде кир жуугуч машинанын люгу
ысып кетиши мүмкүн.
• Кир жуугуч машинаны жылдыруу зарыл болгондо,
бул операцияны эки же үч адам абдан этият менен
аткарышы керек. Эч качан машинаны жалгыз
жылдырбаңыз, анткени машина өтө оор.
• Кир жуугуч машинага кир жүктөө алдында, барабан
бош экенин текшериңиз.
• Кир жуугуч машина дене бойлук, сезимдик же
акыл-эс жөндөмдүүлүктөрү төмөн адамдардын
(балдардын) же аларда жашоо тажрыйбасы
же билими жок болгондо, эгерде алар алардын
коопсуздугу үчүн жооптуу адам тарабынан көзөмөл
астында болбосо же приборду пайдалануу
жөнүндө нускама албаса, алардын пайдалануусу
үчүн арналган эмес. Балдардын кир жуугуч машина
менен ойноосуна жол бербөө үчүн алар көзөмөл
астында болушу керек.
Директивасына ылайык, электр приборлорду кадимки
шаар таштандысы менен чогуу ыргытылбашы керек.
Иштебей калган приборлор аларды утилизациялоону
жана алардын курамдык материалдарынын
рекуперациясын оптималдаштыруу үчүн, ошондой
эле курчап турган чөйрөнүн жана ден соолуктун
коопсуздугу үчүн өзүнчө топтолушу керек. Бардык
приборлордо боло турган чийилген таштанды
челегинин символу аларды өзүнчө утилизациялоо
жөнүндө эскерткич катары кызмат кылат. Тиричилик
электр приборлорун туура утилизациялоо жөнүдө
кеңири маалымат алуу үчүн пайдалануучулар атайын
мамлекеттик уюмга же дүкөнгө кайрыла алышат.
Сактоо жана ташуу шарттары
• Таңгакталган кир жуугуч машинаны табигый желдетүүсү
бар жабык жайларда 80%дан көп эмес салыштырмалуу
нымдуулукта сактоо керек. Эгерде машина узак убакыт
пайдаланылбаса жана жылытылбаган жайда сактала
турган болсо, машинаны суудан толук өчүрүү керек.
Машинаны ташуу алдында кир жуугуч машинанын
багынын бузулушуна жол бербөө үчүн, тыгыны менен
транспорттук бурамаларды орнотуу керек.
Машинаны жабык машинанын бардык түрү менен,
аны бекем бекитип жумушчу абалында (вертикалдуу)
ташуу керек.
Кир жуугуч машинаны жүктөө-түшүрүү иштеринде
урунууга кабылтууга ТЫЮУ САЛЫНАТ.
Люкту авариялык ачуу
Эгерде электр энергиясын өчүрүү себебинен улам
машинанын люгун ачуу мүмкүн болбосо, таза кирди
чыгаруу үчүн төмөндөгүдөй аракет кылыңыз.
1. машинанын штепселдик айрысын тармактык
розеткадан сууруңуз.
2. машинадагы суунун деңгээли люктун тешигинен
төмөн экенин текшериңиз.
Болбосо схемада көрсөтүлгөндөй, суу төгүү түтүгү
аркылуу ашыкча сууну чакага куюңуз.
3. схемада көрсөтүлгөн тышындагы тилчесин пластик
тосмолоо бурамасына чейин тартыңыз. Андан кийин
аны ылдый тартыңыз жана ошол эле убакта люкту
ачыңыз.
Утилизациялоо
• Таңгактоо материалдарын жок кылуу: таңгактоо
материалдарын кайталап пайдалануу максатында
жергиликтүү нормативдерди сактаңыз.
• Электрондук жана электр приборлорду
утилизациялоого тиешелүү 2012/19/EU Европа
81
KGZ
Техникалык тейлөө жана
кам көрүү
KGZ
Сууну жана электр тогун өчүрүү
• Ар бир жолу кир жуугандан кийин суу түтүк кранын
жабыңыз. Мындай жол менен машинанын суу түтүк
тутутумун эскириши кыскарат жана агып калуу
тобокелдиги азаят.
• Кир жуугуч машинаны тазалоо жана техникалык
тейлөө процессинде штепселдик айрыны
тармактык розеткадан сууруңуз.
Каптоочко жетүү үчүн:
1. капкакты саат
жебесине каршы бурап,
аны ачыңыз (схеманы
кара):бир аз суунун
агышы нормалдуу
көрүнүш болуп саналат;
Кир жуугуч машинага кам көрүү
Кир жуугуч машинанын тышкы жана резина
бөлүктөрүн тазалоо үчүн самын менен жылуу сууга
нымдалган чүпүрөктү пайдаланыңыз. Эриткичтерди
же абразивдик тазалоочу каражаттарды
пайдаланбаңыз.
Жуугуч каражаттарды бөлүштүргүчкө
кам көрүү
1
2
Бөлүштүргүчтү эки
тарабынан басып
жана сыртка тартып,
чыгарыңыз (схеманы
кара).
Бөлүштүргүчтү жылуу
суу менен жууңуз. Бул
операция үзгүлтүксүз
аткарылышы керек.
Люкка жана барабанга кам көрүү
• Кир жуугуч машинаны пайдалангандан кийин
барабанда жагымсыз жыттардын пайда болуусунан
алыс болуу үчүн люкту жарым ачык калтыруу керек.
Соркыскычка кам көрүү
Кир жуугуч машина техникалык тейлөөгө муктаж
болбогон, өзүн өзү тазалоочу соркыскыч менен
жабдылган. Ошентсе дагы майда предметтер тыйын,
топчу) төмөнкү бөлүгүндө жайгашкан, соркыскычты
сактоочу каптоочко түшүп кетиши мүмкүн.
! Кир жуу циклы аяктаганын текшериңиз жана
штепселдик айрыны тармактык розеткадан сууруңуз.
82
2. каптоочтун ичин жакшылап тазалаңыз;
3. алдыңкы панелди машинага бекитүү алдында
илмектери тийиштүү илгичтерге киргенин текшерип,
аны ордуна орнотуңуз.
Суу түтүк ийкем түтүгүн текшерүү
Жылына бир жолудан көп эмес суу берүү ийкем
түтүгүн текшериңиз. Ийкем түтүктүн жараңкаларын
же айрылууларын аныктаганда аны алмаштырыңыз:
кир жуу процессинде суу түтүгүндөгү катуу басым
ийкем түтүктүн капилет ажырап калуусуна алып
келиши мүмкүн.
! Эч качан таңгагы жок ийкем түтүктөрдү
пайдаланбаңыз
Бузуктарды издөө жана
аларды жоюу методдору
Эгерде сиздин кир жуугуч машина иштебесе, Авторлоштурулган сервистик борборго кайрылуудан мурда (Сервистик
тейлөө кара.), төмөндөгү тизмеде берилген сунуштарды сактоо менен, бузуктарды жоюуга болоорун текшериңиз.
Бузуктар:
Кир жуугуч машина күйбөйт
Мүмкүн болуучу себептери / Жоюу методдору:
• Штепселдик айры электр розеткасы менен кошулган эмес же түшүп
калат жана байланышты камсыздабайт.
• Үйдө электр жок.
Кир жуу циклы иштебейт
• Машинаны люгу бекем жабылган эмес.
• КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ баскычы басылган эмес.
• ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычы басылган эмес.
• Суу түтүк краны жабык.
• Циклды иштетүүнү кармоо программаланган
Кир жуугуч машина сууну куйбайт
(кир жуунун биринчи фазасынын
индикатору көп бүлбүлдөйт)
• Суу түтүк ийкем түтүгү кранга туташтырылган эмес.
• Ийкем түтүк бүгүлүп калган.
• Суу түтүк краны жабык.
• Үйдө суу жок.
• Жетишсиз суу түтүк басымы.
• ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычы басылган эмес.
Машина тынымсыз сууну куят жана
төгөт
• Суу төгүүчү ийкем түтүк полдон 65-100 см бийиктикте жайгашкан эмес
(“Орнотууну” кара).
• Суу төгүүчү ийкем түтүктүн учу сууга салынган (“Орнотууну” кара).
• Дубалдагы суу төгүүчү тешик аба чыгаруу үчүн вантуз менен жабдылган эмес.
Эгерде жогоруда саналган текшерүүлөрдөн кийин бузук жоюлбаса, суу түтүк
кранын жабып, кир жуугуч машинаны өчүрүп жана Сервистик Тейлөө
Борборуна кайрылуу керек. Эгерде сиздин батир имараттын акыркы кабатында
жайгашса, сифон көрүнүшү байкалышы мүмкүн, ошондуктан кир жуугуч
машина сууну үзгүлтүксүз төгүүнү жана куюуну жүргүзөт. Бул аномалияны жоюу
үчүн сатыкта сифон көрүнүшүнө каршы атайын клапандар бар.
Кир жуугуч машина сууну төкпөйт
жана кирди сыкпайт
• Тандалган программа сууну төгүүнү карабайт: айрым программалар
үчүн кол менен төгүүнү күйгүзүү керек.
• ЖЕҢИЛ ҮТҮКТӨӨ функциясы күйгүзүлгөн: программаны аяктоо үчүн
ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычын басыңыз (“Персоналдаштырылган
тескөөлөрдү” кара).
• Суу төгүүчү ийкем түтүк ийилип калган (“Орнотууну” кара).
• Суу төгүүчү кубур түтүк толуп калган.
Кир жуугуч машина сыгуу
процессинди катуу титирейт
• Кир жуугуч машинаны орнотуу учурунда барабан туура эмес
тосмолонгон (“Орнотууну” кара).
• Кир жуугуч машина түз орнотулган эмес (“Орнотууну” кара).
• Машина дубалдын жана эмеректин ортосунда кысылган (“Орнотууну” кара).
Кир жуугуч машинадан суунун
агышы
• Суу түтүк ийкем түтүгү начар буралган (“Орнотууну” кара).
• Жуугуч каражаттарды бөлүштүргүч булганган (аны тазалоо тартибин
“Техникалык тейлөө жана кам көрүү” параграфынан кара).
• Суу төгүүчү ийкем түтүк начар бекитилген (“Орнотууну” кара).
• Машинаны өчүрүңүз жана штепселдик айрыны тармактык розеткадан
Кошумча функциялардын
сууруңуз, 1 мүнөт күтө туруңуз жана кайрадан машинаны күйгүзүңүз.
индикатору жана “ИШТЕТҮҮ/
Эгерде бузук жоюлбаса, Сервистик Кызматка кайрылыңыз.
ТЫНЫГУУ” индикатору бүлбүлдөйт,
дисплейде аномалия коду
көрсөтүлөт (мисалы: F-01, F-..)
Кир жуу процессинде өтө көп көбүк
пайда болот
• Жуугуч каражат кир жуугуч машинада жуу үчүн жарабайт (таңгакта “кир
жуугуч машинада жуу үчүн”, “кол менен жана машинада жуу үчүн” же
башка көрсөтүлүшү керек).
• Бөлүштүргүчкө ашыкча өлчөмдө жуугуч каражат салынган.
83
KGZ
Сервистик тейлөө
195146199.00
06/2016
KGZ
Биз өз сатып алуучуларыбыз жөнүндө кам көрөбүз жана сервистик тейлөөнү сапаттуу кылууга аракет
кылабыз. Сиздин техника менен мамилеңиз жөнөкөй жана жагымдуу болушу үчүн, биз продукттарды
туруктуу өркүндөтөбүз.
Техникага кам көрүү
Пайдалануу мөөнөтүн узартыңыз жана техниканын бузулуу мүмкүндүгүн төмөндөтүңүз.
Сиздин тиричилик техникага жөнөкөй, натыйжалуу жана оңой кам көрүү үчүн Indesit Professional компаниясынан
техникага кам көрүү үчүн кесипкөй каражаттарды пайдаланыңыз.
Indesit Professional продукттары сапат, экология жана пайдалануунун коопсуздугу жаатында жогорку европалык
стандарттарды сактоо менен Италияда өндүрүлүгөн жана техниканы өндүрүүчүнүн көп жылдык тажрыйбасын эске
алуу менен түзүлгөн. Кеңири маалыматты www.hotpoint-ariston.com сайтындагы “Сервис” бөлүмүнөн билиңиз
жана Сиздин шаардагы дүкөндөрдөн сураңыз.
Авторлоштурулган тейлөө борборлору
Биздин керектөөчүлөргө жакын болуу үчүн, биз кеңири тейлөө тармагын түздүк, анын өзгөчөлүгү тейлөө
мастерлеринин жогорку даярдыгы, кесипкөйлүгү жана чынчылдыгы болуп саналат. Бүгүнкү күндө Россиянын жана
КМШ аймагында 350гө жакын тейлөө борборлору бар.
Алардын байланыштарын Сиз сервистик сертификаттан жана www.hotpoint-ariston.com сайтындагы “Сервис”
бөлүмүнөн таба аласыз.
Эгерде сиз сервистик борборго кайрылышыңыз керек болсо:
Көңүл буруңуз! Оңдоодо түп нуска камдык бөлүктөрүн пайдаланууну талап кылыңыз.
Сервис борборуна кайрылуунун алдында:
• Сиз бузукту өз алдыңызча кетире албай турганыңызды текшериңиз (“Бузуктар жана аларды жоюунун
методдорун” кара.).
• Машинанын оңдугун текшерүү үчүн программаны кайра иштетиңиз.
• Болбосо кепилдик талонунда көрсөтүлгөн телефон боюнча Авторлоштурулган Сервис борборуна кайрылыңыз.
! Эч качан авторлоштурулбаган сервис борборлоруна кайрылбаңыз.
Сервис Кызматына кайрылганда билдирү керек:
• бузуктун түрү;
• кепилдик документинин номери (сервис китепчеси, сервис сертификаты ж.б.);
• кир жуугуч машинанын арткы панелинде жайгашкан, маалымат тактачасында көрсөтүлгөн машинанын модели
(Мод.) жана сервистик номери (S/N).
Башка пайдалуу маалыматтарды жана жаңылыктарды Сиз www.hotpoint-ariston.com сайтындагы “Сервис”
бөлүмүнөн таба аласыз.
Indesit Company Spa
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN)
Italy
www.hotpoint.eu
84